+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Przyczyny wzrostu opłat za odbiór odpadów komunalnych


W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że głównej przyczyny ich wzrostu należy się doszukiwać we wprowadzonych w ostatnim czasie przez Sejm RP zmianach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawowe zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla podmiotów odbierających odpady, m. in.: wymóg całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, skrócenie czasu magazynowa odpadów do jednego roku oraz kaucje finansowe za ich przetrzymywanie jak również rosnąca płaca minimalna przyczyniają się do podniesienia tych kosztów.

Niewątpliwie wpływ ma wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów o obowiązku jednolitej segregacja odpadów komunalnych, jednolity system segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wzrost stawki opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej na składowisku odpadów, która w bieżącym roku wynosiła 170 zł za tonę, od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 270 zł za tonę.

Wzrosły ceny odpadów przyjmowanych na instalacjach komunalnych. Poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych ustawodawca dał również możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działanie to miało na celu wprowadzenie konkurencyjności cen oraz uniknięcie regionalnych monopoli jednak jej efektem stały się rosnące koszty zagospodarowania odpadów na instalacjach komunalnych, m. in. spalarni w Rzeszowie.

Od dnia 6 września br., czyli odkąd weszły w życie nowe przepisy znoszące rejonizację, odpady mogą być transportowane po terenie całego kraju. Z naszej gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zagospodarowywane są m. in. w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (spalarni), która w bieżącym roku przyjmuje odpady za 302 zł od tony.

W związku z tym, że PGE Energia Ciepła SA nie ma już obowiązku odbierać odpadów z naszego terenu w październiku ogłosiła postępowanie ofertowe na dostawę odpadów którego kryterium była cena na zasadzie „kto da więcej”. Już wiadomo, że do spółki wpływały oferty z centralnej Polski z cenami znacznie przewyższającymi obecnie obowiązujące. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że oferowane ceny wynoszą ponad 720 zł za tonę, a to oznacza wzrost ceny na tzw. „bramie” o 140 %.

Nie lepiej dzieje się na rynku surowców wtórnych, gdzie obecnie odpady segregowane przyjmowane są do sortowni za ok. 500 zł za tonę. Na krajowym rynku brakuje odbiorców którzy przyjmowaliby tworzywa sztuczne i makulaturę. Rośnie też ilość odpadów opakowaniowych za które producenci do dnia dzisiejszego nie ponoszą odpowiedzialności.

W związku z rosnącymi kosztami systemu w dniu 21 listopada br. wystosowaliśmy pismo do Ministra Klimatu w którym przedstawiliśmy ww. problemy, jednocześnie apelując o podjęcie skutecznych działań, które mogłyby obniżyć koszty funkcjonowania systemu. Wciąż oczekujemy na odpowiedź i działania ze strony rządu.

Szanowni Państwo, wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my - mieszkańcy, niemniej jednak gmina jest zobowiązana wypełnić ciążące na niej obowiązki i zapewnić mieszkańcom ciągłość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Podjęte przez Radę Gminy Chmielnik w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały, m. in. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, pozwolą na zapewnienie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na naszym terenie i wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą do których zaliczamy koszty:

  1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
  2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  3. obsługi administracyjnej tego systemu;
  4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na ogłoszony w październiku br. przetarg na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” z termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpowiedziała tylko jedna firma. Zaoferowana przez firmę – Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło cena usługi wynosi 1.572.754,40 zł brutto. Zgodnie z przepisami prawa gmina nie może nie zorganizować przetargu, a cen zaoferowanych w przetargu nie można negocjować.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system odpadowy ma być systemem samofinansującym się, czyli pieniądze wpłacane przez mieszkańców mają w całości pokryć koszty jego funkcjonowania. Gmina nie może na nim zarabiać ani też do niego dokładać, nie może też pieniędzy pobranych z opłat przeznaczać na inne cele niezwiązane z gospodarką odpadami.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu odpadowego konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 647 966