+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży
w wieku 15-18 lat

Rok szkolny 2021/2022

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.r.sitarz@chmielnik.pl

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Chmielnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6,  tel.  17 22 96 608.


Załącznik (oświadczenie)

OGŁOSZENIE

Mieszkańcy wsi oraz właściciele nieruchomości w sołectwie Wola Rafałowska, apeluje po raz ostatni o złożenie wniosków na scalenie.

Podkarpackie Biuro Geodezyjne i Terenów Rolnych w Rzeszowie na wniosek Starostwa Powiatowego już przystąpiło do pracy w terenie w celu opracowania założeń do projektu scalenia gruntów.

Prace te polegają na wytyczeniu dróg dojazdowych do gospodarstw i nieruchomości położonych na terenie wsi.

Tereny zalesione i zakrzaczone są wyłączone i nie wchodzą jako składnik zamienny przy scaleniu.

Obecnie po analizie złożonych wniosków stan wynosi 54%.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków będących w dyspozycji Marszałka Województwa Podkarpackiego obecny stan wniosków nie gwarantuje, ze środki te zostaną przyznane na w/w prace scaleniowe.

Wnioski należy składać u sołtysa wsi i w Urzędzie Gminy do końca sierpnia 2021.

Jest to ostatnia szansa dla mieszkańców w celu poprawienia infrastruktury drogowej a zarazem szansa na rozwój całej miejscowości i jej przyszłości.

Pomimo starań i zabiegów Sołtysa i Rady Sołeckiej bez zaangażowania i pomocy mieszkańców proces scalenia nie dojdzie do skutku.

Sołtys wsi i Rada Sołecka.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zorganizowała konkurs skierowany do członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratowników medycznych z terenów wiejskich polegający na nakręceniu krótkiego filmu instruktażowego poświęconego udzielaniu pierwszej pomocy. Poniżej link do strony ARiMR, gdzie znajdują się wszystkie informacje i formularze.

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-pt-akcja-reanimacja-i-moc-ratowania.html

Michał Wandrasz
p.o. Naczelnika Wydziału ds. Internetowo-Promocyjno-Wydawniczych

Biuro Prasowe
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
ul.Poleczki 33, 02-822 Warszawa
tel. (22) 5950351 / IP: 11351
kom. 789 069 503
www.arimr.gov.pl

Załącznik nr 1

Wyciąg zatwierdzonej taryfy

Decyzja z dnia 22.06.2021 r. nr RZ.RZT.70.187.2021.MKO Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028).

Tabela 1

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres od dnia 22 lipca 2021 r. na okres 3 lat (w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

Opis

okres zaopatrzenia w wodę

Cena za 1 m3 (w złotych)*

od dnia

do dnia

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

1

Grupa W1

Odbiorcy usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę rozliczani za ilość dostarczonej wody według wskazań wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

22.07.2021 r. 23.07.2022 r.

3,79

4,09

2

22.07.2022 r. 23.07.2023 r.

3,79

4,09

3

22.07.2023 r. 23.07.2024 r.

3,79

4,09

Tabela 2

Wysokość cen i stawek opłat dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od dnia 22 lipca 2021 r. na okres 3 lat (w złotych):

Lp. Taryfowa grupa odbiorców

opis

okres odprowadzania ścieków

Cena za 1 m3 (w złotych)*

od dnia

do dnia

netto

brutto

0

1

2

3

4

5

6

1

Grupa K1

Odbiorcy usług odprowadzający ścieki bytowe na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody lub urządzeń pomiarowych

22.07.2021 r. 23.07.2022 r.

4,51

4,87

2

22.07.2022 r. 23.07.2023 r.

4,55

4,91

3

22.07.2023 r. 23.07.2024 r.

4,55

4,91

* Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług, zgodnie z § 2 pkt. 9-12 Rozporządzenia.


Pełna informacja w pliku PDF
<< 70_187_2021_Chmielnik.pdf (Plik pdf 4,63 MB)>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie konsultacji dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedkłada do konsultacji z organizacjami pozarządowymi, poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik i stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku projekt uchwały w sprawie  przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   26 lipiec 2021 r.
Termin zakończenia konsultacji:  9 sierpień 2021 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu uchwały można przesłać w terminie do 9 sierpnia 2021 r. w następujący sposób:
- elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl,
- pisemnie na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50,
- osobiście do pok.38 w Urzędzie Gminy Chmielnik.

