Gmina Chmielnik

e-mail: sekretariat@chmielnik.pl
www: chmielnik.pl
Data wydruku: 2021-09-18 16:57:40

Ogłoszenia własne

Informacja dotyczy wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków

INFORMACJA

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze decyzją z dnia 26.04.2018 r. nr RZ.RET.070.1.35.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 25.05.2018 r. i dotyczy wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Przedmiotowa decyzja jest podstawą do zmiany wysokości taryf, która zostanie wprowadzona i będzie obowiązywała od dnia 25.05.2019r. do dnia 24.05.2021r. Od dnia 25.05.2019r. obowiązujące stawki wynoszą – wiersz nr 2 w tabeli nr 1 i 2.