+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
WOJEWÓDZKI LEKARZ WETERYNARII

Działając na podstawie § 10 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737), uprzejmie informuję o planowanej w terminie 9 września - 18 września 2021 r. jesiennej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Uodparnianie lisów, podobnie jak w latach poprzednich, przebiegać będzie w formie samolotowych zrzutów szczepionki doustnej.

Dodatkowo informuję, że termin rozpoczęcia przedmiotowej akcji może ulec zmianie. Wówczas stosowna informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii http://wiw.krosno.pl.

Proszę o rozpowszechnienie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie.

W załączeniu komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/ s w Krośnie, ul. Ks. P. Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno,
tel.(13)43-259-23, (13)43-259-34, fax: (13)43-269-33
e-mail: krosno.wiw@wetgiw.gov.pl 
http://wiw.krosno.pl

Logo OKI 

"Zrobię co zechcę" - osobowość antyspołeczna

Kiedy myślimy o osobie „antyspołecznej” często przywołujemy obraz przestępcy, którego zbrodnie mrożą krew w żyłach. Jednak są to przypadki skrajne. Nie wszystkie osoby z antyspołeczną osobowością to przestępcy. Są także jednostki, których postępowanie mieści się w granicach normy. Często odnajdują się w świecie nastawionym na rywalizację, gdzie naginanie reguł i myślenie o sobie jest odbierane jako warunek osiągnięcia sukcesu. Pomiędzy tymi dwoma skrajnymi światami – brutalnych zbrodni i sukcesów w sferze biznesu mieści się jeszcze wiele innych ludzi z osobowością antyspołeczną.

Zachowania charakterystyczne dla osobowości antyspołecznej

 • problemy z kontrolowaniem własnych emocji;
 • płytkość emocji i chłód emocjonalny -  nieodczuwanie poczucia winy, wyrzutów sumienia czy współczucia;
 • podejmowanie decyzji pod wpływem impulsu, nie zważając na konsekwencje swoich zachowań przy jednoczesnej obojętności na krzywdy wyrządzane innym;
 • nieprzestrzeganie norm prawnych, społecznych czy moralnych;
 • w relacjach z innymi przeważa rywalizacja, kłamstwa i manipulacja w celu  osiągnięcia przyjemności lub osobistego zysku, okazywanie dobroci odbierane jest jako słabość, a zaufanie postrzegane jako naiwność.

Odmiany osobowości antyspołecznej

 • Osobowość antyspołeczna zachłanna – te osoby mają poczucie, że są celowo odrzucane przez innych oraz że życie nie dało im tego „co im się należy”. Wierzą, że pozbawione są możliwości zaspokojenia własnych potrzeb oraz zazdroszczą innym udanego życia. Ciągle chcą udowodniać swoje osiągnięcia czy władzę innym, ale także samym sobie. Odczuwają brak spełnienia, niezadowolenie i pustkę niezależnie od tego co osiągną.
 • Osobowość antyspołeczna nomadyczna - z cechami osobowości schizoidalnej i unikającej. Osoby te czują się odrzucone i mają o sobie opinie pechowców, przeklętych przez los. Często wybierają życie wędrowne, nie dbają o własne bezpieczeństwo, popadają w nałogi czy zajmują się prostytucją. Niektórzy bywają bierni, ale inni pod wpływem złości i niechęci mogą wyładowywać się na słabszych np. w brutalnych napadach.
 • Osobowość antyspołeczna wroga - z cechami osobowości sadystycznej i paranoicznej. Są to osoby zaczepne, zawzięte i dokuczliwe. W swoich czynach są brutalne i okrutne, motywowane nienawiścią. Często od innych spodziewają się zdrady, a za domniemane krzywdy pragną ukarania i zemsty. Nie mają wyrzutów sumienia i nie odczuwają strachu.
 • Osobowość  antyspołeczna ryzykująca - z cechami osobowości histronicznej. Takie osoby lubią ryzyko, są uparte i śmiałe. Chcą być podziwiane przez innych za swoją odwagę i uchodzić za nieustraszonych. Często jednak ich zachowanie odbierane jest jako nieodpowiedzialne przez niezważanie na konsekwencje.
 • Osobowość antyspołeczna broniąca własnej reputacji - z cechami osobowości narcystycznej. Osoby te planują swoje czyny by wzbudzały szacunek u innych. Stale potrzebują potwierdzenia swojej doskonałości i niezależności. Kiedy ktoś podważa ich pozycję może spowodować nawet wybuch agresji. Bycie twardym to jednak przeważnie postawa obronna, by utrzymać reputacje.

Agresja i przemoc u osób z osobowością antyspołeczną

Nie wszystkie osoby antyspołeczne dopuszczają się przemocy. Trudno określić jednak zagrożenie jej wystąpienia. W antyspołecznych zaburzeniach osobowości, kiedy dochodzi do agresji i przemocy, zostaje ona skierowana wobec osób obcych lub z którymi ma się bardzo słabe więzi. Ofiary są zwykle odczłowieczane. Osobowości antyspołeczne mogą dokonywać różnych przestępstw od kradzieży, gdzie motywacją jest pragnienie posiadania do bardziej skrajnych zachowań np. pobić, gwałtów czy nawet zabójstw. Może być również tak, że osoba antyspołeczna ma silny wpływ na osobę z innym zaburzeniem osobowości, że ta staje się współtowarzyszem w zachowaniach przemocowych, pomimo że sama nie przejawiała agresji.

Terapia dla osób z  antyspołecznym zaburzeniem osobowości

Pomoc terapeutyczna dla osób z tym zaburzeniem osobowości jest niezwykle trudna. Osoby z osobowością antyspołeczną zazwyczaj nie uważają swoich zachowań jako zaburzonych. Mają trudności z nawiązaniem kontaktu terapeutycznego oraz przejawiają w nich skłonności do manipulacji. Poprawa zachowania jest zazwyczaj doraźna i nastawiona na bezpośrednie korzyści. Możliwe jest jednak uzyskanie pewnej poprawy z zakresie empatii oraz przetwarzania informacji pozwalających na realną ocenę sytuacji, by zaniechać zachowań agresywnych czy ryzykownych. Pewną skuteczność wykazują terapie behawioralne skupione na nagradzaniu zachowań pożądanych i wygaszaniu niepoprawnych oraz wieloletnie programy reedukacyjno-resocjalizacyjne. Największe szanse mają jednak oddziaływania profilaktyczne skierowane do dzieci, które przejawiają czynniki ryzyka np. dzieci zaniedbywane czy będące ofiarami przemocy.

Przemoc w rodzinie a osobowość antyspołeczna

Dzieci, które w swoich rodzinach doznają przemocy lub zaniedbania mogą przyjąć postawę, że świat jest miejscem, gdzie nie ma przebaczenia oraz współczucia. Nie uczą się empatii, wrażliwości na potrzeby czy uczucia innych. Mogą mieć problemy z kontrolą własnych emocji, w tym agresji. Rodzic używający przemocy staje się wzorcem dla stosowania przemocy. Dzieci uczą się, że przemocą mogą coś zyskać, wymusić u kogoś dane postępowanie np. u słabszych rówieśników. Również dziecko, które jest świadkiem przemocy jednego z rodziców wobec drugiego, może w przyszłości powielać taki model zachowania w swoich relacjach. Dlatego tak istotne jest, by zgłaszać przypadki przemocy domowej.
W powiecie rzeszowskim osoby doświadczające przemocy w rodzinie mogą szukać pomocy w m.in Ośrodkach Pomocy Społecznej funkcjonujących w każdej gminie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górnie.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Źródła:

 • T. Millon, R. Davis i in. „Osobowość antyspołeczne” w: „Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie”, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa, 2005, s. 135 - 186;
 • B. Gulla „Gniew, agresja i przemoc w wybranych zaburzeniach psychopatologicznych” Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020;
 • B. Pastwa-Wojciechowska „Psychopatyczne / antyspołeczne zaburzenia osobowości” w: Zaburzenia osobowości. Problemy diagnozy klinicznej red. L. Cierpiałkowska, I. E. Soroko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 2017, s. 214 – 234.
OGLOSZENIE AS 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku

Moduły, obszary i zadania programu, które są realizowane w 2021 roku:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, - Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu, - Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego, - Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 
- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności, - Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW:

Moduł I od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
Moduł II
od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
od 01.09.2021 r. do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać:
- w wersji papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów
- w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW pod adresem strony: https://sow.pfron.org.pl

W przypadku wystąpienia wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił bezpłatną infolinię dla osób korzystających z portalu SOW tel. 800 889 777

Kontakt PCPR Rzeszów 519-585-857 lub 519-585-42

Żaneta Gotkowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Batorego 9
35-005 Rzeszów
tel: 519585427

Kreator zdjec do dowodu 

Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - akcja pod patronatem GovTech

Od 2 lipca do 2 sierpnia 2021 roku można korzystać z akcji “Bezpłatny Kreator Zdjęć do Dowodu - złóż wniosek przed zmianą przepisów!”, która jest odpowiedzią na apele administracji rządowej dotyczące korzystania z możliwości aplikowania o wydanie dowodu osobistego przed zmianą przepisów.

Jednocześnie przypominamy, że Akcja została objęta Patronatem przez Centrum GovTech i ze względu na ogólnokrajowe zaległości spowodowane pandemią w zakresie wydawania dowodów osobistych zachęcamy do aplikowania o dowód przez Internet.

By ułatwić proces aplikowania, serwisy Passport Photo Online oraz PhotoAiD oferują możliwość korzystania z bezpłatnego Kreatora Zdjęć do Dowodu Osobistego, dzięki któremu można łatwo wykonać zdjęcie biometryczne, niezbędne do złożenia wniosku przez Internet.

Kreator dostępny jest na stronach: 

https://passport-photo.online/pl/bezplatny-kreator-zdjec-do-dowodu

https://photoaid.com/pl/kreator-zdjec-do-dowodu

Kreator zdjęć do dowodu osobistego to narzędzie, które edytuje i kadruje zdjęcie oraz zmienia tło na poprawne, pasujące do wymagań dotyczących zdjęć do dowodów osobistych. Nasza aplikacja działa podobnie do fotobudki, ale bazuje na technologii sztucznej inteligencji przy sprawdzaniu cech biometrycznych zdjęcia. Oznacza to, że analizując odpowiednie parametry, tworzy zdjęcie dostosowane do dowodu osobistego - mówi Tomasz Młodzki.

Możliwość aplikowania o dowód osobisty online jest dostępna do 26 lipca 2021 po tym czasie będzie jedynie możliwa dla osób poniżej 12 roku życia. W związku z tym, warto wykorzystać szansę i wysłać wniosek przez Internet.

Tomasz Młodzki | Dyrektor projektu
a: PhotoAiD Sp. z o.o. | ul. Żurawia 71 | 15-540 Białystok
e: tomasz.mlodzki@passport-photo.online

NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ - PODSTAWOWE INFORMACJE

Skrypt stanowi źródło informacji na temat programu szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Informacje ogólne

Szczepionki przeciwko COVID-19 mają przyczynić się do zminimalizowania, a docelowo do wygaszenia epidemii wirusa. Celem strategicznym jest osiągnięcie poziomu aszczepienia społeczeństwa umożliwiającego zapanowania nad pandemią COVID-19 do końca 2021 roku, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

Proces szczepień jest oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 90 dni od dnia wystawienia. Skierowania są generowane automatycznie w systemie P1 w transzach zgodnych z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych itd.). Ponadto, lekarze mogą wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowanie (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL, dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).


Q&A I ARGUMENTACJA DLACZEGO WARTO SIĘ ZASZCZEPIĆ

Czy szczepionka jest bezpieczna? Jakim badaniom i procedurom podlega?

Niezależnie od rodzaju szczepionki, każda z nich przechodzi staranne badania i może być podana wyłącznie po dopuszczeniu do obrotu przez wyspecjalizowane instytucje. Skrócono do minimum procedury rejestracyjne, ale badania wykonywano według najwyższych standardów bezpieczeństwa, podobnie jak w przypadku innych szczepionek. Szczepionki, tak jak pozostałe produkty lecznicze, przed wprowadzeniem na rynek wymagają uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wymagania dot. ich rejestracji są bardzo rygorystyczne.

Za dopuszczenie do obrotu szczepionek pandemicznych odpowiada Komisja Europejska, po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP). EMA wdrożyła szereg mechanizmów wspierających prace rozwojowe nad szczepionkami przeciw COVID-19, takich jak: szybkie i bezpłatne doradztwo naukowe oraz szybką weryfikację i zatwierdzanie planu badań pediatrycznych.

W Polsce dopuszczeniem szczepionek do obrotu zajmuje się Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL). Decyzja może być także podjęta przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską po przeprowadzeniu przez Europejską Agencję Leków procedury scentralizowanej.

Pełna treść informacji w plikach PDF poniżej.

Podkarpaccy przedsiebiorcy plakat 

Projekt pn. „PODKARPACCY PRZEDSIĘBIORCY NA START!”

W dniu 20.07.2021 r. rozpoczynamy II edycję naboru – rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.nexoris.pl w zakładce projektowej „Podkarpaccy przedsiębiorcy na start!”.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz w załączeniu przesyłamy plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne, bierne zawodowo oraz pracujące zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:
- osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
* kobiety,
* osoby długotrwale bezrobotne,
* osoby z niepełnosprawnościami
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
- osoby ubogie pracujące, zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych,
- rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
- bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20% ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.
 
W ramach projektu oferujemy:
- Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
- Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
- Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:
- Ubezpieczenie NNW
- Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
- Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
- Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć
 
e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com, tel. 882 053 817

Biuro projektu:

Anna Bajor - Asystent kierownika projektu
NEXORIS Sp. z o.o.
al. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów (C.H. EUROPA II, 4 piętro)
tel. 882 053 817, e-mail: przedsiebiorcynastart@gmail.com
http://www.nexoris.pl

Ogłoszenie

Informujemy Pasażerów  MKS, iż od 12.07.2021 r . wprowadzone zostają zmiany w komunikacji MKS na terenie Gminy Chmielnik.

Linia 236 Rzeszów - Wola Rafałowska – będą wykonywane kursy:
- z Rzeszowa o godz. 15:40
- z Woli Rafałowskiej o godz. 4:45 (na odcinku Wola Rafałowska – Chmielnik UG, kurs z przesiadką) oraz 6.50 (Wola Rafałowska – Rzeszów)

Linia 238 na odcinku Rzeszów - Zabratówka – komunikacja prowadzona będzie jak w soboty (za wyjątkiem kursu o 22:20 z Rzeszowa do Zabratówki). Ponadto kurs o godz. 6.10 z Rzeszowa nie będzie robił wjazdu do Woli Rafałowskiej

Dodatkowo zostają wprowadzone kursy.
- z Zabratówki o godz. 4:50, 6.30
- z Rzeszowa o godz. 5.41, 15:53, 21.20

Linia 239 na odcinku Zabratówka – Borówki

Będzie wykonywany kurs:
- z Chmielnik Jarząbki Las do Zabratówki o godz. 4.34
- z Zabratówki do Chmielnik, Jarząbki Las o godz. 16.38 (odjazd z Rzeszowa o godz. 15.53 linia 238)

Rozkłady jazdy, zamieszczone zostały na stronie internetowej: www.zgpks.rzeszow.pl w zakładce rozkłady jazdy.

BANER-971x360 

Informacja dot. programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS"

Agnieszka Kisała
Wydział Polityki Społecznej
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
w Rzeszowie

Stypendia pomostowe 

Stypendia pomostowe

Maturzysto, jeśli jesteś zdolny, ambitny chcesz podjąć naukę na dziennych studiach magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać.

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej

Wizyty umawia sie pod nr telefonicznym 882 184 152 lub e-mailem pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Informacja dot. realizowanego przez Stowarzyszenie "CRAS" projektu pn. "Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym", w którym oferujemy bezpłatny udział w: - SZKOLENIU KOMPUTEROWYM ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) ZAKOŃCZONYM EGZAMINEM ECDL

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
- uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
- z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
- nie prowadzą działalności gospodarczej,
- nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.