W przypadku przesłania uwag operatorem pocztowym decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie dokumentu poddanego konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

 

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu.  


 Rocznego Programu Współpracy na 2022 rok oraz załączniki w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf (Plik pdf 3,18 MB)>>

Zarządzenie Nr 51/2021
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 11 czerwca 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 50/2021 z dnia 1 czerwca 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 46/2021 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”:

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

FUNDACJA PRZESTRZEŃ LOKALNA Plac im. ks. Adolfa Kowala 1, 36-016 Błażowa

Zadanie
„Działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”

 7 000,00

RAZEM DOTACJE

 7 000,00

 §2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie Nr 51/2021 w sprawie "Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" w pliku PDF
<< Z_2021_051.pdf (Plik pdf 0,41 MB)>>

GŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 maja 2021 r.

o naborze kandydatów  na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2021 roku w zakresie „Działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 20 do 27 maja 2021 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pok. 32) lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem: ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2021 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
2) nie podlegać wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.256 z późn.zm.);
3) mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pokój 38.

 

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszenia w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf (Plik pdf 1,08 MB)>>

ZARZĄDZENIE NR 46/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 maja 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok” 

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2021 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie „Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7 000,00 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie nr 46/2021 i załącznik do zarząszenia w pliku PDF
<< Z_2021_046.pdf (Plik pdf 1,82 MB)>>

Chmielnik; 22.02.2021 r.

OR.524.11.2021

Rada Gminy Chmielnik
36-016 Chmielnik 50

na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), przedkłada Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

Otrzymują:
1. Oferent;
2. A/a.


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy w pliku PDF
<< Sprawozdanie.pdf (Plik pdf 2,62 MB)>>

Zarządzenie Nr 12/2021
Wójta Gminy Chmielnik

z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art.250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019 r. poz. 869 ze zm.) i art. 15 ust 2h – 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

 

§1

Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 3/2021 z dnia 18 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia.

§2

Warunkiem przekazania dotacji na wybrane zadania jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki ich realizacji.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,

b) w Biuletynie Informacji Publicznej,

c) na stronie internetowej Gminy.


Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2021
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 2.02.2021r.

Lp.

Nazwa organizacji/adres

Nazwa zadania

Wysokość przyznanej dotacji w zł.

1.

Klub Sportowy „GALICJA” Chmielnik, 36-016 Chmielnik 58D

Zadanie Nr 1
„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”

39 000,00

2.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 196 a

Zadanie Nr 3
„Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”

5 000,00

3.

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola” Wola Rafałowska 137, 36-017 Błędowa Tyczyńska

Zadanie Nr 4
„Działania na rzecz dzieci, młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”

4 000,00

RAZEM DOTACJE

48 000,00


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2021_012.pdf (Plik pdf 0,5 MB)>> 

Zarządzenie Nr 3/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 stycznia 2021 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 15 ust 2a – 2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert składanych w ramach ogłoszonego przez Wójta Gminy Chmielnik Zarządzeniem Nr 1/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok w następującym składzie osobowym:

1) Pani Magdalena Wdowik-Reczek – przewodniczący Komisji; (przedstawiciel Wójta),
2) Pan Adam Tereszkiewicz – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta),
3) Pani Barbara Szajnar – członek Komisji; (przedstawiciel Wójta).

§2

Komisja Konkursowa pracuje w oparciu o zasady działania Komisji Konkursowych określone w załączniku do Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi z dnia 30 września 2020 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega zamieszczeniu:

a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2021_003.pdf (Plik pdf 0,54 MB)>>

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny, w tym Gminę Chmielnik oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.

Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. W Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego.

W ramach projektu powstanie:

 • system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
 • wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
 • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
 • strategia przestrzenna będąca narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie UE 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%).

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK
z dnia 5 stycznia 2021 r.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.1057 z póź. zm.) oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2021 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  5 do 15 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 a biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik- (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem
Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegać wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256 z późn.zm.);
 3. mieć doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez
organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnika a o wynikach naboru, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304049  pok. 38.

