+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

PM.6840.4.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


autor: A.Czarnota

Chmielnik, 21 października 2019 r.

PM.6840.4.2019

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, obręb Błędowa Tyczyńska, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości,

działka nr

 

1866/2

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, zabudowa mieszkalna w niedalekim sąsiedztwie; media: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa na działce;

Księga wieczysta

RZ2Z/00026381/5

 

Pow. nieruchomości w ha

0,1331 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr - III – 0,03 ha,

łąki trwałe – ŁIII – 0,1031 ha

Cena wywoławcza

49000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Obciążenia nieruchomości

brak

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 22.10.2019 r. do 12.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 22.10.2019 r. do 03.12.2019 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-01-20 20:05
  • |
  • Licznik odwiedzin: 406 797