Preferencje dla:
- osób w wieku powyżej 50 lat,
- osób z wykształceniem co najwyżej średnim, - osób nieaktywnych zawodowo, - osób z niepełnosprawnością, - kobiet, - rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
- osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu w Państwa środowisku ze wsparcia skorzystają osoby, dla których obsługa komputera jest tajemnicą i dzięki udziałowi w projekcie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do jego obsługi.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie "CRAS" - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego.

Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Więcej informacji na temat organizacji i projektów:
Biuro Projektów:
35-045 Rzeszów
ul. Plac Śreniawitów 9/1
tel./faks: 17 740 22 25/ 691182539
www.cras.org.pl

Justyna Kołcz
Stowarzyszenie CRAS
ul. Plac Śreniawitów 9/1
35-032 Rzeszów
tel. 691 182 539

Plakat 

Informacja o kończącym się naborze wniosków w ramach płatności bezpośrednich i obszarowych.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa al. Tadeusza Rejtana 36,
35 - 322 Rzeszów
tel.17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl
FB @PodkarpackiARiMR

Starosta Rzeszowski
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2021.06.09

OŚ.6162.12.2021

Wg rozdzielnika

Wojewoda Podkarpacki pismem znak: ŚR-III.700.2.78.2021, przesłał informację od Ministra Klimatu i Środowiska, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463,z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. Traktach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (oddziały w: Białymstoku, Brzegu, Gdyni, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Przemyślu, Radomiu, Szczecinku i Warszawie).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu w celu umożliwienia pracownikom wyżej wymienionego przedsiębiorstwa państwowego wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych według zasad określonych w Instrukcji wykonywania wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu zatwierdzonej przez Ministra Środowiska w kwietniu 2020 roku, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.


Z upoważnienia Starosty
(-)
Jan Jodłowski
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
(podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Konsultacje społeczne- aktualizacja LSR

W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorządów, organizacji pozarządowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  11 czerwca 2021 r. włącznie, do godziny 15:00.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z aktualizacją LSR, które odbędzie się w dniu 09.06.2021r o godzinie 12:00 w siedzibie LGD Lider Dolina Strugu w Błażowej, ul. Myśliwska 16.

Z propozycją zmian zapisów LSR można zapoznać się w Biurze LGD lub przez pobranie załączonego dokumentu.

Propozycja aktualizacji LSR

Wniosek o wprowadzenie zmian w LSR

Więcej informacji: http://liderds.ostnet.pl/?p=1867

Michał Pępek

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
Tel. 017 230 10 99
Fax 017 230 12 10
biuro@liderds.ostnet.pl
http://liderds.ostnet.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2021/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.

„Lokalne inspiracje. Pobudzenie aktywności młodzieży dla rozwoju Doliny Strugu w oparciu o dziedzictwo i produkty lokalne w zakresie:

– Pobudzenie postaw obywatelskich wśród młodzieży – limit dostępnych środków – 2 500,00 EUR (10 000,00 PLN)

– Promowanie dziedzictwa lokalnego – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR ( 20 000,00 PLN)

– Promocja i zintegrowanie usług, produktów turystycznych i produktów lokalnych – limit dostępnych środków – 5 000,00 EUR  (20 000,00 PLN).

I. Termin składania wniosków: od 1 czerwca 2021. do 15 czerwca 2021r.

Więcej na stronie: http://liderds.ostnet.pl/?p=1842


Michał Pępek
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
Tel. 017 230 10 99
Fax 017 230 12 10
biuro@liderds.ostnet.pl
http://liderds.ostnet.pl

Logo Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 
Plakat-orange-szkola-2021 

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 rusza już od CZERWCA.

W tym roku Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego otwiera nowe kierunki: Podolog i Florysta.

Szkoła jest placówką publiczną, bezpłatną, posiadającą internat oraz stołówkę.

Jeżeli jesteś zainteresowana/zainteresowany skontaktuj się ze szkołą poprzez formularz on-line.
https://medyk-studium.pl/index.php/formularz/

Linki z materiałami promocyjnymi szkoły:
https://drive.google.com/file/d/1NyIDWz5jOVnPkCgAEoHbhkp_loPDCao5/view
https://drive.google.com/drive/folders/1gmaVNG55df3bPZHr2ZOxR82UM7b3xZij?usp=sharing
https://www.facebook.com/Medyczno-Spo%C5%82eczne-Centrum-Kszta%C5%82cenia-Zawodowego-i-Ustawicznego-1496101357303593/?ref=pages_you_manage


Michał Stocerz

Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
ul. Warzywna 1
35-250 Rzeszów
www.medyk-studium.pl
t: 017 8581420 wew.48

Geofizyka Toruń S.A. z siedzibą w Woli Rafałowskiej wykonująca badania sejsmiczne na terenie Gminy Chmielnik informuje, że od dnia 04 maja 2021 r. rozpoczęła rozkładanie czujników.

Jednocześnie, za zgodą PGNiG S.A., udostępnia do publicznej wiadomości stronę 34 Karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na badaniach sejsmicznych Husów S 3D na obszarze koncesji "Zalesie - Jodłówka - Skopów" 21/2001/Ł 

Str. 34 w pliku PDF.

Biuro Permittingu
Grupa Sejsmiczna PL-182
Geofizyka Toruń S.A.
ul. Chrobrego 50
87-100 Toruń
tel. 601 272 196

POŻYCZKI JAKO WSPARCIE FINANSOWE KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) realizując politykę rozwoju obszarów wiejskich, a także wychodząc naprzeciw potrzebom polskiego rolnictwa uruchomił możliwość zaciągania pożyczek ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Pożyczki są udzielane przez KOWR jako wsparcie przedsięwzięć mających na celu rozwój obszarów wiejskich, z przeznaczeniem środków na finansowanie działań innowacyjnych lub rozwojowych związanych z produkcją roślinną, zwierzęcą, hodowlą oraz przetwórstwem rolno-spożywczym.

Więcej informacji w plikach PDF.

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów wspierające kampanię informacyjną  dotyczącą korzystania  z ulgi podatkowej : "Bez PIT dla młodych, przewidzianej dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia"

Rozporządzenie nr 12/2021
Wojewody Podkarpackiego
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwalczania wysoce zajadliwej grypy ptaków (HPAI) w województwie podkarpackim.

Ogłoszonie trzech naborów wniosków.

W załączeniu pliki oraz poniżej linki do ogłoszeń o naborach wniosków.

1. Podejmowanie działalności gospodarczej: http://liderds.ostnet.pl/?p=1812
2. Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne: http://liderds.ostnet.pl/?p=1809
3. Modernizacja dróg lokalnych: http://liderds.ostnet.pl/?p=1803

Michał Pępek

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"
ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa
Tel. 017 230 10 99
Fax 017 230 12 10
biuro@liderds.ostnet.pl
http://liderds.ostnet.pl

Logo OKI 

Niebezpieczna zazdrość - zespół Otella


Zazdrość w związku na początku może być odbierana jako opiekuńczość oraz zaangażowanie. Jednak czasami zdarza się, że przeradza się w kontrolę, brak zaufania i podejrzliwość. Może wtedy prowadzić do obsesji. Taka patologiczna zazdrość występuje w zespole Otella.

Zespół Otella, zwany inaczej syndromem albo kompleksem Otella jest zaburzeniem psychotycznym. Opiera się na niczym nie uzasadnionym przekonaniu o zdradzie partnerki czy partnera i całkowitym braku zaufania. Osoby z tym syndromem cierpią na daleko posunięty brak krytycyzmu w odniesieniu do własnych przekonań i postępowania.

O tym, że ktoś cierpi na urojenia niewierności może świadczyć to, że wysuwa swoje podejrzenia z mało istotnych i niejednoznacznych przesłanek np. 5 minutowe spóźnienie, treść oskarżeń jest absurdalna np. wielokrotne zdrady z dużą ilością kochanków, a także pojawiają się zachowania sprawdzające np. przeszukiwanie rzeczy w celu szukania dowodów zdrady, śledzenie. Zdarza się że oprócz urojeń na temat niewierności ujawniają się także urojenia prześladowcze np. przekonanie że żona wraz z kochankiem planują zabicie chorego. Zespół Otella częściej dotyka mężczyzn.

Przyczyny wystąpienia zespołu Otella

Zespół Otella może mieć różne podłoże. Za najczęstszą i najbardziej popularną przyczynę podaje się uzależnienie od alkoholu. Wieloletnie i intensywne picie może prowadzić do paranoi alkoholowej, która trwa miesiącami, a nawet latami. Dominującym objawem są urojenia niewiary partnerskiej. Zespół ten wykształca się zazwyczaj u osób, które już wcześniej były podejrzliwe i zazdrosne. Często na tym tle pojawiają się także zachowania agresywne. Zarzuty o zdradę wynikają z przyczyn biologicznych np. problemy seksualne osoby pijącej oraz psychologicznych np. partner czy partnerka odmawia stosunku z osobą pijaną.

Jednak nie każda osoba uzależniona od alkoholu cierpi na zespół Otella. Może wykształcić się on również u osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających. Częstą przyczyną jest także trauma po poprzednim związku, bardzo niska samoocena, ale też choroba - schizofrenia paranoidalna.

Zachowania przemocowe w zespole Otella

W opinii chorego niewierność powinna być potępiana i karana. W związku z tym podejmuje on wiele, często agresywnych działań wobec osoby, z którą jest w związku np. śledzi, podsłuchuje, przeszukuje rzeczy osobiste, nachodzi w pracy czy miejscach publicznych, nęka telefonami, grozi, wymusza przyznanie się do „winy”, wyzywa, obraża.

U osób uzależnionych od alkoholu, którzy dopuszczają się przestępstwa jedną z częstych przyczyn stojących za złamaniem prawa jest właśnie chorobliwa zazdrość. Urojenia na tym tle są także powodem znęcania się, maltretowania, a niestety nawet zabójstw. Zdarza się, że zakończenie takiego związku nie kończy prześladowania. Wtedy ofierze zostaje możliwość ochrony poprzez drogę sądową np. wystąpienie o zakaz zbliżania.

Pomoc osobie z zespołem Otella

W przypadku, kiedy zespół Otella jest skutkiem paranoi wywołanej chorobą alkoholową należy zacząć od leczenia alkoholizmu. Zachowanie trzeźwości jest konieczne do podjęcia walki z patologiczną zazdrością, jednak nie gwarantuje jej ustąpienia. Często właśnie całkowita rezygnacja z alkoholu czy wystąpienie zespołu abstynenckiego, nasila objawy. W leczeniu potrzebna jest psychoterapia, a w niektórych przypadkach nawet hospitalizacja. Pomoc psychiatryczna konieczna jest głównie dla osób agresywnych. Cały proces leczenia farmakologiczny oraz psychoterapeutyczny jest długi i żmudny, a efekty nie są gwarantowane. Niestety często nie osiąga się całkowitej poprawy.

Najlepiej, kiedy osoba z zespołem Otella sama jest świadoma problemu i szuka pomocy chcąc zmiany. Najczęściej jednak chory broni się przed podjęciem terapii. Uważa siebie za osobę zdrową, a podejrzewa że to inni działają na jej niekorzyść. Kiedy następują próby urealnienia takiej osoby, ta tylko utwierdza się w stanowisku, że to zachowanie innych jest przyczyną problemów. W momencie, gdy chory jest niebezpieczny dla otoczenia, zagraża najbliższym, w tym dzieciom, dopuszcza się przemocy fizycznej i psychicznej, można starać się o przymusowe leczenie na podstawie nakazu sądowego. 

Na koniec

Zespół Otella może zniszczyć niejeden związek czy rodzinę. Występująca w nim zazdrość jest niebezpieczna i może skutkować przemocą fizyczną, psychiczną oraz seksualną. Związek z osobą cierpiącą na zespół Otella jest możliwy, ale jednocześnie bardzo trudny. Może trwać jedynie przy zaangażowaniu dwóch osób, świadomości problemu i leczeniu.

Joanna Kiszka – psycholog

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Źródła:

Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje w sprawie dopłat bezpośrednich.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa al. Tadeusza Rejtana 36
35 - 310 Rzeszów
tel.17 875 60 30
512 103 553
www.arimr.gov.pl

PLAKAT NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 

Informuję, że uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF przyjęty został zaktualizowany Regulamin naboru wniosków (oznaczony jako wersja 15 z dnia 31.03.2021 r.), zgodnie z którym:

Uruchomia się nabór uzupełniający dla Beneficjentów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę, który zaplanowano na okres 4 maja – 30 czerwca 2021 r.

Dokumenty znajdują się na stronie https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ w zakładce DOKUMENTY

Magdalena Ruman

"Aktywni niepełnosprawni" – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

Projekt, który ma szansę zmienić sytuację osób z niepełnosprawnościami

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.


Kto realizuje projekt?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" realizuje:

 • Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie - Lider
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną,
 • Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi - partnerzy


Co chcemy zrobić?

W projekcie chcemy zmienić system wsparcia osób z niepełnosprawności. Chcemy zwiększyć szanse na niezależne życie każdej osoby z niepełnosprawnością.
W ramach projektu przygotujemy propozycje zmian istniejących rozwiązań i zaproponujemy nowe instrumenty wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Na przykład zostaną wypracowane standardy działania warsztatów terapii zajęciowej oraz asystencji osobistej.

Od kwietnia 2021 r. będziemy pracować nad propozycją instrumentów wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i potrzebnych zmian w systemie. Jesienią w całej Polsce przeprowadzimy konsultacje proponowanych rozwiązań. Potem będziemy przez prawie rok testować zaproponowane instrumenty w ramach pilotażu.  Na zakończenie projektu chcemy przygotować projekty aktów prawnych, które wdrożą proponowane rozwiązania.

Co możesz zrobić?

Chcemy, by w projekcie mogły się wypowiedzieć przede wszystkim osoby z niepełnosprawnościami. Dlatego organizujemy warsztaty, seminaria, wywiady grupowe (focusowe) i indywidualne. Konsultacje są dla nas bardzo ważne. Każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej.

Wejdź na stronę:
http://wlaczeniespoleczne.pl

i wypełnij ankietę lub zostaw swoją opinię w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo). Na tej stronie znajdziesz też więcej informacji o projekcie i aktualnych działaniach.

Kto finansuje?

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Plakat - Okna 2021 

Zapraszamy do udziału młodzieży w 4. edycji konkursu

"Są gdzieś okna, które płoną cały czas"

To konkurs literacki na szczeblu wojewódzkim, którego celem jest uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi niepełnosprawnych oraz ich relacje z osobami pełnosprawnymi.

Jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz podstawowych (7 i 8 klasy). Ujęty w wykazie Kuratorium Oświaty w Rzeszowiemoże być wpisany na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej jako szczególne osiągnięcia brane pod uwagę w procesie rekrutacji.Praca może mieć formę eseju, reportażu lub opowiadania.

Prace należy wysyłać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej do 8 kwietnia 2021r.

Organizatorami konkursu są: II LO im prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu oraz absolwent szkoły Krzysztof Gudzelak. Sponsorzy przedsięwzięcia to: Rada Rodziców II LO w Przemyślu oraz firmy: Drukarnia „Reszka” i Kowalski Producent Okien i Drzwi. Natomiast patronat objęły m.in.: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, TV Podkarpacka, Radio Eska.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie II LO im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu w zakładce „Szkoła”.

Logo OKI 

„Moja wola jest twoim pragnieniem” - osobowość narcystyczna

Czasem spotykamy człowieka, który jest arogancki i wyniosły oraz tak zakochany w sobie, że nie widzi rzeczywistości tylko zatapia się w fantazjach o swojej wyjątkowości. On błyszczy, a reszta ma podziwiać. Gardzi innymi, jest obojętny na dobro drugiej osoby, potrafi wykorzystywać ludzi by osiągać własne cele. Kiedy zostanie skonfrontowany z rzeczywistością staje się jeszcze bardziej arogancki a wręcz wpada w wściekłość. Taka postawa i zachowanie może świadczyć o narcystycznym zaburzeniu osobowości.