W załączeniu:
Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 1/2021
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 5 stycznia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2020 r. poz.713 z późn.zm.), art. 11 ust 1 i 2, art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz.1057 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XV/127/2020 Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok”

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1) Upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie Gminy Chmielnik”.
b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
2) Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
    a) „Integracja niepełnosprawnych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chmielnik”.
3) Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
     a) „Działania na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym z terenu Gminy Chmielnik”.
4) Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a, pkt.2 a i pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
5) Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
6) Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie i załacznik nr 1 w pliku PDF
<< Z_2021_001.pdf>>

Obowiazkowa segregacja 
Worek niebieski 
Worek zielony 
Worek zolty 
Worek brazowy 
Pojemnik brazowy 
Worek czarny 
Pojemnik czarny 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2021 r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (I PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<I_polrocze_2021_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,73 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (II PÓŁROCZE) - CHMIELNIK <<II_polrocze_2021_CHMIELNIK.pdf (Plik pdf 0,72 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (I PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<I_polrocze_2021_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,74 MB)>>
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2021 (II PÓŁROCZE) - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA - BORÓWKI - WOLA RAFAŁOWSKA - ZABRATÓWKA <<II_polrocze_2021_POZOSTALE_SOLECTWA.pdf (Plik pdf 0,72 MB)>>


Szanowni Państwo!

♻ Gminny systemem gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje również nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  – np. pole namiotowe, ogródek działkowy, itp.
W związku z tym właściciele posiadający ww. nieruchomości zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

♻ Termin składania deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, np. zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość (zgon, urodzenie dziecka, itp.), zmiana adresu zamieszkania, kupno/sprzedaż nieruchomości nową deklarację wraz z podaniem daty i przyczyny zmiany należy złożyć w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
Bez zmian pozostaje termin złożenia pierwszej deklaracji, tj. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych (nowopowstałe budynki mieszkalne, zakup nieruchomości).
Zgodnie z art. 10 ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - podlega karze grzywny (od 100 zł do 5 000 zł).

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość, a w przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za ilość odpadów powstających na danej nieruchomości w ramach prowadzonej działalności biorąc pod uwagę liczbę frakcji odpadów i częstotliwość ich odbioru.

♻ Od 1 listopada 2020 r. zmianie uległa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chmielnik z dnia 30 września 2020 r. wynosi:

 • dla nieruchomości zamieszkałej 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
 • dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów:
  - 9 zł
  – za worek o pojemności 60 l;
  - 18 zł
  – za worek o pojemności 120 l;
  - 36 zł
  – za worek o pojemności 240 l;
  - 58 zł
  – za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Liczba worków lub pojemników winna być dostosowana do ilości frakcji odpadów oraz częstotliwości ich odbioru.
 • dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - 180 zł (ryczałtowa opłata roczna).

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firma przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, na podstawie tego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie określa jej wysokości w drodze decyzji, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi trzykrotność stawki miesięcznej, tj. 96 zł miesięcznie od mieszkańca.

Termin płatności. Dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca.

Dla nieruchomości „rekreacyjnej” ryczałtową opłatę należną za rok, bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości w ciągu roku uiszcza się w terminie do 15 czerwca i do 15 grudnia.

Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Stawka zwolnienia wynosi 2 zł na miesiąc od mieszkańca. Aby z niej skorzystać właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia w deklaracji stosownego oświadczenia o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W celu weryfikacji zgodności informacji złożonej w deklaracji ze stanem faktycznym pracownicy urzędu gminy mają prawo przeprowadzić oględziny nieruchomości bez wcześniejszego powiadomienia.

Dla mieszkańców Gminy Chmielnik od dnia 1 stycznia 2020 r. udostępniony został prowadzony przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o. o. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) który mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (przy placu sortowni).

Szczegóły dotyczące korzystania z PSZOK dostępne są poniżej.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy (bez względu na rodzaj nieruchomości) zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które gromadzimy w następujący sposób:

 • w worku koloru niebieskiego oznaczonego napisem Papier- makulaturę (np. papier do drukarki, opakowania papierowe, gazetki promocyjne). Nie gromadzimy kartonów po mleku i soku oraz mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego papieru (ręczników kuchennych, chusteczek).
 • w worku koloru zielonego oznaczonego napisem Szkło- butelki i słoiki. Nie gromadzimy szyb, luster, talerzy, fajansu, porcelany i szkła żaroodpornego.
 • w worku koloru żółtego oznaczonego napisem Metale i tworzywa sztuczne- plastikowe butelki, odpady wielomateriałowe (np. kartony po mleku i soku), puszki po konserwach, folię aluminiową i sztuczne kwiaty. Nie gromadzimy opakowań po olejach silnikowych, puszek i pojemników po farbach i lakierach (są to odpady niebezpieczne).
 • w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonego napisem Bio- bioodpady stanowiące odpady komunalne, czyli odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia.
  Nie gromadzimy
  kości zwierząt, oleju jadalnego, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i pilśniowych MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
  Od dnia 1 stycznia 2020 r. tzw. „odpady zielone” gromadzimy łącznie z bioodpadami w pojemniku lub worku koloru brązowego oznaczonym napisem „BIO”. 
 • w pojemniku lub worku koloru czarnego, bez napisu - pozostałe odpady zmieszane (tj. odpady pozostałe po wyselekcjonowaniu z odpadów komunalnych papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji) np. ręczniki papierowe i zużyte chusteczki higieniczne, pieluchy jednorazowe i podpaski, talerze i porcelanę. Nie gromadzimy popiołu, odzieży i tekstyliów, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych.

