+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zawiadomienie o zmianie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


autor: L.Urbaś

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Chmielnik zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 r.  Rada Gminy Chmielnik podjęła uchwałę Nr XV/126/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. woj. podkarpackiego z dnia 30 września 2020 r., poz. 3738).

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 listopada 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  - 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość- ;
  - 96 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od mieszkańca

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:
  1) 9 zł - za worek o pojemności 60 l;
  2) 18 zł - za worek o pojemności 120 l;
  3) 36 zł - za worek o pojemności 240 l;
  4) 58 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.

Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;

 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - iloczyn liczby pojemników lub worków, podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Dla nieruchomości w części której zamieszkują mieszkańcy, a w części gdzie nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne, stanowi sumę ww. opłat.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Chmielniku, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji wójt wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie.

Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy.

W przypadku uiszczenia opłaty za rok z góry, należy dokonać dopłaty do nowych stawek.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1 – 3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2c i 3 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

PONADTO INFORMUJĘ:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Naszej Gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Zawiadomienie w pliku PDF
<< Zawiadomienie.pdf (Plik pdf 0,24 MB)>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-04-19 14:06
 • |
 • Licznik odwiedzin: 802 965