Narcystyczne zaburzenie osobowości

Według podręcznika diagnostycznego klasyfikacji psychiatrycznej DSM V narcystyczne zaburzenie osobowości to utrwalony wzorzec zachowań i reakcji emocjonalnych wiążący się z poczuciem wyższości, potrzebą bycia podziwianym przez innych i brakiem empatii. Ujawnia  się zwykle w okresie wczesnej dorosłości w różnych sytuacjach.

Na narcystyczne zaburzenie osobowości wskazuje minimum pięć z poniższych kryteriów:

 1. osoba  wyolbrzymia swoje osiągnięcia i talenty, oczekuje uznania własnej wyższości, niewspółmiernie do rzeczywistych dokonań, bycia traktowanym lepiej niż inni ludzie;
 2. fantazjuje o nieograniczonym własnym powodzeniu, mocy, wybitnych zdolnościach, urodzie, doskonałości czy miłości idealnej;
 3. przekonana jest o własnej wyjątkowości i niepowtarzalności, którą mogą zrozumieć ludzie o wysokim statusie społecznym lub z którą mogą obcować tylko inni wyjątkowi ludzie lub instytucje;
 4. wymaga przesadnego podziwu;
 5. ma poczucie posiadania specjalnych uprawnień, tzn. oczekuje szczególnego traktowania lub automatycznego podporządkowania się innych swoim oczekiwaniom;
 6. wykorzystuje inne osoby do osiągnięcia własnych celów;
 7. brak jej empatii, niechętnie rozpoznaje cudze uczucia i potrzeby;
 8. często zazdrości innym lub uważa, że inni jej zazdroszczą;
 9. swą postawą i zachowaniem okazuje arogancję i wyniosłość.

Odmiany osobowości narcystycznej

Niemal niespotykane jest, by ktoś prezentował jeden styl osobowości. Przeważnie osoby posiadają cechy z różnych rodzajów.

1. Osobowość narcystyczna pozbawiona zasad
Osoby z tym typem osobowości często przejawiają zachowania antyspołeczne, a wręcz przestępcze. Charakteryzuje ich brak sumienia, są pozbawieni skrupułów, skłonni do oszukiwania. Satysfakcje czerpią z upokarzania i podporządkowywania sobie innych. Zdobywają zaufanie by później móc oszukiwać. Większość z nich gardzi swoimi ofiarami. W obliczu rzeczywistości wypierają się swoich czynów, udają grzecznych i niewinnych. Usprawiedliwiają wszystko fantazjami czy kłamstwami.  Bywają nawet wyniośli i aroganccy jakby to ofiara była winna, że nie zorientowała się wcześniej z kim ma do czynienia. Związki z innymi osobami potrafią utrzymywać do póki widzą w tym jakiś interes.

2. Osobowość narcystyczna uwodzicielska
Narcystyczni „uwodziciele” wielką wagę przywiązują do swojego wyglądu. Ich celem są często osoby naiwne czy spragnione uczuć. Początkowo może wydawać się, że pragną prawdziwego związku, jednak kiedy go mają nie przynosi im to satysfakcji. Przeważnie są niechętni prawdziwiej bliskości, wdają się w romanse. Stosunek staje się dla nich rodzajem sportu, zdobywaniem kolejnych parterów. Ich związki mają zazwyczaj charakter patologiczny, są oparte na kłamstwach, utrzymywane dopóki nie zaczną nudzić. Krytyka nie wpływa na zmianę postępowania narcystycznych „uwodzicieli”. Zarzuty odbierają jako wrogości od osób, które są po prostu „gorsze” od nich.

3. Osobowość narcystyczna kompensacyjna
U tych osób wczesne doświadczenia z okresu dzieciństwa spowodowały niskie poczucie własnej wartości. Starając się je zwalczyć uciekają w fantazje o swojej wyjątkowości i wyższości. Ich życie wypełnia pogoń za uznaniem i prestiżem. Swoim osiągnięciom przypisują wielką uwagę, starając się jednocześnie pokazać to innym np. wieszając na ścianie wszystkie swoje dyplomy. Ukrywają przed sobą jak i otoczeniem głębokie poczucie niższości. Czasami w obawie przed oceną zwlekają z podejmowaniem działań w realnym życiu. Kiedy rzeczywistość zagraża ich wyobrażeniom na swój temat stają się aroganccy, odrzucają fakty i uciekają w świat wyobrażeń.

4. Osobowość narcystyczna elitarna
Osoby z osobowością elitarną uważają się za wzór, są przekonane o swojej wyjątkowości, gardzą „zwykłymi” ludźmi. Uwielbiają popisywać się siłą, intelektem, bogactwem i demonstrować pewność siebie. Kochają rozgłos i sławę. Uważają, że przysługują im szczególne przywileje i prawa. Zabiegają o znajomości, które dają odpowiednie korzyści. Robią wszystko by chronić swoją zawyżoną samoocenę. W przypadku ujawnienia różnic pomiędzy tym jak się prezentują, a tym jacy są naprawdę, nie wycofują się lecz wyolbrzymiają swoje nawet skromne dokonania, przypisują sobie zbyt wiele zasług, czym zrażają do siebie inne osoby.

Agresja i przemoc u osób narcystycznych

Najczęściej u osób z osobowością narcystyczną ujawnia się wrogość. Zwykle jest ona maskowana i usprawiedliwiana przez pozornie racjonalne wyjaśnienia. Agresja u osób narcystycznych początkowo może być rozładowywana na rożne sposoby np. przez wysiłek fizyczny. Gdy te formy zawodzą ujawnia się wprost. Kiedy do głosu dochodzą silne emocje nienawiści i złości z równoczesnym idealizowaniem siebie, wtedy wściekłość i pragnienie zemsty mogą stać się głównym celem życia. Nadwrażliwość na odrzucenie i krytykę prowadzi zwykle do agresji i przemocy. Ofiarami aktów przemocy stają się na ogół bliskie osoby np. członkowie rodziny, znajomi.

Terapia osób narcystycznych

Osoby narcystyczne zazwyczaj nie sztukują pomocy terapeutycznej z własnej woli. Uważają, że ich problemy czy cierpienie wynikają z podłości innych, a nie z ich własnego postępowania. Interwencje terapeutów odbierają jako krytykę, dlatego najczęściej nie chcą i nie potrafią korzystać z pomocy specjalistów. Jeżeli znajdą się jednak w sytuacji terapeutycznej mogą to wykorzystać na swoją korzyść. Daje im to możliwość zaprezentowania się w wyidealizowany sposób, uzyskania podziwu i zmanipulowanie pochwał.

Osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości czują się wyjątkowe, pełne zalet i z uprzywilejowaną pozycją. Jednocześnie mają niepewne poczucie własnej wartości. Poszukują podziwu, a ciągłe pozyskiwanie pochwał, nie daje nigdy wystarczającej satysfakcji. Nie potrafią utrzymać związków na dłużej. Ich relacje są niesymetryczne, oczekują od partnera ciągłego zachwytu swoją osobą. W momencie, gdy ludzie zmęczeni taką relacją wycofują się, osoby narcystyczne za ten rozpad winią innych, sobie nie mając nic do zarzucenia.

Joanna Kiszka – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie


Źródła:

 • Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5, wyd. Edra Urban & Partner, 2018
 • T. Millon, R. Davis i in. „Zaburzenia osobowości we współczesnym świecie”, Instytut Psychologii Zdrowia, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2005;
 • B. Gulla „Gniew, agresja i przemoc w wybranych zaburzeniach psychopatologicznych” Uniwersytet Jagielloński, Biblioteka Jagiellońska, 2020;

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym porady prawne i obywatelskie we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa prawnego prowadzonych przez Powiat Rzeszowski będą udzielane na odległość do odwołania.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 można umówić się na teleporadę pod nr telefonu 882 184 152  lub: e-mailem: pomoc.prawna@powiat.rzeszow.pl

Po umówieniu terminu wizyty prawnik skontaktuje się z Państwem celem udzielenia pomocy.

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu rzeszowskiego w 2021 roku

Usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Na terenie powiatu rzeszowskiego utworzono 7 punktów:
3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej
i 4 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Harmonogram działania  punktów w powiecie rzeszowskim w 2021 roku przedstawia się następująco:

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
3a)  nieodpłatną mediację, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Do pobrania:

Semira Kaniuczak - Zastępca Dyrektora Wydziału
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
Wydział Organizacji i Kadr
tel.: +48 17 867 14 69
www: powiat.rzeszow.pl
e-mail: semira.kaniuczak@powiat.rzeszow.pl
adres: ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów

XI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci rozpoczęty !

KRUS serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w jedenastej już edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy” organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacją Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczne hasło konkursowe „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, dlatego prace konkursowe powinny obrazować wiedzę, którą dzieci zdobyły uczestnicząc w prowadzonych przez KRUS lekcjach o bezpieczeństwie pracy i zagrożeniach wypadkowych w gospodarstwie rolnym - na temat bezpiecznego zachowania się na terenie obejścia, a także czynności niebezpiecznych, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej ; II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej. W konkursie nie mogą brać udziału laureaci szczebla ogólnopolskiego poprzednich edycji konkursu.

Do konkursu uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej, w formacie A3, w dowolnej technice, ilustrującej hasło konkursowe.

Dla pogłębienia wiedzy o bezpieczeństwie dzieci na wsi zachęcamy do odwiedzenia strony internetową Kasy, gdzie w zakładce Bezpieczne dziecko w gospodarstwie rolnym, znajduje się m.in. kurs e-learingowy Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy oraz film pt. Gra o zdrowie i bezpieczeństwo.

Wszystkie zgłoszone prace oceni Komisja Konkursowa, która weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematyką konkursu, oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy. Najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów oraz firmy współpracujące.

UWAGA! Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 31 marca 2021 r.!

Serdecznie zapraszamy dzieci z województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w konkursie. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 17 8673419

OR KRUS w Rzeszowie

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

Lokalna Strategia Rozwoju, Sprawy organizacyjne

8 lutego 2021 Michał Pępek 

Informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” planowane jest wprowadzenie zmian w kryteriach wyboru operacji.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie w dniu 10 września 2020 r. przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz Wytycznej nr 7/1/2020 (zastępującej wytyczną nr 6/4/2017) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej.

Proponowana zmiana dotyczy: zniesienia kryterium dotyczącego dodatkowego zatrudnienia w związku z realizacją projektu. Zgodnie z zapisami w/w Wytycznych w przypadku kryteriów dotyczących rozwoju przedsiębiorczości nie ma obowiązku stosowania kryterium odnoszącego się do tworzenia większej liczby nowych miejsc pracy niż wynika z zapisów PROW 2014-2020.

W związku z sytuacją epidemiologiczną nie możemy przeprowadzić konsultacji społecznych w formie otwartego spotkania z mieszkańcami obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, dlatego prosimy o kierowanie wszelkiego rodzaju uwag za pomocą poczty elektronicznej z wykorzystaniem załączonego Formularza zgłaszania opinii, uwag, wniosków do dnia 22 lutego 2021 r. na adres:biuro@liderds.ostnet.pl.

Więcej informacji odnośnie zaproponowanej zmiany kryteriów można uzyskać dzwoniąc pod nr. 17 230 10 99.

Propozycja zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru

Formularz zgłaszania uwag

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie, w załączeniu przekazuje pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z informacją o  Kampanii #SzczepimySię, która dostępna jest pod adresem https://www.gov.pl/web/szczepimysie/materialy-dla-mediow.

Aleksandra Bocheńska-Baran
st. asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
w PSSE w Rzeszowie

Lider projektu Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego zwraca się z prośbą o zamieszczenie informacji dot. ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z poniższym linkiem do strony internetowej.
https://bip.podkarpackie.pl/index.php/zamowienia-publiczne/dostawy/5357-or-iv-272-2-66-2020?fbclid=IwAR3AOARmz6iWxf9ta2ASWMU9S-wqmuHqhxEDd57ihi9v4ycBFqjBj5yRG4w

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie  pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Projekt skierowany jest do osób:

 • z niepełnosprawnością,
 • zamieszkałych na terenie woj. Podkarpackiego,
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem Pomocy Społecznej
 • bezrobotnych

Szczególnie premiowane podczas rekrutacji będą osoby:
Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
Kobiety
Osoby zamieszkałe  na wsi lub małych miasteczkach do 20 tyś osób.
Osoby do 25 r.ż. bez doświadczenia zawodowego
Osoby nie biorące udziału w projektach/szkoleniach/kursach/stażach w ostatnich 12 miesiącach.
Osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstaw/gimnazjalnym/zawodowym/średnim

W ramach projektu Uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość podniesienia kwalifikacji zawodowych i podjęcia zatrudnienia  w skład którego wchodzi:

- opracowanie Indywidualnego Planu Działania
- poradnictwo indywidualne i grupowe
- stypendia szkoleniowe
- szkolenia zawodowe wg potrzeb
- 6 miesięczne staże zawodowe
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia
- zwrot kosztów opieki nad osoba zależną

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY!

Rekrutacja do I edycji projektu  odbędzie się w terminie od 23 grudnia 2020 do 23 stycznia 2021

Szczegółowe informacje udzielane są w Biurze projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51 35-959 Rzeszów
Kontakt telefoniczny bądź mailowy:
17 8676 291,  668 517 359
zplesnarowicz@rarr.rzeszow.pl
 https://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca

Informuję, że w dniu dzisiejszym (23.12.2020 r.), zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, opublikowane zostały na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ :

 • Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy (dla ułatwienia identyfikacji),
 • Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych”  - ciepło sieciowe – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych”  - kotły gazowe – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych.

dla wniosków zakwalifikowanych do projektu w naborze uzupełniającym.

Plakat ROWES 2020 

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza organizacje pozarządowe i liderów lokalnych społeczności do współpracy w projekcie „ROWES -wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I".

Dzięki tej współpracy mamy szansę na pobudzenie aktywności osób, grup i instytucji publicznych jak również ożywienie całej społeczności lokalnej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest skierowany do:

 • osób fizycznych;
 • podmiotów ekonomii społecznej;
 • przedsiębiorstw społecznych;
 • instytucji rynku pracy i integracji społecznej;
 • jednostek samorządu terytorialnego.

Oferujemy:

 • Spotkania indywidualne i grupowe z Animatorem - spotkania mogą odbywać się w miejscu zamieszkania uczestników lub w biurach projektu,
 • Spotkania Grup Tworzących Środowisko (minimum 3 osoby)- ich celem jest praca grup nad wspólnym przedsięwzięciem, inicjatywą lub projektem, na rzecz ekonomii społecznej,
 • Organizację wizyt studyjnych dla Grup Tworzących Środowisko: jedno, dwu lub trzydniowych dla grup 15-18 osobowych z noclegami i wyżywieniem.
  W ramach wizyty uczestnicy poznają przedsiębiorstwa społeczne oraz takich lokalnych liderów, których praca i działalność mogą być wzorem do naśladowania oraz inspiracją dla innych.
  Będą też mogli nawiązać nowe znajomości, dzięki którym szybciej i lepiej poznają specyfikę działalności w sferze ekonomii społecznej wpływającej na jakość życia mieszkańców wsi i miast.
 • Organizację warsztatów z zakresu ekonomii społecznej i budowania partnerstw dla Grup Tworzących Środowisko:
  a)podstawowych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających po 6 h dziennie, dla 3-9 osób, którym zapewniamy materiały edukacyjne i zaświadczenie ukończenia warsztatu,
  b) zaawansowanych, jedno, dwu lub trzydniowych, trwających od 6 do 8 h dziennie, którym zapewniamy materiały edukacyjne, catering i zaświadczenie ukończenia warsztatu.

