+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie Nr 4/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych


autor: Z.Budak

Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 10 stycznia 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
  a) „ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
  b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
 2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
 3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
  a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.
 4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a , pkt.2 a, pkt.3 a , nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_004.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-08-04 15:07
 • |
 • Licznik odwiedzin: 583 576