+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert


Zarządzenie nr 58/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 lipca 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok w związku z Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

  1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 23 lipca 2018 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 55 /2018 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 16 lipca 2018 r. dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
  2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna ,Plac im.ks.Adolfa Kowala 1,36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą „Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
  3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_058.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2019-03-15 14:11
  • |
  • Licznik odwiedzin: 178 298