W ramach działań projektowych oferujemy także:

 • doradztwo specjalistyczne (księgowo-podatkowe, marketingowe, osobowe, prawne),
 • wsparcie w zakładaniu nowego podmiotu jak również w ekonomizacji organizacji pozarządowych, polegającej na wprowadzeniu działalności gospodarczej lub odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego,
 • wsparcie finansowe na utworzenie miejsc pracy w nowopowstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych (maksymalna kwota wsparcia finansowego na jedno przedsiębiorstwo społeczne wynosi 210 200,00 PLN),
 • wsparcie pomostowe maksymalnie do 12 miesięcy, •pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój.


Kontakt: Biuro w Rzeszowie przy ul. Szopena 51
czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 tel. 17 86 76 277

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
Sekretariat tel.: +48 17 86 76 210

Program "Czyste powietrze"

Informujemy, że można składać wnioski o wydanie zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia do programu "Czyste Powietrze" w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 poz. 1713).

Wniosek - pobierz

 • Wniosek (352,37 kB)

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2021-01-12 13:31 Liczba pobrań: 1

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji orazkonieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
 • Karta zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2022

Informacja o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Programu współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został ogłoszony nabór wniosków w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021 r.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osób posiadających orzeczenie 
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad tymi osobami.

Z programu mogą skorzystać osoby zamieszkałe na terenie gminy Chmielnik.

Wymagane dokumenty:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku osób dorosłych – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne;
 • karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – skali FIM, uzupełniona przez lekarza rodzinnego, lekarza rehabilitacji medycznej, fizjoterapeutę, pielęgniarkę; 
 • Karta zgłoszenia do Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021.

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chmielniku do 28 grudnia 2020 r .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 17 22 96 603.

www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-o-ogloszeniu-programu-opieka-wytchnieniowa---edycja-2021

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

W związku z  uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Proponowane zmiany wynikają z tzw. różnic kursowych tj. przeliczenia budżetu LSR z PLN na Euro.

W związku z powyższym zmianie uległy m. in. zapisy LSR w zakresie wskaźników, budżetu i planu działania.

Uwagi do niniejszych zmian prosimy zgłaszać do dnia 10 grudnia 2020 r. br. do godz. 12.00 telefonicznie pod numerem tel. 17 230 10 99, lub drogą elektroniczną na adres biuro@liderds.ostnet.pl.

W załączeniu przedkładamy propozycje zmienionych zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju - aktualizacja 04.12.2020 r.

4 grudnia 2020 Michał Pępek

Plakat Plastik nie do pieca 
Plastik nie do pieca media 

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku

Problem zanieczyszczenia powietrza doskwiera szczególnie w sezonie grzewczym. Niestety, świadomość negatywnych skutków spalania m.in. plastików w piecach czy przydomowych kotłowniach jest w społeczeństwie ciągle bardzo niska. Dlatego zachęcamy do walki z tymi negatywnymi praktykami poprzez włączenie się do cyklicznej kampanii edukacyjno-społecznej, realizowanej przez Fundację PlasticsEurope Polska pt.

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”.

W jej ramach przygotowane zostały gotowe materiały (plakaty, spot, informacje), które mogą Państwo bezpłatnie pobrać i rozpowszechniać wśród mieszkańców gminy. Główne przesłanie tej kampanii ma uświadomić lokalnej społeczności, że - spalając plastik - nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym.

Więcej informacji w załączniku oraz na https://www.plasticseurope.org/pl/newsroom/aktualnosci/plastik-nie-do-pieca-piec-nie-do-plastiku

Małgorzata Szmuc
Główny specjalista
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
Departament Ochrony Środowiska
Oddział instrumentów środowiskowych

m.szmuc@podkarpackie.pl
Tel.  17 743 31 52

MP1 
MP2 

Wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspiera osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego poprzez Instrument Finansowy Mikropożyczka. W ramach projektów pn. Mikropożyczka-1 oraz Mikropożyczka-2 udzielane są Jednostkowe Pożyczki dla osób fizycznych. Wnioskodawcami ubiegającymi się o wsparcia w formie Jednostkowej Pożyczki mogą być osoby zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w tym osoby:

 • bezrobotne,
 • bierne zawodowo
 • pracujące w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), które są zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub w ramach umów cywilno-prawnych oraz ich miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Maksymalna wysokość pożyczki do 80 000 zł.
Maksymalny okres spłaty nie dłuższy niż 84 miesiące.
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.
Preferencyjne oprocentowanie: 0,1% w stosunku rocznym.
Brak prowizji oraz dodatkowych opłat.
W ramach pożyczki finansowane mogą być wydatki związane z rozpoczynaniem działalności gospodarczej (z wykluczeniem bieżących kosztów prowadzenia firmy).

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o możliwość promocji naszego produktu za Państwa pośrednictwem poprzez umieszczenie materiałów promocyjnych informujących o ww. projektach na Państwa stronie internetowej lub innym widocznym miejscu.

W załączeniu przesyłam plakaty zawierające ogólne informacje.

http://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-1/
http://rarr.rzeszow.pl/pozyczki-unijne/mikropozyczka-2/

Maciej Gałas - Biuro Księgowości i Instrumentów Finansowych 

US umow wizyte baner final5 

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Informacja w sprawie uruchomienia przez Krajową Administrację Skarbową usługi "Umów wizytę w urzędzie skarbowym".

Szczegóły w pliku PDF.

Przydatne linki:

https://wizyta.podatki.gov.pl/

https://www.podkarpackie.kas.gov.pl/pierwszy-urzad-skarbowy-w-rzeszowie

Bartosz Wilk
Kierownik Referatu
Referat Przetwarzania Danych (SOB2)
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie

„Seniorze – spotkajmy się w sieci” – to hasło kampanii. Realizujemy ją wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Partnerami działań WIB są Związek Banków Polskich i Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej – prowadzący platformę interenetową ABC Senior.

Link do strony: https://www.wib.org.pl/seniorze-spotkajmy-sie-w-sieci/

PRZYSTANEK WLASNA FIRMA 

Projekt pn. "PRZYSTANEK - WŁASNA FIRMA"

W dniu 09.11.2020 r. firma AMD GROUP rozpoczyna II edycję naboru - rekrutacji do projektu. Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej projektu www.amd-group.pl w zakładce projektowej "Przystanek - własna firma"

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje oraz w załączeniu przesyłamy plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

 • Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
 • Kobiety,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Iwona Kuźniar
Specjalista ds. wsparcia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje, że od 19 października w Oddziale Regionalnym oraz Placówkach Terenowych znajdujących się w strefie czerwonej  nastąpi zamknięcie sali obsługi interesantów dla bezpośredniej obsługi oraz wstrzymanie badań bezpośrednich przeprowadzanych przez lekarzy rzeczoznawców Kasy oraz Komisje Lekarskie Kasy. Dla beneficjentów przygotowano miejsce z wrzutnią na dokumenty, stanowisko z niezbędnymi drukami, wykaz numerów telefonów oraz informację na temat możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać telefonicznie.

Agata Borcz
Starszy Specjalista
OR KRUS w Rzeszowie
tel. 17 8673419
email: agata.borcz@krus.gov.pl

Logo OKI 

Przemoc ekonomiczna wobec osób starszych

W krajach europejskich, w tym także w Polsce, obserwuje się zjawisko starzenia się społeczeństwa, a co za tym idzie wzrasta liczby osób starszych w naszym kraju. Wymusza to zwiększenie zainteresowania problematyką przemocy wobec ludzi z tej grupy wiekowej. Seniorzy jako osoby ze słabszą kondycją fizyczną i psychiczną są szczególnie narażeni na doświadczenie przemocy zarówno ze strony członków rodziny, jak i osób obcych.

Z przemocą mamy do czynienia, kiedy działanie sprawcy jest czynem zamierzonym i intencjonalnym. Wykorzystuje przy tym wyraźną przewagę sił – sprawca jako silniejszy działa przeciwko słabszej ofierze. Ponadto sprawca swoim działaniem narusza podstawowe prawa i dobra osobiste ofiary oraz sprawia jej ból i cierpienie.

Przemoc domowa wobec osób starszych może przybierać różne formy np. fizyczną, psychiczną, seksualną oraz ekonomiczną. Seniorzy jako osoby o słabszej kondycji, z mniejszymi możliwościami obrony stają się ofiarami przemocy i przestępstw zarówno od osób obcych jak i niestety bliskich. Często dzieje się to w sferze ekonomicznej. Przemocą ekonomiczną określa się działania, które prowadzą do uzależnienia finansowego od sprawcy np. okradanie, uniemożliwianie podjęcia pracy, zmuszanie do zaciągania kredytów czy niezaspokajanie podstawowych materialnych potrzeb.

Przemoc ekonomiczna w rodzinie

Charakterystyczne dla przemocy ekonomicznej wobec ludzi starszych jest zarządzanie bez ich zgody dochodami, ale także kradzież, niszczenie przedmiotów, przymuszanie do prac domowych oraz zmuszanie do podejmowania niekorzystnych decyzji finansowych, np. przepisywanie majątku, branie kredytów.

Zdarza się, że osoby starsze z powodu złej sprawności psychofizycznej, nie są w stanie same zarządzać gospodarstwem domowym i swoim budżetem, dlatego zmuszone są powierzyć to innym osobom. Najbardziej ufa się członkom rodziny, którzy niestety nie zawsze okazują się być w pełni uczciwi.

Przemoc ekonomiczna w rodzinie zazwyczaj współwystępuje z innymi rodzajami przemocy. Jest narzędziem manipulacji stosowanym przez sprawców. Wprowadza ofiarę w stan podporządkowania i uległości. Dodatkowo, gdy sprawca pochodzi z rodziny, seniorzy mają większą tendencję do ukrywania faktu bycia ofiarą przemocy.

Przemoc ekonomiczna ze strony osób trzecich

Najbardziej popularną formą przemocy ekonomicznej, którą osoba starsza może doświadczyć od obcej osoby jest zabieranie pieniędzy. Na stronach Policji często można znaleźć informacje oraz zasady, które należy stosować w celu zwiększenia ochrony przed kieszonkowcami i włamywaczami.

Oprócz form klasycznych napadów czy włamań coraz popularniejsze wśród sprawców przestępstw są tzw. metody „na wnuczka” czy „na policjanta”. W metodzie na wnuczka oszuści prowadzą rozmowę telefoniczną w ten sposób, by osoba starsza uwierzyła, że rozmawia z kimś z rodziny i sama podała jego imię i inne dane, które później oszust wykorzystuje. Później prosi o pilne udzielenie pożyczki. Po pieniądze zazwyczaj ma zgłosić się ktoś inny np. dobry znajomy wnuczka lub osoba starsza jest proszona o przelew. Zdarza się także, że oszuści zamiast pieniędzy proszą o inne cenne przedmioty np. biżuterię.

Innym wykorzystywanym przez oszustów sposobem działania jest podszywanie się pod policjanta. Początkowo dzwoni ktoś podający się za osobę z rodziny. Ta rozmowa jest jednak szybko przerywana i po chwili dzwoni kolejna osoba, tym razem podająca się za funkcjonariusza policji prosząca o pomoc w rozpracowaniu grupy przestępczej oszukującej seniorów. Ma to wzbudzić zaufanie osoby starszej, która będzie bardziej skora przelać bądź przekazać pieniądze. Zawsze należy pamiętać, że policja nie informuje osób postronnych o swoich działaniach.

By uchronić się przed działaniami oszustów należy stosować zasadę „ograniczonego zaufania” wobec osób nieznajomych. W przypadku jakichkolwiek podejrzeń, że dzwoniący może podszywać się pod osobę z rodziny bądź policjanta należy jak najszybciej skontaktować się z Policją dzwoniąc na numer 997 bądź 112.

Instytucjonalna przemoc ekonomiczna

Ten rodzaj przemocy ekonomicznej przejawia się w nieuczciwych praktykach handlowych wobec seniorów. Związany jest przede wszystkim z usługami finansowymi. Wykorzystuje się tutaj fakt, że osoby starsze często mają mniejsze umiejętności z zakresu posługiwania się nowoczesnymi technologiami, niewystarczającą wiedze na temat mechanizmów i praktyk marketingowych. Zwiększa to ryzyko podejmowania nieplanowanych zakupów, podpisywania niekorzystnych umów, brania kredytów czy ubezpieczeń na życie.

Podsumowanie
Przemoc domowa, a w tym także przemoc ekonomiczna jest powszechnie potępiana przez społeczeństwo. Niestety problem ten nadal dotyka osoby starsze. Przemoc ekonomiczna podobnie jak przemoc psychiczna nie zostawia widocznych, fizycznych śladów i przez to jest trudniejsza do rozpoznania. Organizacje pozarządowe zajmujące się pomocą ofiarom przemocy ekonomicznej podają, że główną przyczyną występowania tej formy przemocy jest nieznajomość swoich praw. Zatem zwiększanie wiedzy na temat praw i miejsc, w którym można uzyskać pomoc, przyczynia się do walki z przemocą ekonomiczną.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Źródła:

 • D. Rynkowska „Przemoc wobec osób starszych – sposoby przeciwdziałania”, Polityka i Społeczeństwo 1(17) / 2019;
 • H.D. Sasal „Przewodnik do procedury interwencjo wobec przemocy w rodzinie”, wyd. Edukacyjne PARPA, Warszawa 2005;
 • A. Grzanka-Tykwińska i in. „Problematyka przemocy wobec osób starszych” Nowiny Lekarskie 2012, 81, 1, 44–48;
 • J. Tracz-Dral „Przemoc ekonomiczna”, Opracowania Tematyczne OT-639, Kancelaria Senatu, Warszawa 2015;
 • http://www.puck.policja.gov.pl/m11/profilaktyka-4/59382,OSZUSTWA-METODA-NA-WNUCZKA.html.


Publikacja z cyklu artykułów edukacyjno-profilaktycznych powstałych w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2020 pt.: „Zawsze jest czas by zapobiegać przemocy” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Powiat Rzeszowski.

INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


Realizując rekomendacje Głównego Lekarza Weterynarii, Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz w związku z dynamicznie rozw1JaJącą się sytuacją epizootyczną w zakresie afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim - kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie zwraca się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu kampanii informacyjnej wśród hodowców trzody chlewnej na temat afrykańskiego pomoru świń oraz metod bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną, poprzez zaproponowanie terminu szkolenia, udostępnienie miejsca do przeprowadzenia szkolenia oraz poinformowanie jak najszerszej grupy hodowców na terenie Państwa gminy.

Celem ustalenia szczegółów proszę o kontakt telefoniczny z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Rzeszowie (606940579) lub lek. wet. Moniką Zaniewicz (178521245).

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rzeszowie w załączeniu przekazuje:

 • ulotkę informacyjną dotyczącą wymagań bioaskuracyjnych przy prowadzeniu chowu/hodowli trzody chlewnej, opracowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii
 • informacje dotyczącą obowiązku zgłaszania każdego przypadku padnięcia trzody chlewnej z prośbą o rozdysponowanie ich wśród rolników, producentów trzody chlewnej w sposób zwyczajowo przyjęty.

Ulotka dostępna jest pod adresem https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Bioasekuracja-o-czym-nalezv­pamietac/idn:1415

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie ul. War szawska 12, 35-205 Rzeszów tel.: (1 7) 852-12-45, fax: (1 7) 852-12-44, e-mail: rzeszow.miw@wetgiw.gov.pl http://bip.piwrze.pl

Plakat SZM 

Bezpłatne wsparcie dla kobiet i mężczyzn w wieku 15-29 lat pozostających bez zatrudnienia lub pracujących na umowy krótkoterminowe

Do projektu przyjmujemy kobiety i mężczyzn:

 • W wielu 15-29 lat;
 • zamieszkujące województwo podkarpackie;
 • posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo, ubodzy pracujący, pracujący w ramach umów cywilnoprawnych

Uczestnikom projektu zapewniamy:

 • 4 - miesięczne staże zawodowe – stypendium stażowe
 • szkolenia kwalifikacyjne  ze stypendium szkoleniowym,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • zwrot kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi,
 • materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć grupowych.