Worki lub pojemniki w kolorze: niebieskim, zielonym, żółtym i brązowym są przeznaczone do segregacji i nie dopuszcza się oddawania segregowanych odpadów komunalnych w workach lub pojemnikach o innej kolorystyce, nawet jeżeli zostaną oznaczone napisem informującym o rodzaju frakcji.

Ponadto wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek wydzielić z wytworzonych na nieruchomości odpadów: popiół, odzież i tekstylia, wielkogabaryty, odpady niebezpieczne, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe i przekazać firmie odbierającej odpady w sposób i w terminach wskazanych w harmonogramie.

Odpady wytworzone w wyniku prowadzonej działalności winny być gromadzone i zagospodarowane zgodnie z procedurą postępowania z odpadami i nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Odpady pochodzące z działalności rolniczej typu opony, folie i sznurek oraz zderzaki samochodowe i części karoserii nie stanowią odpadów komunalnych w związku z tym nie można ich wystawiać.

Pamiętajmy, że kody kreskowe są przypisane do konkretnej nieruchomości i nie można ich „pożyczać”. Służą one do sprawdzenia czy dany właściciel gromadzi odpady w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji wszczęte zostanie postępowanie administracyjne wobec właściciela kodów kreskowych, a nie właściciela odpadów i naliczona podwyższona opłata.

Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzymuje pakiet worków na odpady komunalne, dostosowany do ilości zbiórek. W przypadku wytwarzania większej ilości odpadów, kolejne worki należy zakupić we własnym zakresie z zachowaniem wymaganej kolorystyki. Worki (za odpłatnością) dostępne są na terenie gminy w sklepie spożywczym „Edo” Żurek Bogumiła, Chmielnik 151D, TJ Gazy Józef Gryndys, Chmielnik oraz u kierowcy odbierającego odpady.

Prosimy o przestrzeganie terminów odbioru i nie podrzucanie worków z odpadami w miejsca do tego celu nieprzeznaczone (np. przystanki autobusowe czy przydrożne rowy).

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać telefonicznie pod numerem 17 23 04 048 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Chmielniku - pokój 37


Informacja dotycząca funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że obsługę mieszkańców naszej gminy w zakresie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy Gospodarka Komunalna Spółka z o.o. w Błażowej. Punkt ten mieści się w Błażowej przy ul. Myśliwskiej 9 (tel. 17 230 14 48).

Mieszkańcy mają możliwość oddania w nim (w ramach uiszczanej do Gminy Chmielnik opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) posegregowanych odpadów komunalnych tj.:

 1. papieru (w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury),
 2. szkła (w tym odpadów opakowaniowych ze szkła),
 3. metali (w tym odpadów opakowaniowych z metali),
 4. tworzyw sztucznych (w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych),
 5. odpadów opakowaniowych wielomateriałowych,
 6. bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
 7. odpadów niebezpiecznych,
 8. przeterminowanych leków,
 9. chemikaliów,
 10. odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 11. zużytych baterii i akumulatorów,
 12. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 13. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
 14. zużytych opon,
 15. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do właściwego organu,
 16. odzieży i tekstyliów,
 17. popiołu.

Wyżej wymienione odpady przyjmowane są w każdej ilości za wyjątkiem:

 • zużytych opon, których można oddać 100 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego, 
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych, których można oddać 500 kg rocznie od jednego gospodarstwa domowego (w tym 300 kg gruzu).

Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanemu nieruchomości z którego pochodzą odpady.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z demontażu pojazdów samochodowych tj. zderzaków, foteli samochodowych, akumulatorów, szyb, tapicerki oraz zmieszanych odpadów komunalnych.

