+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 14/2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu


autor: A.Tereszkiewicz

Zarządzenie Nr 14/2023
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 2 lutego 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2023 r. poz. 40), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz.1327 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/245/2022 Rady Gminy Chmielnik z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 11/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2023 z dnia 9 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu: 
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 14/2023
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 2.02.2023 r.


WYBÓR ZADAŃ POWIERZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2023 r.

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

Stowarzyszenie Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik, 36-016 Chmielnik 58D

Zadanie Nr 1

„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, mieszkańców gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”

35 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 196 a

Zadanie Nr 3

„Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

5 000,00

3.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Wola Rafałowska 137, 36-017 Błędowa Tyczyńska

Zadanie Nr 4

„Działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”

4 000,00

RAZEM DOTACJE

44 000,00

 


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2023_014.pdf (Plik pdf 0,53 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 213