Agata Bliźniak - Specjalista ds. wsparcia

Plakat Spartakiada Piłkarska w ekologicznym mikroregionie Dolina Strugu 

Stowarzyszenie Aktywni w Sporcie zaprasza na turniej "Spartakiada Piłkarska w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu", którego partnerem jest Gmina Chmielnik.

Zapraszamy na II edycję Spartakiady Piłkarskiej w ekologicznym Mikroregionie Dolina Strugu:

12 września br.
godz. 9:00-15:00
Stadion sportowy w Borku Starym

Do zobaczenia!

Gabriela Mucha 
tel. 512 584 554

Kierunek Kariera 

W związku z realizacją projektu pt. „Kierunek-kariera zawodowa”  Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze z siedzibą w Rzeszowie, zwracam się z uprzejmą prośbą o:

 • Umieszczenie informacji o projekcie na stronie urzędu oraz na tablicy ogłoszeń, bądź w innych miejscach do tego wyznaczonych w Państwa instytucji
 • Przekazywanie informacji zainteresowanym osobom.

Ma to na celu dotarcie do jak największej ilości osób z grupy docelowej projektu.

Projekt skierowany jest do osób:

 • w wieku 15-29 lat,
 • zamieszkujących  województwo podkarpackie,
 • niepracujących lub zatrudnionych na umowę krótkoterminową lub cywilnoprawną lub odchodzących  z rolnictwa
 • nie uczących się i o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • bez doświadczenia zawodowego
 • nieposiadających własnych środków na podniesienie kwalifikacji
 • niepełnosprawnychKontakt z biurem projektu „Kierunek-kariera zawodowa”:
 • Dla uczestników projektu zapewniamy szkolenie i staż.

Współpraca przy promocji projektu przyczyni się do realizacji celów, poprawy jakości życia, zatrudnienia ludzi młodych i będzie to działanie na rzecz dobra wspólnego.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Agata Chmielewska
Towarzystwo Altum Programy Społeczno-Gospodarcze
Warszawska 5/7 35-205 Rzeszów


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”
ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

w zakresie: Kształtowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września  2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia:

– 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

– 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów

Limit dostępnych środków w ramach naboru –  200 000,00 zł

Wysokość kwoty pomocy – min. 5 000,00 zł – max. 150 000,00 zł


Pełna treść informacji oraz załaczniki na stronie Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

2. Kształtowanie: http://liderds.ostnet.pl/?p=1677

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2020/G

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez LGD – Lider Dolina Strugu pn.

„Rozwój obszaru poprzez odnowę zabytkowych obiektów oraz realizację inicjatyw oddolnych aktywizujących mieszkańców Doliny Strugu” w zakresie:

 • Wsparcie oddolne inicjatyw – limit dostępnych środków – 20 000,00 zł
 • Podjęcie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru – limit dostępnych środków – 15 000,00 zł
 • Remont, modernizacja obiektów dziedzictwa sakralnego, kulturowego i historycznego – limit dostępnych środków – 40 100,00 zł.

I. Termin składania wniosków:

od 3 września 2020 r. do 21 września 2020 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16.

III. Forma złożenia wniosku:

Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej.

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane.

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania  – Lider Dolina Strugu”.

 IV. Forma wsparcia:

– Refundacja

Intensywność wsparcia: 100% kosztów kwalifikowanych

Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.


Pełna treść informacji oraz załaczniki na stronie Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu

1. Granty: http://liderds.ostnet.pl/?p=1683

Plakat Uniwersytet Samorzadnosci 

Startuje "Uniwersytet Samorządności" – bezpłatne szkolenia o tematyce samorządowo-obywatelskiej dedykowane Aktywnym Obywatelom powiatu rzeszowskiego!

Lokalni liderzy i animatorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, członkinie KGW, pracownicy instytucji kultury i oświaty oraz radni, sołtysi, rady sołeckie – wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, którzy działają lub pragną rozpocząć działalność na rzecz lokalnego środowiska.

Z myślą o Waszych potrzebach i licznych dylematach związanych z działalnością społeczną, kulturalną, oświatową, ect., powstał projekt „Akademia Aktywnych Obywateli – cykl szkoleń o tematyce samorządowo-obywatelskiej”.

Projekt realizowany jest w ramach koncepcji "Uniwersytetu Samorządności" objętej "Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020" dofinansowanym ze środków budżetu Województwa Podkarpackiego.

Jego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności pracy w lokalnym środowisku, dostarczenie odpowiedzi na wiele nurtujących kwestii, wymiany doświadczeń oraz metod pracy i dobrych praktyk.

W ramach projektu, na przełomie sierpnia i września br., przeprowadzimy cykl szkoleń, m.in.:

 • "Seminarium dla radnych, sołtysów i aktywnych obywateli"
 • "Pozyskiwanie środków z funduszy zewnętrznych, sporządzanie wniosków, realizacja projektów oraz sprawozdawczość"
 • "Organizacja zebrań wiejskich, zajęć, imprez, zgromadzeń i spektakli w czasie pandemii”,
 • "Wydatkowanie środków w ramach gminnych programów profilaktyki  i rozwiązywania problemów alkoholowych",
 • "Zasady prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej".

Szkolenia odbędą się w formie stacjonarnej (w Domu Kultury w Palikówce, nr 258) oraz zdalnej.
Zapisy: tel. 17 23 00 200, e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl

Harmonogram szkoleń i szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.gminakrasne.pl/uniwersytet

Szkolenia przeprowadzi Fundacja Przestrzeń Lokalna, która specjalizuje się w animacji środowiska lokalnego, jest także operatorem ogólnokrajowych programów grantowych: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Działaj Lokalnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU! Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa na szkoleniach!

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Przypominamy także o obowiązku zakrywania nosa i ust oraz dezynfekcję rąk w czasie szkoleń.

Koordynator projektu:

Georgina Giedlarowiec, inspektor ds. promocji i współpracy z NGO
Tel. 17 23 00 212 | e-mail: g.giedlarowiec@gminakrasne.pl
URZĄD GMINY KRASNE
36-007 KRASNE 121, PODKARPACKIE
Tel. 17 23 00 200 |e-mail: sekretariat@gminakrasne.pl | www: www.gminakrasne.pl |bip: www.gminakrasne.pl/bip

Plakat konkursowy

Plakat dotyczy ogłoszonego przez KRUS Ogólnopolskiego Konkursu Testowego dla rolników. Przedsięwzięcie dedykowane jest osobom pełnoletnim, podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tematyka konkursu dotyczy bezpieczeństwa pracy podczas chowu i hodowli zwierząt.
Więcej informacji można uzyskać na stronie :  https://www.krus.gov.pl/aktualnosci/dokument/artykul/sprawdz-swoja-wiedze-na-temat-bezpieczenstwa-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-bez-wychodzenia-z-domu/

Agata Borcz
Starszy specjalista
OR KRUS w Rzeszowie
Tel. 17 8673419

Odstąpienie od realizacji projektu:
„Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy”
KOTŁY NA EKOGROSZEK

Uwaga! W dniu 03.08.2020 r. dokonano zmian w Regulaminie naboru wniosków (wersja 13), w którym zawarto informację o odstąpieniu od realizacji projektu „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych - projekt parasolowy” KOTŁY NA EKOGROSZEK.
Powyższa decyzja jest wynikiem bardzo małego zainteresowania mieszkańców Gmin ROF ubieganiem się o dofinansowanie w ramach przedmiotowego projektu.

Plakat konkursowy bazarek 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizuje konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Konkurs nosi tytuł "Na bazarku w dzień handlowy, takie słyszy się rozmowy… - co produkt lokalny mówi o sobie?"

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

I grupa: przedszkolaki do 6 lat,

II grupa: klasy 0 — III szkoły podstawowej,

III grupa: klasy IV — VIII szkoły podstawowej.

Celem konkursu jest promowanie podkarpackiego e-bazarku, zachęcanie dzieci do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia, pobudzenia ciekawości dziecięcej co do tematyki produktu lokalnego, popularyzowanie wiedzy na temat ekologicznej żywności oraz jej znaczeniu, popularyzowanie wiedzy dotyczącej lokalnych wyrobów, rękodzieła i agroturystyki, rozbudzenie wrażliwości estetycznej, pobudzenie i kształtowanie wyobraźni, rozwijanie samodzielności i kreatywności.

Katarzyna Bąk
referent ds. grafiki komputerowej i promocji
Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

+48 17 87 01 584

Gabinet do zabiegów 
Gabinet do zabiegów 

Zabiegi rehabilitacyjne w GOZ Hyżne

Informacja dotyczącą wolnych terminów na zabiegi rehabilitacyjne w GOZ Hyżne (wolne terminy już na sierpień 2020 r.).

Zainteresowani mieszkańcy Gminy Chmielnik mogą korzystać z powyższych zabiegów.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w załączonym dokumencie.

Katarzyna Tokarz
Specjalista ds. marketingu

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie
ul. Fredry 9
35-005 Rzeszów
tel. 17 850 90 65
tel. kom. 575 823 775
e-mail: katarzyna.tokarz@zoz2.pl

PRZYSTANEK WŁASNA FIRMA 

Projekt pn. "PRZYSTANEK- WŁASNA FIRMA"

Podstawowe informacje o projekcie oraz plakat.

Do projektu zapraszamy:

Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo zamieszkujące teren województwa podkarpackiego w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, w tym:

Osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:

 • Kobiety,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby z niepełnosprawnościami
 • Osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem max na poziomie do ISCED 3 włącznie – wykształcenie ponadgimnazjalne)
 • rolnicy i członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 hektary przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa (zarejestrowanymi jako osoby bezrobotne w PUP),
 • bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (nie będący w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy) z zastrzeżeniem, że w ramach projektu niniejsza grupa nie może stanowić więcej niż 20 % ogólnej liczby osób bezrobotnych uczestniczących w projekcie.

W ramach projektu oferujemy:

 • Wsparcie szkoleniowe przed założeniem działalności gospodarczej
 • Jednorazowe bezzwrotne dotacje na założenie działalności gospodarczej w kwocie do 23 050,00 PLN
 • Wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej wysokości 2 000,00 PLN netto/mc przyznawane na okres od 6 do 12 miesięcy

Dodatkowo w ramach projektu Uczestnik otrzymuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Zwrot kosztów dojazdów na zajęcia szkoleniowe
 • Zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi podczas udziału w szkoleniach grupowych
 • Materiały szkoleniowe oraz Catering podczas zajęć

Małgorzata Nowak
Specjalista ds. wsparcia

Konkurs dla dzieci i młodzieży

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza dla dzieci i młodzieży do wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Kasę. Szczegółowe informacje są na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Bogdana Ryznar - Dyrektora OR KRUS w Rzeszowie

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez KOWR Konkursie. Podkarpacie ma wiele wspaniałych produktów żywnościowych i krajobrazów związanych z rolnictwie, które warto wyeksponować.

Regulaminem konkursu w pliku PDF.

Konkurs Logo 

Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Informacji o konkursie (link poniżej).
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac

Zachęcamy również do polubienia naszego fanpage’a MEDIACJA na facebook’u https://www.facebook.com/mediacja.gov/, na którym, poza zamieszczaniem informacji o bieżących działaniach wydziału, relacji z organizowanych przez nas konferencji i wydarzeń, regularnie publikujemy ciekawe posty o tematyce mediacji.

ADRIANNA AFTAŃSKA
Sekretarz
Wydział do spraw Mediacji
Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Grafika 

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Informacja
dot. możliwości zbadania wody pochodzącej ze studni przydomowych.

Informacja w pliku PDF

Uprzejmie informuję, że Centrum Operacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej zaprasza do udziału w konkursie pt. „Historyczny mural – 1920 Polskie Zwycięstwo dla Wolności Europy”, w ramach którego można uzyskać dotację na działania patriotycznoedukacyjne wykonanie muralu upamiętniającego 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wnioski należy składać do 21 lipca 2020 r. do godziny 16.15.

Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy na temat Bitwy Warszawskiej 1920 r., jej znaczenia dla Polski, Europy i Świata, a także upamiętnienie bohaterów, żołnierzy i ochotników zaangażowanych w obronę Ojczyzny w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Na realizację ww. zadań MON zaplanował w sumie 1 500 000 zł.

Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie informacji o konkursie organizacjom pozarządowym działającym na terenie Państwa jednostki samorządu terytorialnego oraz lokalnym mediom.

Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057). Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2020/WD/DEKiD

Logo OKI 

Szkodliwe treści, czyli co czyha w Internecie

Internet jest niesamowitym narzędziem. Szczególnie w dobie epidemii koronawirusa umożliwia nam kontakt z najbliższymi, oferuje możliwość pracy zdalnej, dokonywania zakupów, załatwiania spraw w urzędach, ale także kontynuowanie nauki dla naszych dzieci. Często jednak po zakończeniu lekcji (a czasem nawet w ich trakcie) dzieci i młodzież zostają w Internetowym świecie. Niestety oprócz ogromu możliwości, pozytywnych i edukacyjnych materiałów Internet jest pełen szkodliwych treści.

Szkodliwe treści czyli jakie?

Za treści szkodliwe uważa się takie informacje, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój emocjonalny, poznawczy czy społeczny dzieci i młodzieży. Są to przede wszystkim:

 • Treści pokazujące przemoc – są to np. zdjęcia, filmy obrazujące przemoc fizyczną i psychiczną, znęcanie się nad zwierzętami;
 • Treści promujące szkodliwe zachowania – zalicza się tutaj zachęcanie do samookaleczania się, samobójstw, zażywania substancji aktywnych i innych szkodliwych dla zdrowia zachowań np. restrykcyjne odchudzanie się;
 • Treści o charakterze dyskryminacyjnym – wszelkie przekazy promujące stereotypy, wrogość a nawet nienawiść;
 • Treści pornograficzne – materiały dostępne bez ostrzeżeń, promowanie dewiacyjnych zachowań seksualnych oraz przedstawianie wykorzystywania dzieci;
 • Fake news – fałszywe wiadomości publikowane w celu korzyści np. finansowych, politycznych, świadomie manipulujące i wprowadzające w błąd odbiorców;
 • Patostreamy – relacje transmitowane na żywo w Internecie prezentujące zachowania powszechnie uważane za nieakceptowalne np. libacje alkoholowe, przemoc domową, agresywne zachowania.

Wpływ szkodliwych treści na rozwój dzieci i młodzieży

Niebezpieczne treści negatywnie wpływają na przebieg rozwoju emocjonalnego, poznawczego oraz społecznego. To jak silnie mogą oddziaływać na daną osobę zależy od wielu czynników. Wpływa na to nie tylko treść, ale także wiek, sytuacja życiowa, osobowość, środowisko. Ta sama treść może u jednej osoby wywołać jedynie dyskomfort czy oburzenia, a u innej przyczyni się do większych szkód psychicznych. Dziecko spotykające się w Internecie z przemocą może uczyć się agresywnych postaw wobec innych oraz przejawiać niższą wrażliwość na krzywdę. Obrazy takie mogą także wywoływać lęk i niepokój. Szkodliwe treści sprzyjają demoralizacji oraz wpływają na pojawienie sie zachowań ryzykownych i antyspołecznych. Nastolatkowie, którzy wykazują chęć akceptacji i uznania w grupie rówieśniczej mogą powielać zaobserwowane w Internecie zachowania między innymi dla zdobycia popularności. Czas dojrzewania to okres poznawania świata, eksperymentowania, dlatego młodzi ludzie łatwiej podejmują niebezpieczne zachowania, w tym zachowania autodestruktywne. Dużą rolę odgrywają też przekazy z wyidealizowanym wizerunkiem. Bezgraniczna wiara w treści i informacje, brak umiejętności ich weryfikacji może prowadzić do ogólnego pogorszenia nastroju, braku poczucia bezpieczeństwa co wpływa z kolei na budowanie samooceny i wypacza obraz rzeczywistości. Świat będzie odbierany wtedy jako niebezpieczny i niezrozumiały. Szczególnie szkodliwy wpływ na dzieci mają napotykane w Internecie treści pornograficzne. Prezentują często niewłaściwe a wręcz szkodliwe zachowania, które mogą mieć negatywne skutki np. uzależnienie od pornografii, wykształcenie postawy uprzedmiotowiania drugiej osoby czy podejmowanie seksualnych zachowań ryzykownych. Ponadto treści pornograficzne mogą zaburzać u nastolatków wzorce wyglądu, powodować kompleksy i obniżać samoocenę.