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że od 24.11.2020 r. do 31.12.2020 r., w związku z przebudową uszkodzonego mostu, zostanie zamknięty odcinek drogi gminnej nr 108269R Błędowa Tyczyńska Zawodzie (koło Kościoła w Błędowej Tyczyńskiej) wraz z przedmiotowym mostem.

Prosimy o korzystanie z istniejącego objazdu. Za utrudnienia przepraszamy.
 
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Pytania i odpowiedzi dla Seniora.

Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

2. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

3. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

4. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

5. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

6. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.

 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00

 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.

 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

  PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

7. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

8. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

9. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.
Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE STAWEK OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD DNIA 1 LISTOPADA 2020 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) Wójt Gminy Chmielnik zawiadamia, że w dniu 30 września 2020 r.  Rada Gminy Chmielnik podjęła uchwałę Nr XV/126/2020 w sprawie wyboru metody i ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności (Dz. U. woj. podkarpackiego z dnia 30 września 2020 r., poz. 3738).

Zgodnie z powyższą uchwałą od dnia 1 listopada 2020 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

 • dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
  - 32 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość- ;
  - 96 zł miesięcznie od mieszkańca (opłata podwyższona), jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny
  Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym – 2 zł na miesiąc od mieszkańca

 • dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny:
  1) 9 zł - za worek o pojemności 60 l;
  2) 18 zł - za worek o pojemności 120 l;
  3) 36 zł - za worek o pojemności 240 l;
  4) 58 zł - za pojemnik o pojemności 1100 l.
  Za brak selektywnej zbiórki odpadów nakładana będzie opłata podwyższona w wysokości trzykrotności stawki podstawowej.

Zgodnie z  zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi:

 • dla nieruchomości zamieszkałych - iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty;

 • dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - iloczyn liczby pojemników lub worków, podanych w deklaracji oraz nowej stawki opłaty.

Dla nieruchomości w części której zamieszkują mieszkańcy, a w części gdzie nie zamieszkują mieszkańcy powstają odpady komunalne, stanowi sumę ww. opłat.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wprowadza obowiązku składania nowych deklaracji dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Nową deklarację składają jedynie właściciele nieruchomości, którzy są zobowiązani do złożenia pierwszej deklaracji, lub nowej w przypadku zmiany danych mających wpływ na zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania, kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku).

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w Urzędzie Gminy w Chmielniku, wysłać pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wymaga posiadania podpisu elektronicznego).

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji wójt wezwie do udzielenia wyjaśnień w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan faktyczny zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku prowadzi do wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy i sposób wnoszenia opłaty nie uległy zmianie.

Opłatę należy uiszczać z góry, bez wezwania, za każdy miesiąc kalendarzowy, w terminie do 15 dnia danego miesiąca na przyporządkowany płatnikowi rachunek bankowy.

W przypadku uiszczenia opłaty za rok z góry, należy dokonać dopłaty do nowych stawek.

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

– wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia. Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w pkt 1 – 3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna, i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2c i 3 ww. ustawy, kto wbrew złożonej informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne – podlega karze grzywny. Postępowanie w sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

PONADTO INFORMUJĘ:

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Naszej Gminie. Zgodnie z założeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. Oznacza to, że koszty związane z funkcjonowaniem systemu w całości pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie od mieszkańców opłaty w wysokości umożliwiającej pokrycie całości kosztów potrzebnych na realizację nałożonego na gminę zadania.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Zawiadomienie w pliku PDF
<< Zawiadomienie.pdf (Plik pdf 0,24 MB)>>

Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF – nabór uzupełniający

Informujemy, że nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu w zakresie wymiany źródeł ciepła dla odbiorców indywidualnych i odbiorców zbiorowych, odbędzie się w okresie 2 – 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje na stronie:
https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Chmielnik, 22.10.2020 r.

O g ł o s z e n i e

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”. 

W skład zamówienia wchodzą zadania:

 • „Budowa wodociągu gminnego Chmielnik – Zaganianka wraz z przyłączami”,
 • „Rozbudowa wodociągu gminnego Chmielnik – Donatka wraz z przyłączami”,
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną w miejscowości Chmielnik – Donatka”,
 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rafałowska - Michałki”.

Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 2.080,00 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Chmielnik pod numerami telefonów 17 2304059, 17 2304054 lub 17 2296609 w celu ustalenia szczegółów i zawarcia umowy określającej wzajemne obowiązki stron.
 
Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Dotyczy projektu: "Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Temat: Listy rankingowe

Informuję, że w dniu dzisiejszym (30.09.2020 r.), zgodnie z Regulaminem naboru wniosków, opublikowane zostały na stronie https://rof.org.pl/listy-uczestnikow-projektu-wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/ :

 • Lista podstawowa dla odbiorców „indywidualnych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Lista podstawowa dla odbiorów „indywidualnych” – wnioski uszeregowane w podziale na Gminy (dla ułatwienia identyfikacji),
 • Lista podstawowa dla odbiorców „zbiorowych” – wnioski uszeregowane wg ilości uzyskanych punktów,
 • Zestawienie wniosków odrzuconych ze względu na brak spełnienia kryteriów formalno-prawnych.

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264

Odpady 

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniu 2 października 2020 r. (tj. piątek) od godz. 9:00 do 17:00  odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów budowlanych (pochodzących z remontów).

Wykaz punktów do których należy dostarczyć ww. odpady:

 • Borówki (plac przy Domu Ludowym)
 • Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
 • Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
 • Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

UWAGA!!! Teren jest monitorowany. Prosimy o przynoszenie odpadów tylko w miejscach i godzinach wskazanych powyżej. Nie pozostawiajmy odpadów w innych dniach, aby nie tworzyć śmietniska i okazji do podrzucania odpadów przez osoby, które nie zamieszkują na terenie naszej gminy!


WYKAZ ODPADÓW, KTÓRE BĘDĄ ODBIERANE:

 1. Meble, stoły, krzesła, dywany, chodniki.
 2. Odpady niebezpieczne (puszki po farbach).
 3. Odpady budowlane, gruz (zgromadzony w workach).

Nie będą odbierane odpady typu odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony oraz odpady pochodzące z rozbiórki i demontażu pojazdów (szyby samochodowe, elementy tapicerki, zderzaki samochodowe)!

Jednocześnie informujemy, że dla mieszkańców Gminy Chmielnik udostępniony został przez Gospodarkę Komunalną w Błażowej - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Błażowej, przy ul. Myśliwskiej 9 do którego można dostarczać selektywnie zebrane odpady komunalne. Odpady przyjmowane są jeden dzień w tygodniu, tj. czwartek w godz. od 8:00 do 18:00. Mieszkańcy zobowiązani są do posiadania dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kodu kreskowego przyporządkowanego nieruchomości z którego pochodzą odpady.

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


P R O T O K Ó Ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji( Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1075).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 28 sierpnia 2020 roku do 11 września 2020 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 21 sierpnia 2020 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik -www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej-www.chmielnik.pl,oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok.40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres ,36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.

sporządziła: Zofia Budak


Informacja w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2021 rok”.

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik, stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji:   28.08.2020 r.
Termin zakończenia konsultacji:  11.09.2020 r
.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 11 września 2020 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu

Konsultacje dotyczące projektu oraz załączniki w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

                               

"Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 16.06 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 31 496,00 zł, co stanowi ok 50% wartości przedsięwzięcia.

Projekt przewiduje zagospodarowanie centrum miejscowości (teren wokół domu ludowego) poprzez: budowę siłowni zewnętrznej, budowę mini placu zabaw, montaż tablic informacyjnych, wykonanie ogrodzenia, wykonanie alejek oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów.

Termin realizacji operacji: wrzesień 2020 r.

Dzięki realizacji operacji powstanie  mini centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas spędzają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt będzie ogólnodostępny, wszyscy chętni będą mogli korzystać z obiektu nieodpłatnie.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z harmonogramem w dniu 26 czerwca 2020 r. (tj. piątek) od godz. 9:00 do 14:00 odbędzie się zbiórka zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wykaz punktów do których należy dostarczyć ww. odpady:

 • Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
 • Borówki (plac przy Domu Ludowym)
 • Chmielnik (plac przy Szkole Podstawowej Nr 3)
 • Chmielnik (baza gminy – obok sklepu Delikatesy Centrum)
 • Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
 • Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

UWAGA!!! Prosimy o przynoszenie odpadów tylko w miejscach i godzinach wskazanych powyżej. Nie pozostawiajmy odpadów w innych dniach, aby nie tworzyć śmietniska!


