+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.


autor: Z.Budak

Zarządzenie  Nr 71/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.z 2019 r. poz.506), art.5 ust.4 pkt.2 oraz art.19a ust.1,5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 oraz uchwały Nr XLIV /279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,po zapoznaniu się z uproszczoną ofertą i  jej ocenie, uznając celowość realizacji tego zadania oraz stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do tej oferty.                                                    

z a r z ą d z a m , co następuje:

§1

1. Zlecić Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola
    Rafałowska  , w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku realizację zadania  
    publicznego pod  nazwą "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i  
    przedsiębiorczość mieszkańców gminy „ określonego szczegółowo w uproszczonej ofercie 
    złożonej dnia 29 lipca 2019 roku w trybie pozakonkursowym.
    Zlecenie dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego.
2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi zgodnie z ofertą złożoną przez
   Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”
3.Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust.1przeznaczyć kwotę dotacji w wysokości:
   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy do której załącznikiem będzie   
    złożona oferta

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2019_071.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-12-05 14:15
  • |
  • Licznik odwiedzin: 367 445