Jak chronić przed szkodliwymi treściami

 • Towarzysz dziecku w Internecie – można wspólnie spędzać czas również w Internecie. Zawsze należy jednak pamiętać by proponowane aktywności były dostosowane do wieku i rozwoju dziecka;
 • Pamiętaj o zasadach – ustal zasady korzystania z Internetu. Warto zwrócić uwagę na czas jaki spędzi dziecko w sieci i na rodzaj aktywności. Trzeba pamiętać również o rozmowie o tym, czego nie należy publikować w Internecie;
 • Zabezpiecz sprzęt – możesz skorzystać z ofert narzędzi kontroli rodzicielskiej. Pamiętaj też by gry komputerowe były dostosowane do wieku;
 • Rozmawiaj – pokaż dziecku, że interesujesz się tym jak spędza ono czas w Internecie, co lubi i co go interesuje. Kiedy dziecko będzie ufać rodzicowi opowie również o tym, kiedy spotka się ze szkodliwymi treściami w Internecie. Wtedy nie krytykuj i nie obwiniaj dziecka za to co zobaczyło, bo możesz spowodować, że przy kolejnym zdarzeniu nie powie o tym. Pamiętaj by nie tylko straszyć zagrożeniami w sieci, ale pokazywać też pozytywną stronę. Ucz także dystansu i krytyki wobec tego co dziecko zobaczy lub przeczyta;
 • Reaguj – w przypadku, kiedy dowiesz się, że dziecko miało kontakt z niebezpiecznymi treściami przede wszystkim nie panikuj. Porozmawiaj z nim o tym, dowiedz się w jakich okolicznościach to się stało. Sprawę możesz zgłosić do administratora strony, skorzystać z systemu zgłaszania nadużyć niektórych serwisów np. Youtube czy Facebooka. Możesz też skorzystać z platformy Zgłosto.

#ZglosTo

Rzecznik Praw Obywatelskich i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę rozpoczęli kampanię społeczną przeciwko szkodliwym treściom w Internecie. Zachęcają do zgłaszania niepokojących treści, które napotykamy w sieci. Właśnie dla tych, którzy chcą reagować została uruchomiana platforma zgłosto. Na stronie pojawiają się cztery pytania ankietowe.

Po ich wypełnieniu system prezentuje najlepszy sposób reakcji np. w formie gotowych formularzy zgłoszenia zdarzenia do prokuratury. Autorzy kampanii zwracają również uwagę  na to z jakimi formami szkodliwych treści możemy mieć do czynienia oraz wskazują na ich negatywny wpływ na dzieci i młodzież. Najmłodsi mogą uzyskać poradę jak porozmawiać o tym co napotkały w Internecie z zaufanym dorosłym.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie


Źródła

ZUS 

W wyniku nawałnic, które przeszły nad Polską, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, podejmuje działania w celu udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.

O pomoc, mogą zwracać się płatnicy składek, którzy w wyniku nawałnic ponieśli znaczne straty materialne i doświadczają problemów z terminowym opłacaniem składek bieżących lub spłatą zadłużenia.

Istnieje możliwość, złożenia w ZUS wniosku o odroczenie terminu płatności bieżących składek, o  rozłożenie spłaty należności z tytułu składek na raty. Jeżeli ulga dotyczy należności za okres od  stycznia 2020 r., nie będzie naliczana opłata prolongacyjna.

W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń.

Doradca:

 • zapewnia klientom pomoc w zgromadzeniu i przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, poprzez wskazanie zakresu wymaganej dokumentacji oraz wydanie i  objaśnienie aktualnych druków i formularzy,

 • pomaga wypełnić· oświadczenia niezbędnych do rozpatrzenia wniosku,

 • proponuje najdogodniejszą formę uregulowania zobowiązań, dostosowaną do indywidualnej sytuacji klienta i jego możliwości finansowych, a także wysokości zadłużenia,

 • nawiązuje kontakt telefoniczny lub mailowy z dłużnikami.

Wykaz numerów telefonów do doradców dostępny jest na www.zus.pl

Kontakt z Doradcą w sprawie ulg i umorzeń

Oddział ZUS w Rzeszowie Siedziba Oddziału w Rzeszowie (17) 867 50 30, (17) 867 50 76
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Mielcu 502 006 910
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Stalowej Woli (15) 843 39 23
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przemyślu 502 006 072
Oddział ZUS w Rzeszowie Inspektorat w Przeworsku 502 006 918

Zarząd Dróg Powiatowych

Informacja o zamkniętych drogach powiatowych.

Informacja w pliku PDF

Ćwiczenia wojskowe szansą dla tych, którzy stracili pracę

Od 15 czerwca ruszają w Wojsku Polskim szkolenia rezerwistów, którzy chcą podtrzymać swoje umiejętności, jak i osób, dla których będzie to pierwszy kontakt z Silami Zbrojnymi.

Dzięki podpisanej przez Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej decyzji zgłoszenia ochotników, którzy w ostatnim czasie ze względu na epidemię koronawirusa utraciły pracę, będą traktowane priorytetowo. Rezerwiści, czyli osoby, które odbyły zasadniczą służbę wojskową lub mają już przyznany stopień wojskowy mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie od 3,5 tysiąca złotych.

Osoby dla których będzie to pierwszy kontakt z wojskiem będą odbywać swoje ćwiczenie w ramach służby przygotowawczej. Miesięczne wynagrodzenie wynosi w takim przypadku 1,2 tys. zł plus dodatkowe 2,6 tys. zł na zakończenie ćwiczeń. Ponadto uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o zatrudnienie jako żołnierz zawodowy w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Wprowadzone dzięki decyzji rozwiązanie to realne wsparcie dla osób, których domowe budżety ucierpiały w wyniku epidemii oraz realne wzmocnienie dla Sił Zbrojnych RP.

Dodatkowe informacje: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/szkolenia-rezerwy-szansa-dla-tych-ktorzy-stracili-prace

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do składania wniosków o odbycie szkoleń oraz udziału w samych szkoleniach!

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Wojskową Komendą Uzupełnień w Rzeszowie. W sprawie ćwiczeń żołnierzy rezerwy pod telefonem 261 156 106, natomiast w sprawie służby przygotowawczej : 261 156 119

Strona internetowa WKU w Rzeszowie:

www.wkurzeszow.wp.mil.pl

Plakat POGRANICZE 

Konkurs fotograficzny

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego ogłasza konfurs fotograficzny pod nazwą "Pogranicze w obiektywie" w ramach "Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020".

W załączeniu:

 • Plakat.
 • Informacja o konkursie.
 • Regulamin.

Anna Gerlicka
Starostwo Powiatowe w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów
tel. +48 17 283 11 80
e-mail: anna.gerlicka@powiat.rzeszow.pl

Logo OKI 

Przemoc domowa w dobie epidemii

Koronowirus wymógł istotne zmiany w życiu całego społeczeństwa. Zostały zamknięte placówki edukacyjne, miejsca pracy, kina itp. Nałożone zostały różne zaostrzenia podczas robienia zakupów, spacerów. Wszystkich zachęca się do pozostania w domu. I chociaż ostatnimi czasy następuje rozluźnianie niektórych zaostrzeń np. otwarcie galerii, przedszkoli to sporo ograniczeń zostało i wiele osób oraz rodzin przebywa w ścisłych kwarantannach. Niestety dla niektórych jest to duże wyzwanie.  To szczególnie ciężki czas dla tych, dla których dom wcale nie jest najbezpieczniejszym miejscem, czyli osób i dzieci, które właśnie w czterech ścianach są ofiarami przemocy domowej.

Doniesienia medialne z Chin, Niemiec czy Włoch pokazują, że narzucone ograniczenia powodują, że zjawisko przemocy domowej znacznie przybrało na sile. Problem ten nie omija także naszego kraju.

Jaki rodzaj przemocy mogą doświadczać ofiary?

Czas epidemii sprzyja występowaniu przemocy. Ofiary mogą doświadczać każdego z rodzajów przemocy, czyli:

 • Przemoc fizyczną – intencjonalne działanie z użyciem siły naruszające nietykalność cielesną. Powoduje uszkodzenie ciała lub niesie takie ryzyko. Są to zachowania takie jak: uderzanie, kopanie, popychanie, podduszenie, policzkowanie, szarpanie za włosy itp.
 • Przemoc psychiczną – naruszanie godności drugiej osoby i zadawanie cierpień psychicznych poprzez np. wyśmiewanie, obrażanie, znęcanie się, poniżanie, stosowanie gróźb, oczernianie,  itp. Przemoc psychiczna nie zostawia widocznych śladów na ciele przez co jest trudniejsza do wykrycia. Często towarzyszy przemocy fizycznej i niesie za sobą równie poważne skutki.
 • Przemoc seksualną – zmuszanie do niechcianych zachowań mających na celu zaspokojenie potrzeb seksualnych sprawcy. Można tutaj zaliczyć m.in. gwałt, molestowanie, obmacywanie, zmuszanie do niechcianych praktyk seksualnych, zmuszanie do współżycia z innymi osobami itp.
 • Przemoc ekonomiczną – używanie pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy ofiary. Ma na celu uzależnienie finansowe i sprawowanie kontroli przez sprawcę. Może przejawiać się w następujących zachowaniach: ograniczanie dostępu do środków finansowych, niełożenie na utrzymanie rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy, sprzedawanie rzeczy, okradanie, zaciąganie kredytów bez wiedzy współmałżonka itp.
 • Zaniedbanie – naruszenie obowiązku opieki ze strony najbliższych. Dotyczy najczęściej dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych. Przejawia się jako zaniedbanie potrzeb żywieniowych, medycznych, higienicznych i psychicznych np. niedostarczanie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, niewłaściwa opieka, narażenie na niebezpieczeństwo, ograniczanie dostępu do kuchni czy łazienki.

Dlaczego sprawcom przemocy sprzyja izolacja?

Sprawcy przemocy wykorzystują do manipulacji wiele mechanizmów psychologicznych mających na celu dominację i kontrolę nad ofiarą. Jednym z nim jest zjawisko prania mózgu, czyli systematyczne wpływanie na myślenie, poglądy, uczucia i postawy drugiej osoby. Najczęściej używane metody prania mózgu to poniżanie, degradacja, groźby, demonstracja wszechmocy, sporadyczne okazywanie pobłażliwości, a także izolacja.

Izolacja polega na stopniowym odcinaniu osoby od kontaktów z innymi. Sprawca krytykuje rodzinę, złości się gdy ofiara spotyka się ze znajomymi lub rozmawia przez telefon. Pod wpływem nieustannych nacisków dręczone osoby rezygnują całkowicie z kontaktów z innymi, a nawet porzucają pracę. W ostateczności ofiara zostaje odcięta od pomocy z zewnątrz. Podobnie w dobie epidemii ograniczone kontakty z innymi ludźmi, praca zdalna, przebywanie na opiece nad dziećmi, wpływa na odcięcie ofiar przemocy od świata zewnętrznego i bezpośredniego szukania wsparcia czy pomocy.

Izolacja, strach, ciągła niepewność oraz napięta atmosfera wpływa na zachowanie agresywne wśród osób dorosłych, które z czasem mogą skutkować pojawieniem się przemocy. Izolacja oddziałuje też bezpośrednio na sprawców przemocy, którzy już wcześniej znęcali się nad swoimi rodzinami. Przemocnicy są sfrustrowani ograniczeniami, a zarazem stają się bardziej zuchwali, gdyż są przekonani o tym, że są bezkarni a ich czyny w obecnym czasie nie wyjdą na jaw.

Zmiany w prawie

30 kwietnia Sejm uchwalił ustawę antyprzemocową. Na jej mocy sprawcy przemocy domowej będą natychmiast odseparowani od swych ofiar. Nowe regulacje przewidują, że sprawca przemocy fizycznej zagrażającej życiu lub zdrowiu domowników będzie musiał opuścić wspólne mieszkanie. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywać przez

14 dni. Sąd będzie mógł przedłużyć ten okres na wniosek ofiary. Policja będzie też mogła wydać wobec przemocnika zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia oraz kontrolować czy zakaz ten jest stosowany.

Gdzie szukać pomocy?

W sytuacjach bezpośredniego narażenia zdrowia i życia należy wzywać Policję dzwoniąc pod nr 997 lub numer alarmowy 112. Istnieje też wiele infolinii, gdzie można uzyskać pomoc np. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie - 801 12 00 02 czy Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111.

Mieszkańcy powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją mogą skorzystać z telefonicznego specjalistycznego wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie pod nr telefonu 519-585-636 w pon 8-16, wt-pt 12-20 oraz pomocy w sprawach prawnych pod nr telefonu 519-585-761, a także uzyskać porady w sprawach dotyczących przemocy od pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie dzwoniąc na nr 518-736-839 oraz otrzymać wsparcie psychologiczne pod nr 885-696-640.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Źródła:

Rekawiczki KWADRAT-MZ PIS 
Mycie rak kwadrat MZ 
Dezynfekcja rak MZ 
Maseczka-MZ PIS 

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W RZESZOWIE
POWIATOWA STACJA SANITARNO–EPIDEMIOLOGICZNA
W RZESZOWIE

35-040 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 79a
Tel.· +48 17- 854-19-09;10;36;69 faks wew. 110
psse.rzeszow@pis.gov.pl, www.psserzeszow.pl

Rzeszów, 26 maja 2020 r.

Znak sprawy: PSE.410.1.18.1.253.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie przesyła w załączeniu wytyczne oraz instrukcje z dnia 25 maja 2020 r. MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom sezonowym i gospodarzom przebywającym na terenie gospodarstwa zalecane jest przez okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii wdrożenie i stosowanie rekomendacji wymienionych w załączniku do pisma zawierających: procedury zapobiegawcze (zapewnienie transportu i warunków kwarantanny), procedury ograniczające rozpowszechnianie się wirusa oraz procedury w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia koronawirusem u pracownika. Rekomendacje zawierają zobowiązania pracodawcy oraz obowiązki pracownika, który po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej zostaje poddany 14-dniowej kwarantannie na terenie gospodarstwa.

Jednocześnie tut. Inspektor Sanitarny informuje, że Minister Zdrowia dopuścił możliwość wykonywania u pracowników sezonowych badań PCR w kierunku SARS-CoV-2 w punktach drive - thru - w załączeniu schemat „Pobieranie wymazów „z samochodu" u osób z kwarantanny w „drive-thru".

 

Załączniki:

 1. Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2, Warszawa, 25.05.2020 r.,
 2. Schemat "Pobieranie wymazów "z samochodu" u osób z kwarantanny w "drive - thru".

PONOWNY NABÓR WNIOSKÓW – WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Informujemy, że nabór wniosków przystąpienia do projektu dla odbiorców indywidualnych zostaje wznowiony i trwać będzie od 25 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Dla odbiorców zbiorowych nabór wniosków rozpocznie się również 25 maja i potrwa do 31 lipca 2020 r.

