+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych


autor: Z.Budak

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.688 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  13 stycznia 2020 r. do 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

  1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
  2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.);
  3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.  Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 24 stycznia 2020r. W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40.

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF


Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-08-04 15:07
  • |
  • Licznik odwiedzin: 583 580