+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych


autor: L.Urbaś

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.
W związku z powyższym informujemy, że rolnicy z terenu Gminy Chmielnik mogą odpłatnie przekazać odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9.
Jednocześnie przypominamy, że folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 tejże ustawy koszy gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. Zatem rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-01-18 09:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 404 759