W naszej gminie wdrożone zostały dodatkowe zasady bezpieczeństwa, zgodnie z którymi złożenie wniosku możliwe będzie po uprzednim telefonicznym umówieniu, w godzinach pracy Urzędu. Numery telefonów, pod którymi można uzgodnić termin złożenia wniosku – 17 23 04 048, 17 229 66 09

Link, pod którym można znaleźć bieżące informacje o projekcie  wraz z dokumentacją
https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Portal IRZ 

Informacja o możliwości korzystania przez rolników z Portalu IRZ Plus

Z wyrazami szacunku

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Informacją o podstawowych obowiązkach posiadaczy zwierząt gospodarskich.

Izabela Kulaga - Główny Specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Nabor 

Informacja o naborze wniosków dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi, bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl
FB @PodkarpackiARiMR

Plakat-podkarpacki e-bazarek 

Można już korzystać z serwisu Podkarpacki e-bazarek.

Podkarpacki e-bazarek to możliwość tworzenia krótkich łańcuchów dostaw pomiędzy producentami a konsumentami. To również doskonała bezpłatna promocja podkarpackich rolników, producentów regionalnej i ekologicznej żywności, usługodawców, twórców rękodzieła oraz kół gospodyń wiejskich.

Partnerami Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w tym przedsięwzięciu są m.in. Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacka Izba Rolnicza, Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, a także lokalne media.

Działalność serwisu należącego do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale to pomoc mieszkańcom obszarów wiejskich w sprzedaży wytworzonych produktów i usług oraz realizacja hasła „CUDZE CHWALICIE, SWOJE POZNAJCIE”. Podkreślić należy, że zainteresowanie Podkarpackim e-bazarkiem cały czas wzrasta. Odpowiadając na oczekiwania klienta, dodajemy coraz to nowe rozwiązania umożliwiające sprawniejsze posługiwanie się stroną. 

Linku: https://podkarpackiebazarek.podrb.pl/

Informacja o wprowadzonych zmianach w prowadzonych naborach.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
Samodzielne Stanowisko
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35 - 322 Rzeszów
te. 17/876 60 30, 512 103 553
www.arimr.gov.pl
FB @PodkarpackiARiMR

UWAGA!

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wstrzymuje się nabór wniosków w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kolejny okres tj. do dnia 22.05.2020 r.

Informacja dla Mieszkańców w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Magdalena Ruman

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90
biuro@rof.org.pl

Specustawa 

Przewodnik dotyczącego tzw. Specustawy Funduszowej

Przewodnik ma za zadanie przybliżyć zagadnienia Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. mającej ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

Link do udostępnienia informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/gpirzeszow/posts/2872551719498697

Link do umieszczenia przewodnika na stronie internetowej: http://fundusze.podkarpackie.pl/attachments/article/1820/Specustawa%20funduszowa%20-%20Przewodnik.pdf?fbclid=IwAR2TpP-jt4Q-BFaAy11XTuX8hwGA_2Jd7SYL6Gos9Ot6kTsXTzdua2N19-M.

Angelika Kisiel
Specjalista ds. Funduszy Europejskich,
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 - 010 Rzeszów
tel. 17 747 64 88/82
zapytaj@podkarpackie.pl
a.kisiel@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
 
Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich:
poniedziałek od 7:30 do 18:00,
wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Plakat 

Podstawowe informacje o projekcie "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie I", realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. 

Projekt zapewnia wsparcie w tworzeniu miejsc pracy w nowo powstałych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych.

Jeden podmiot może otrzymać dotację, nawet na 10 miejsc pracy, co daje kwotę 210 200 zł.

W ramach działań projektowych oferowane jest również wsparcie pomostowe.

W zakres projektu wchodzą także m.in. warsztaty z tematyki ekonomii społecznej,  budowania partnerstw oraz wizyty studyjne w ramach "dobrych praktyk".

Biuro terenowe mieści się w Rzeszowie, przy ul. Szopena 51 , tel. 178676200

Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

Ze względu jednak  na obecną sytuację (epidemia koronawirusa) większość pracowników świadczy usługi zdalnie, to też zainteresowanych prosimy o kontakt:


Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
Animator Aleksandra Mucha

Apel Pana Marszałka Władysława Ortyla, Przewodniczącego Zarządu PSST z prośbą o podjęcie inicjatywy AKCJA HUMANITARNA: SAMORZĄDOWCY NA RATUNEK ŻYCIU, którą od kilku lat, wspólnie z naszym Stowarzyszeniem, promuje Wójt Gminy Wojaszówka - Sławomir Stefański, Sekretarz Zarządu PSST.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji Akcji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Panem Wójtem Sławomirem Stefańskim - tel.
501 046 122, e-mali: slawomir_stefanski@wp.pl

Potrzebujesz wsparcia, porady, rozmowy?
Telefoniczna pomoc specjalistów

Lęk, niekontrolowane emocje czy konflikty rodzinne – z takimi sytuacjami mamy do czynienia w okresie izolacji spowodowanej epidemią koronawirusa. Jak sobie z nimi poradzić? Jak nie poddać się lękowi i nie dać się obezwładnić stresowi?

Każda osoba potrzebująca wsparcia specjalistycznego w tym psychologicznego w ramach kryzysu związanego z epidemią i sytuacją rodzinną (także związaną z przemocą domową) może skorzystać telefoniczne z konsultacji specjalistycznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie

Wsparcie specjalistyczne

pod numerem telefonu 519 585 636

Poniedziałek 8.00 – 16.00

Wtorek 12.00 – 20.00

Środa 12.00 – 20.00

Czwartek 12.00 – 20.00

Piątek 12.00 – 20.00

Pomoc prawna

pod numerem telefonu

519-585-761

Kancelaria - informacja, doradztwo

pod numerem telefonu

519-585-857

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górnie

Całodobowe wsparcie psychologiczne pod numerem telefonu 885 696 640

Pracownicy Ośrodka udzielają całodobowo wsparcia i schronienia pod numerem telefonu 518 736 839

lub e-mailowo oik.gorno@poczta.fm

Do kontaktu pod wyżej wymienionymi numerami telefonów zachęcamy również dzieci i młodzież które:

 • nie radzą sobie z sytuacją związaną z epidemią koronawirusa,

 • odczuwają strach, niepokój o swoich bliskich,

 • źle znoszą zamknięcie w domu,

 • mają trudną lub nerwową sytuację w domu,

 • potrzebują z kimś porozmawiać,

 • czują się przygnębione,

 • są ofiarami przemocy.

 
Logo OKI 

Dlaczego się boimy?

Emocje są częścią ludzkiej natury. Zostały w nas wbudowane i ich przeżywanie nie jest niczym złym. To reakcja naszego organizmu, który informuje, że coś się dzieje. Kiedy umiemy nazwać emocje i wiemy dlaczego się pojawiają w danej sytuacji, łatwiej nam sobie z nimi radzić. Strach jako emocję odczuwamy, kiedy coś co aktualnie występuje realnie nam zagraża. W sytuacji epidemii koronowiurusa strach jest jak najbardziej uzasadniony, gdyż wirus bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu. Lęk to nieprzyjemne uczucie, pojawiające się kiedy spodziewamy się, że może wystąpić jakieś zagrożenie. Jednak może prowadzić do tego, że nagle obawiamy się wszystkiego, nawet rzeczy które powszechnie uznawane są za niezagrażające. W momencie, kiedy w otoczeniu pojawia się jakieś niebezpieczeństwo nasza świadomość zawęża się, a uwagę koncentrujemy na tym problemie. Pojawia się tendencja do tworzenia negatywnych scenariuszy. Coś na czym nam zależy jest zagrożone, dlatego zaczynamy odczuwać stres.

Czy stres to coś złego?

Odczuwanie strachu, stresu w czasie epidemii jest czymś zupełnie naturalnym. Nadmierny stres jest oczywiście szkodliwy i jeżeli jest długotrwały niesie za sobą wiele negatywnych skutków, a nawet chorób. Może też negatywnie wpływać na nasze relacje z najbliższymi, zwiększać nerwowość i napędzać kłótnie. Kiedy stres wywołany epidemią potraktujemy jako wyzwanie, to może nas to zmotywować do podjęcia wysiłku, by przestrzegać ogólnych zaleceń (większej dbałości o higienę rąk, pozostawania w domu). Radzić sobie ze stresem możemy również poprzez reakcję wspierania. Umożliwia to ochronę nas samych i naszych bliskich. Mechanizm ten pomaga przekształcić strach i stres w nadzieję, odwagę i pomoc innym np. poprzez zrobienie zakupów osobie starszej, czy zadzwonienie i rozmowa z kimś kto jest w kwarantannie.

Jak poznać, że przeżywamy lęk?

Lęk może pojawiać się w formie różnych symptomów zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej. Kiedy lepiej poznamy co się z nami dzieje łatwiej nam będzie zapanować nad lękiem.

Objawy fizyczne lęku – bóle (np. głowy, brzucha, mięśni), zawroty głowy, nudności, biegunka, dreszcze, napięcie mięśni,  przyśpieszone bicie serca, pocenie się, zmęczenie problemy ze snem.

Objawy psychiczne lęku – niepokój, nerwowość, zamartwianie się, rozdrażnienie, problemy z koncentracją uwagi i pamięcią, nawracające myśli (np. o chorobie, śmierci).

Jak uchronić się przed lękiem związanym z epidemią?

 • Stosuj się do zaleceń – potraktuj zagrożenie epidemiologiczne zadaniowo, zachowanie środków profilaktycznych zmniejszy też poczucie lęku
 • Ogranicz informacje – w telewizji, Internecie czy radiu koronowirus jest teraz tematem numer jeden. Wystarczy, że będzie się sprawdzało bieżące wydarzenia dwa razy dziennie. Ważne też by wybierać rzetelne źródła informacji
 • Rozmawiaj  z bliskimi – ograniczanie osobistych kontaktów z innymi osobami jest ważne, ale w obecnych czasach do rozmów możemy wykorzystać telefon czy Internet. Pamiętaj jednak by porozmawiać na różne tematy i zostawić na chwile koronawirusa
 • Kontroluj myśli – kiedy zauważysz, że zaczynasz zbytnio skupiać się na temacie zachorowania, odwróć swoje myśli, zajmij umysł czymś pozytywnym, nie daj się katastroficznym wizjom oraz przejmuj się tym co się jeszcze nie wydarzyło i na co nie masz wpływu
 • Zrelaksuj się – wykorzystaj czas na wykonywanie ulubionych czynności, możesz nauczyć się też czegoś nowego, dobre jest także uprawianie sportu.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 1. E. Cwalina, M. Stokwisz „Zaraz stanie się coś strasznego. Pierwsza pomoc dla osób zmagających się z OCD i ich rodzin” Łódzka Fundacja Psychoterapii i Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”
 2. M. Kotlińska – Antczak „Psychopatologia” w: M. Jarema, J. Rabe-Jabłońska „Psychiatria. Podręcznik dla Studentów medycyny”, Wydawnictwo Lekarskie PCWL, Warszawa 2011
 3. Centrum Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej „Jak poradzić sobie z lękiem w czasie epidemii…” www.cpppb.pl
TarczaAntykryzysowa plakat 

Oddział Regionalny KRUS w Rzeszowie przekazuje materiał informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. „Tarczy Antykryzysowej”. Ulotka "Tarcza Antykryzysowa" w pliku JPG.

Magdalena Byś
Specjalista
Wydział Ogólny
OR KRUS w Rzeszowie
tel. IP 6340076 tel. 17 867 34 76

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

 1. Zalecamy informowanie przedsiębiorców o możliwości składania wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line) lub przesyłania wniosków pocztą, ale wówczas podpis powinien być poświadczony przez notariusza.
 2. Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. choroba.
 3. Przypominamy o konieczności potwierdzania tożsamości składającego wniosek i uprawnienia do podejmowania działalności gospodarczej przez cudzoziemca (art. 8 ust. 3 i 8 ustawy o CEIDG i PIP).
 4. W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, wrzucony do urny itp. proponujemy wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, poprawy wniosku jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości. Zalecamy by w wezwaniu poinformować o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Pismo Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego w sprawie kampani informacyjnej "Kupuj świadomie - Produkt polski".

Treść pisma w pliku PDF.

Zal 5-logo BGR 2020 
Zal 4-plakat BGR 2020 

OR KRUS w Rzeszowie w załączeniu przesyła regulamin oraz plakat oraz logo XVIII Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne dla rolników indywidualnych.

Patronat Honorowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym.

Prosimy o umieszczenia informacji na stronach internetowych Państwa instytucji celem zachęcenia rolników do wzięcia udziału w konkursie.

Logo OKI 

"Ekranowe" dzieci

Obecnie dzieci coraz częściej mają „kontakt z ekranem”. Do tradycyjnych już sposobów spędzania wolnego czasu przed telewizorem czy komputerem doszło używanie telefonu oraz tabletu. Badania pokazują, że dzieci dostają własny telefon komórkowy najczęściej pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Co dziesiąty młody użytkownik ma go już przed ukończeniem 7 lat. Jednak musimy pamiętać, że przeważnie dziecko znacznie wcześniej korzysta z telefonu, którego użyczają mu rodzice.

Dlaczego dajemy małym dzieciom smartfon czy tablet?

Rodzice głównie pozwalają swoim dzieciom korzystać z urządzeń mobilnych, aby zapewnić im zajęcie w sytuacji, kiedy muszą zająć się własnymi sprawami. Dorośli udostępniają też swoim pociechom tablet czy smartfon w ramach nagrody. Popularne jest też dawanie dziecku urządzenia mobilnego po to by zjadło posiłek oraz by ułatwić mu zasypianie.

Wpływ urządzeń mobilnych na rozwój dziecka

Nadmierne korzystanie z urządzeń mobilnym w pierwszych latach życia może stwarzać problemy w sferze zdrowia fizycznego. Podaje się tutaj wady postawy, zespół urazowy nadgarstka, wady wzroku oraz otyłość będąca skutkiem małej ilości ruchu.
Wczesne dzieciństwo to także czas najintensywniejszego rozwoju mózgu. Jednak by rozwój ten przebiegał prawidłowo musimy pozwolić dziecku na doświadczanie świata wszystkimi zmysłami, czyli zobaczyć, poczuć, usłyszeć, dotknąć. Kiedy działanie i rodzaj dostarczanych bodźców ograniczymy głównie do telefonu czy tabletu może mieć to ujemny wpływ na rozwój struktur neuronowych w mózgu dziecka.
Zagrożenia dla rozwoju pojawiają się także w sferze poznawczej. Ponieważ mózg dziecka znajduje się w fazie rozwoju ma ono znacznie ograniczoną zdolność rozróżnienia świata wirtualnego od rzeczywistego. Treści dostarczane z urządzeń mobilnych działają silnie modelująco i wpływają na proces społecznego uczenia się. Tutaj dziecko nie jest już tylko obserwatorem jak np. w przypadku oglądania telewizji, ale wciela się w dana postać z gry. Postacie te mają najczęściej ludzkie cechy i dlatego są traktowane przez dziecko jako ludzie, których można naśladować w życiu. Problem pojawia się, gdy gra nie jest dostosowana do wieku, a treści przepełnione są np. erotyzmem czy agresją i właśnie takich zachowań mogą uczyć dzieci. Zaburza się wtedy właściwy rozwój psychiczny i emocjonalny dziecka.
Dzieciństwo to również czas rozwoju w sferze społecznej. Nic nie zastąpi realnego kontaktu z drugim człowiekiem. Samo przebywanie z dzieckiem nie wystarczy, należy wchodzić w nim w interakcję, czyli spędzać czas na wspólnych aktywności np. zabawie, czytaniu bajek czy innych zajęciach, które pozwalają na poznawanie świata. Dziecko do prawidłowego rozwoju potrzebuje też kontaktów z rówieśnikami. Młody człowiek, którego główną aktywnością jest wirtualny świat, wycofuje się z relacji z otoczeniem. Efektem tego mogą być problemy z mową, zaburzenia relacji międzyludzkich i komunikacji z innymi,
a także późniejsze problemy wychowawcze związane z brakiem umiejętności współżycia w grupie.

Pozwalać czy nie pozwalać?