Więcej informacji w plikach PDF

Chmielnik, dnia 11.05.2020r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, użytkowników wodociągu Lisi Kąt Bucznik że trwają pracę instalacyjne na w/w wodociągu, dlatego też mogą występować okresowe utrudnienia w dostępie do wody, do czasu zakończenia inwestycji tj. do końca czerwca bieżącego roku.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Zarządzenie nr 27/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 01 kwietnia 2020 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t.j.Dz. U.z 2019 r. poz. 606 z późn.zm.), oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 869 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019 roku poz.688 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok w związku z Zarządzeniem Nr 21/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych  z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

 1. Przyznaję dla Fundacji Przestrzeń Lokalna, Plac im.ks. Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa. Dotację wysokości: 7 000,00 zł słownie: siedem tysięcy złotych 00/100) na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2020 r. z zakresu: działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2020_027.pdf>>

Zarządzenie Nr 24/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 17 marca 2020 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn.zm.)  w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz.688 z póź.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 21 /2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 03 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji - przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                               - członek komisji - przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji - przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 19 listopada 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie i protokół z naboru w pliku  PDF
<< Z_2020_024.pdf>>

GŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 06 marca 2020 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.506 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 09 do 16 marca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2020 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego. Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 18 marca  2020 r.
W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik,
tel. 17 2304052  pokój 40, osoba do kontaktu Zofia Budak.

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie  Nr 21/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia  03 marca 2020 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2020 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2019 r. poz.506 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia  19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok  z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w formie wsparcia w 2020 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 7000,00 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3.  na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie i załacznik nr 1 w pliku PDF
<<Z_2020_021.pdf>>

Zarządzenie nr 14 /2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2020 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2019 r.poz.869 z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2019r. poz.688 z późn.zm.) i Uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 21 stycznia 2020 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2020 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 4/2020 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku z późn.zm.
 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Treść zarządzenia oraz wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji  w pliku PDF
<< Z_2020_014.pdf>>

Zarządzenie Nr 11/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 31 stycznia 2020 roku

zmieniające zarządzenie 4/2020 z dnia 10 stycznia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych  w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

W załączniku do zarządzenia nr 4/2020 roku Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku stanowiącym ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik na 2020 rok dokonuje się następujących zmian.

1.W pkt.1 zadania nr 1na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 5% ”.

2. W pkt.2 zadania nr 2 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”. 

3. W pkt.3 zadania nr 3 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10% ”.

4. W pkt.4 zadania nr 4 na końcu dopisuje się akapit:
„Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 10%”.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_011.pdf>>

Zarządzenie Nr 6 /2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 21 stycznia 2020

 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2019 r.poz.506 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2019 r. poz.688 z póź.zm.) oraz uchwały Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok

zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                           - członek komisji- przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 19 listopada 2019 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

 Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2020_006.pdf>>

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPOADAMI KOMUNALNYMI


Deklarację można złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50 pokój nr 37 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, po podpisaniu bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP).
Deklaracja do pobrania w pliku PDF <<druk deklaracji>>

Zarządzenie Nr 4/2020
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 10 stycznia 2020 roku

 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2019 r. poz.506 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2019 r. poz.688 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr IX/74/2019 Rady Gminy Chmielnik z dnia 19 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami wymienionymi  w art.3 ust.2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok ”,

z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
  a) „ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
  b) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
 2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
 3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
  a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.
 4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a , pkt.2 a, pkt.3 a , nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1b  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
 a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załączniki w pliku PDF
<< Z_2020_004.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 10 stycznia 2020 roku.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz.688 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od  13 stycznia 2020 r. do 20 stycznia 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2020 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.);
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego.  Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 24 stycznia 2020r. W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40.

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF


Pełna treść ogłoszenia w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

W związku z licznymi zapytaniami ze strony mieszkańców dotyczącymi przyczyn wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi informujemy, że głównej przyczyny ich wzrostu należy się doszukiwać we wprowadzonych w ostatnim czasie przez Sejm RP zmianach do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Ustawowe zaostrzenie przepisów w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów dla podmiotów odbierających odpady, m. in.: wymóg całodobowego monitoringu miejsc magazynowania odpadów, zabezpieczenia przeciwpożarowe, skrócenie czasu magazynowa odpadów do jednego roku oraz kaucje finansowe za ich przetrzymywanie jak również rosnąca płaca minimalna przyczyniają się do podniesienia tych kosztów.

