+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Informacja dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej


autor: P.Misiewicz

INFORMACJA
dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzorów i wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenie ilości odprowadzanych ścieki począwszy od dnia 1.01.2020 roku będzie zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców, i tak:

  1. dla odbiorców, którzy korzystają jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Normy te są uzależnione od ilości osób i wyposażenia nieruchomości.
  2. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają z dodatkowego własnego ujęcie wody /studnia prywatna/ odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz dodatkowo w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego. Ilość odprowadzanych ścieków będzie stanowiła suma przyjętego ryczałtu i wskazania licznika.
  3. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2020r., dla nieruchomości podłączonych do wodociągu gminnego dopuszcza się możliwość zamontowania zastępczego urządzenia pomiarowego na prywatnym ujęciu wody /wodomierz o parametrach zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi/ do ustalenia ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Dopuszczenie możliwości odczytu takiego licznika może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku, uzyskaniu zgody i warunków technicznych montażu z UG Chmielnik oraz zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dotychczas zamontowane wodomierze na prywatnych ujęciach wody nie mogą być uznane za urządzenie pomiarowe i  ich wskazania nie będą uwzględniane do rozliczenia za odprowadzane ścieki.

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 648 000