Do drugiego roku życia nie zaleca się kontaktu z tabletami i smartfonami. Udostępnianie ich dzieciom w wieku od 3 do 6 roku życia powinno być przemyślane przez rodziców i odbywać się pod pewnymi zasadami:

 • Należy zapewnić dziecku dostęp wyłącznie do bezpiecznych i pożytecznych treści,  dostosowanych do wieku
 • Przed udostępnieniem maluchowi urządzenia mobilnego trzeba go zabezpieczyć np. poprzez założenie aplikacji kontroli rodzicielskiej
 • Korzystanie z tabletu czy smartfonu nie powinno odbywać się codzienne
 • Czas jednorazowego użytku nie powinien przekraczać 15 minut, a w ciągu dnia nie powinno być to dłużej niż 30 minut
 • Nie wolno pozwalać na korzystanie z tabletu czy smartfonu przed snem – promieniowanie ekranu źle wpływa na zasypianie jak i jakość snu
 • Udostępnianie dziecku urządzenia mobilnego nie może być nagrodą, motywowaniem do jedzenia, ubierania się czy mycia, a zabieranie go karą.

Co powinno nas zaniepokoić?

Istnieje zagrożenie przyzwyczajenia nawet małego dziecka do korzystania z tabletu czy telefonu komórkowego. Może ono reagować rozdrażnieniem, płaczem lub nawet agresją w sytuacji, kiedy chcemy ograniczyć kontakt z urządzeniami mobilnymi. Mały człowiek może niechętnie podejmować inne aktywności lub nie potrafić się na nich skoncentrować. Może przejawiać problemy z zasypianiem, jedzeniem posiłków lub innymi codziennymi czynnościami. Może mieć także trudności w kontaktach z rówieśnikami.
Kiedy zauważymy, że dziecko nie potrafi już funkcjonować bez dostępu do urządzenia mobilnego trzeba reagować. Rodzice powinni wspólnie ustalić zasady korzystania ich dziecka z telefonu czy tabletu oraz konsekwentnie je przestrzegać. Pomocy można szukać także u pedagogów i psychologów, którzy mogą pomóc w ustaleniu granic dziecku oraz nauczyć jak spędzać z nim aktywnie czas.

Obecnie dzieci rodzą się w świecie technologii informacyjnej. Prawie niemożliwe jest w dzisiejszych czasach funkcjonowanie bez urządzeń mobilnych. Nowe technologie obecne są w szkołach, miejscach pracy, u lekarza, w urzędach itp. Urządzenia mobilne nie muszą nieść jedynie samych negatywnych skutków dla rozwoju dziecka. Przy odpowiedzialnym korzystaniu, dostosowaniu do wieku oraz odpowiedniej kontroli rodziców urządzenia te mogą wzbogacić proces rozwoju i edukacji dzieci. Jednak należy pamiętać, że korzystanie z urządzeń mobilnych powinno być jedynie dodatkiem do różnych aktywności dziecka, a nie być jego głównym zajęciem.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia

 • Badanie opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów. Raport z badania dzieci i rodziców, Warszawa, Gdańsk, 2017
 • Bąk A., Korzystanie z urządzeń mobilnych przez małe dzieci w Polsce Wyniki badania i ilościowego, Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Broszura „Mama, tata, tablet” Fundacja Dzieci Niczyje, 2015
 • Pawelec L., Dziecko w wieku przedszkolnym jako użytkownik urządzeń mobilnych (telefon, tablet, smartfon), Artykuły Naukowe, 2017, s.7-17

Dotyczy projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF", :Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parosolowy"

W związku z trwającym stanem epidemii w Polsce, zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF, wstrzymuje się nabór wniosków w ramach projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła na kolejny okres tj. do dnia 13.04.2020 r., z możliwością dalszego wstrzymania.
Informacja dla Mieszkańców w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Informację dotyczącą BEZPŁATNEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

AKTUALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  17 marca 2020 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 16 marca  2020 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się na stronie internetowej: http://liderds.ostnet.pl/?p=1612#more-1612.

Informacja dot. zmiany w terminach naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

Izabela Kulaga
Główny Specjalista
ds. Informacji i Promocji
Podkarpacki Oddział Regionalny
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
tel. 17-875-60-30
kom. 512 103 553
www.arimr.gov.pl

Potega umyslu plakat ok 

23 listopada br. przyjedzie do Dębicy Centrum Nauki Kopernik. Rodzinny Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” udowadnia, że nauka za-chwyca, budzi ciekawość, bawi i wciąga. Pod okiem animatorów warszawskiego Centrum Nauki Kopernik uczestnicy pikniku będą mogli dowiedzieć się: Ile wa-ży powietrze, które jest nad nami? Skąd się bierze ciśnienie atmosferyczne? Dla-czego alpiniści nie mogą odpocząć przy szklance mocnej herbaty? Na stoisku pt. „Muzyka” zwiedzający dowiedzą się: Czym jest dźwięk dla fizyka, a czym dla artysty? Jak działa metronom? Czy wszystko może być instrumentem?
Stowarzyszenie „Uwierz w siebie” i  II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy serdecznie zapraszają 23 listopada 2019 r. (sobota) na to wspaniałe wy-darzenie, które odbędzie się w budynku II LO im. ks. Jana Twardowskiego w Dębicy przy ul. Sportowej 24 od godz. 9.00 do godz. 15.00.  Będzie można zoba-czyć ponad 20 fantastycznych pokazów i prezentacji przybliżających zagadnienia naukowe w ciekawy i interaktywny sposób.

W ramach wydarzenia 22 listopada 2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali gimnastycznej odbędzie się także wyjątkowe spotkanie z generałem Mirosła-wem Hermaszewskim – lotnikiem i kosmonautą. Pierwszym i jedynym w do-tychczasowej historii Polakiem, który odbył lot w kosmos.

Dlaczego  Piknik Naukowy „Potęga umysłu – radość i zabawa” jest tak in-teresujący? Pozwala dostrzec inną, emocjonującą twarz nauki. To nie są zwykłe lekcje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, ale pełne niespodzianek samo-dzielne odkrywanie praw, które rządzą światem.

„To wielkie święto nauki połączone z zabawą – tak w skrócie można opisać nasz Rodzinny Piknik Naukowy. Szykuje się prawdziwa gratka dla tych, którzy cenią sobie nie tylko dobrą zabawę, ale też są spragnieni wiedzy i ciekawi świata. To druga edycja imprezy, której celem jest popularyzacja wiedzy naukowej i technicz-nej, przedstawienie ciekawostek i pokazów z astronomii i robotyki, a także interak-tywnych eksperymentów oraz prezentacji historycznych. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie” - mówi Marta Czekaj – prezes Stowarzyszenia „Uwierz w sie-bie”, dyrektor II LO w Dębicy.
Piknik jest więc okazją do spędzenia wspólnego czasu dla całej rodziny. Podczas pokazów, prezentacji, warsztatów zachęcamy do zadawania pytań, wchodzenia w dialog z prezenterami, a tym samym do pogłębiania Waszej wie-dzy. Zaproszenie skierowane jest do mieszkańców powiatów dębickiego, mielec-kiego oraz ropczycko-sędziszowskiego. Na wszystkie wydarzenia – WSTĘP WOLNY!!!

Więcej informacji już wkrótce na stronach internetowych:
https://www.facebook.com/events/384679929087382/
http://2lo-debica.ppe.edu.pl/
www.debica.pl

Rodzinny Piknik Naukowy jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.
Patronat honorowy objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Powiatu Dę-bickiego, Burmistrz Miasta Dębicy i Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Partnerami Pikniku są: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach, Planetarium ASTRODOM w Krośnie, Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza w Rzeszowie, Uniwersytet Rzeszowski (m.in. Koło Naukowe Przyrodników na Wydziale Biologiczno-Rolniczym), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy, Szkoła Brytania Języki Świata w Dębicy i Wodo-ciągi Dębickie Sp. z o.o.

Patronat medialny objęli: „Obserwator Lokalny”, Dębica.TV,  Polska Telewizja Regionalna, TVP 3 Rzeszów.

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie Rozwijania działalności gospodarczej.

 

Termin składania wniosków:

od 26 listopada 2019 r. do 11 grudnia 2019 r.

Miejsce składania wniosków:

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”,

36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16,

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

 

Wartość pomocy – do 130 000,00 zł

Intensywność pomocy – refundacja do 70 % kosztów kwalifikowanych

 

Więcej informacji w ogłoszeniu na stronie internetowej „Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”: http://liderds.ostnet.pl/?p=1498#more-1498

"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu"

ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa

Tel. 017 230 10 99

Fax 017 230 12 10

biuro@liderds.ostnet.pl

http://liderds.ostnet.pl

Informujemy o uruchomieniu procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Społeczność na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Działania”- Lider Dolina Strugu. Zapraszamy do zapoznania się z proponowanymi zmianami oraz wyrażania swoich opinii i komentarzy odnośnie tych propozycji.

Opinie prosimy kierować za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomości wpisując „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. Myśliwska 16, 36-030 Błażowa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  14 listopada 2019 r. włącznie, do godziny 15:00.

Jednocześnie, pragniemy poinformować, iż w ramach procedury aktualizacji LSR, w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 14:00 w biurze LGD, odbędzie się spotkanie informacyjne, na którym będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat proponowanych zmian oraz zgłosić ewentualne propozycje.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w strategii znajdują się w dokumentach poniżej:

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowana przez społeczność LGD LDS 2019 (przykłady operacji możliwych do realizacji w ramach poszczególnych przedsięwzięć LSR) – zakres zmian zaznaczony na niebiesko.


Link do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju: http://liderds.ostnet.pl/?p=1494

Logo OKI 

Przemoc w rodzinie, zwana też przemocą domową, to zamierzone działanie, wykorzystujące przewagę sił, skierowane przeciwko członkowi rodziny. Narusza prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. Właśnie ta przewaga sił, czyli silny sprawca i słabsza ofiara, powoduje, że osobie pokrzywdzonej trudniej się bronić. Sprawca w swoich działaniach dąży do tego, by podporządkować sobie ofiarę, kontrolować ją i zadawać cierpienie. Wszystko to powoduje, że ofiara przemocy traci pewność siebie, a „zyskuje” niską samoocenę. W jej życiu jest obecne poczucie winy i wstydu. Zanika także poczucie bezpieczeństwa i zaufania do siebie, ale też do innych osób. Niekiedy zagrożone jest nie tylko zdrowie fizyczne i psychiczne ofiary, ale także jej życie.

W ostatnich latach coraz więcej mówi się o przemocy w rodzinie. Przemoc przestaje być tematem tabu. Stopniowo z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie temu zjawisku zwiększa się wiedza w tym temacie, a także zanikają pewne stereotypy w myśleniu np. że przemoc jest zjawiskiem mało istotnym. Niestety jeszcze wiele mitów na temat przemocy nadal funkcjonuje w społeczeństwie.

Fałsz: Przemoc to prywatna sprawa rodziny
Prawda: Przemoc zawsze jest przestępstwem. Nie ważne czy krzywdzenie dotyczy osób obcych czy członków rodziny. XXVI rozdział Kodeksu Karnego dotyczący przestępstw przeciwko rodzinie.

Fałsz: Problem przemocy występuje tylko w rodzinach „marginesu”
Prawda: Przemoc jest ogólnym problem społecznym. Występuje w każdym środowisku niezależnie od majętności, rodzaju pracy, wykształcenia czy problemów z uzależnieniem.

Fałsz: Przemoc to incydentalne zdarzenie
Prawda: Zjawisko przemocy w rodzinie nie ma charakteru jednorazowego. Zazwyczaj ma swoją długą kilku, a czasem nawet kilkunastoletnią historie. Sprawcy przemocy działają według cyklicznego schematu, w którym powtarzają się 3 fazy: narastającego napięcia, ostrej przemocy i faza miesiąca miodowego. Po tej ostatniej znowu pojawia się pierwsza faza i niestety cykl przemocy zaczyna się od nowa.

Fałsz: Przemoc to krzywdzenie fizyczne
Prawda: Jeżeli mówimy o przemocy to musimy pamiętać, że to nie tylko krzywdzenie fizyczne, ale także psychiczne, seksualne, ekonomiczne oraz zaniedbanie.

Fałsz: W małżeństwie nie ma przemocy seksualnej
Prawda: Do przemocy seksualnej dochodzi, gdy sprawca zmusza ofiarę do czynności o charakterze seksualnym bez jej zgody. Nie ma tutaj wyjątków, czy są to obce osoby czy są one małżeństwem. Nikt nie ma prawa zmuszać nikogo do niechcianych zachowań seksualnych. Gwałt w małżeństwie to też przestępstwo.

Fałsz: Ofiary przemocy same się o to proszą
Prawda: Każdy ponosi odpowiedzialność za swoje czyny. Niezależnie od tego jak zachowywała się druga osoba przemoc zawsze jest niewłaściwym sposobem rozwiązywania sporów czy konfliktów.

Fałsz: Kobieta godzi się na przemoc i dlatego nie szuka pomocy.
Prawda: Osoba, która jest ofiarą przemocy nierzadko przez wiele lat doświadcza ogromnego strachu. Zaburzony jest obraz samego siebie, wiara we własne możliwości i poczucie sprawstwa, a także wiara w innych ludzi. Dodatkowo dochodzą do tego inne mechanizmy takie jak pranie mózgu stosowane przez sprawcę. Ofiara często popada w wyuczoną bezradność myśląc, że i tak nic się nie da zrobić lub cierpi na tzw. syndrom sztokholmski. To wszystko sprawia, że ofierze trudno odejść, lecz zawsze należy pamiętać, że nie jest to jednoznaczne ze zgodą na przemoc.

Fałsz: Alkohol jest przyczyną przemocy w rodzinie
Prawda: To prawda, że wiele osób pod wpływem alkoholu staje się agresywnymi. Jednakże wiele jest takich co stosuje przemoc „na trzeźwo”. Zrzucanie winy na alkohol to forma usprawiedliwiania swoich czynów.

Fałsz: Osoby stosujące przemoc mają zaburzenia psychiczne
Prawda: Dawniej twierdzono, że osoby znęcające się nad innymi muszą mieć chorobę psychiczną albo zaburzenia osobowości. Obecnie wiadomo, że większość sprawców jest zdrowa.

Joanna Kiszka – psycholog
Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

Bibliografia:

 • K. Michalska, D. Jaszczak-Kuźmińska „ABC przeciwdziałania przemocy w rodzinie – diagnoza, interwencja, pomoc”, wyd. Remedium, Warszawa, 2014
 • S. Spurek „Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Praktyczny komentarz” wyd. LEX, Warszawa, 2011
 • J. Różyńska „Przemoc wobec kobiet w rodzinie” Niezbędnik Pracownika Socjalnego, Warszawa, 2007
 • J. Helios, W. Jedlecka „Współczesne oblicza przemocy. Zagadnienia wybrane” Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017
 • Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych „Przemoc w rodzinie: odrzućmy mity - poznajmy fakty”, Jaworzno, 2006
Fundusze UE 

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 22 lipca (czwartek) w godzinach od 11.45-14.15  w Urzędzie Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Damian Pałys
Specjalista ds. Funduszy Europejskich,
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

tel. 17 747 64 88/82

zapytaj@podkarpackie.pl
d.palys@podkarpackie.pl   

www.fundusze.podkarpackie.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Godziny otwarcia Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich:
poniedziałek od 7:30 do 18:00, wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców (osoby zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotyczące pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultantów będzie można skorzystać 27 listopada (środa) 2019 r. w godzinach 11.45 – 13.45 w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Szczegółowych informacji udziela:
Główny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich
al.Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl

Regulamin XII Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych „Witraż Bożonarodzeniowy" pod patronatem Starosty Rzeszowskiego.

Szczegóły w pliku PDF

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
36-050 Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel./fax 17 77 29 053, e-mail: mgoksir@sokolow-mlp.pl

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-09-18 08:04
 • |
 • Licznik odwiedzin: 913 119