Niewątpliwie wpływ ma wprowadzony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów o obowiązku jednolitej segregacja odpadów komunalnych, jednolity system segregacji odpadów z podziałem na 5 frakcji odpadów oraz wzrost stawki opłaty środowiskowej, tzw. opłaty marszałkowskiej na składowisku odpadów, która w bieżącym roku wynosiła 170 zł za tonę, od 1 stycznia 2020 r. będzie wynosić 270 zł za tonę.

Wzrosły ceny odpadów przyjmowanych na instalacjach komunalnych. Poprzez wprowadzenie zmian legislacyjnych ustawodawca dał również możliwość zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych na terenie całego kraju. Działanie to miało na celu wprowadzenie konkurencyjności cen oraz uniknięcie regionalnych monopoli jednak jej efektem stały się rosnące koszty zagospodarowania odpadów na instalacjach komunalnych, m. in. spalarni w Rzeszowie.

Od dnia 6 września br., czyli odkąd weszły w życie nowe przepisy znoszące rejonizację, odpady mogą być transportowane po terenie całego kraju. Z naszej gminy niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zagospodarowywane są m. in. w Instalacji Termicznego Przekształcania z Odzyskiem Energii w Rzeszowie (spalarni), która w bieżącym roku przyjmuje odpady za 302 zł od tony.

W związku z tym, że PGE Energia Ciepła SA nie ma już obowiązku odbierać odpadów z naszego terenu w październiku ogłosiła postępowanie ofertowe na dostawę odpadów którego kryterium była cena na zasadzie „kto da więcej”. Już wiadomo, że do spółki wpływały oferty z centralnej Polski z cenami znacznie przewyższającymi obecnie obowiązujące. Z ogólnodostępnych informacji wynika, że oferowane ceny wynoszą ponad 720 zł za tonę, a to oznacza wzrost ceny na tzw. „bramie” o 140 %.

Nie lepiej dzieje się na rynku surowców wtórnych, gdzie obecnie odpady segregowane przyjmowane są do sortowni za ok. 500 zł za tonę. Na krajowym rynku brakuje odbiorców którzy przyjmowaliby tworzywa sztuczne i makulaturę. Rośnie też ilość odpadów opakowaniowych za które producenci do dnia dzisiejszego nie ponoszą odpowiedzialności.

W związku z rosnącymi kosztami systemu w dniu 21 listopada br. wystosowaliśmy pismo do Ministra Klimatu w którym przedstawiliśmy ww. problemy, jednocześnie apelując o podjęcie skutecznych działań, które mogłyby obniżyć koszty funkcjonowania systemu. Wciąż oczekujemy na odpowiedź i działania ze strony rządu.

Szanowni Państwo, wszyscy z niepokojem obserwujemy wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które w konsekwencji ponosimy my - mieszkańcy, niemniej jednak gmina jest zobowiązana wypełnić ciążące na niej obowiązki i zapewnić mieszkańcom ciągłość usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.

Podjęte przez Radę Gminy Chmielnik w dniu 19 listopada 2019 r. uchwały, m. in. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, pozwolą na zapewnienie finansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na naszym terenie i wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą do których zaliczamy koszty:

 1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
 2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
 3. obsługi administracyjnej tego systemu;
 4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Na ogłoszony w październiku br. przetarg na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy  Chmielnik od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych” z termin realizacji od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. odpowiedziała tylko jedna firma. Zaoferowana przez firmę – Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło cena usługi wynosi 1.572.754,40 zł brutto. Zgodnie z przepisami prawa gmina nie może nie zorganizować przetargu, a cen zaoferowanych w przetargu nie można negocjować.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system odpadowy ma być systemem samofinansującym się, czyli pieniądze wpłacane przez mieszkańców mają w całości pokryć koszty jego funkcjonowania. Gmina nie może na nim zarabiać ani też do niego dokładać, nie może też pieniędzy pobranych z opłat przeznaczać na inne cele niezwiązane z gospodarką odpadami.

W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na prawidłowe funkcjonowanie systemu odpadowego konieczne jest pobieranie takiej opłaty od mieszkańców, aby wystarczyła ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

W związku z powyższym zamieszczamy wykaz podmiotów zbierających odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.

Lp.

Nazwa podmiotu

Adres prowadzonej  działalności zbierania odpadów

Rodzaj zbieranych odpadów

Numer kontaktowy

 1.

„OSAK” Marcin Osmyk

ul. Armii Krajowej 42
36-030 Błażowa

folia odpadowa, sznurek,

 537-300-539

 2.

TRANS-POŁUDNIE
Sp. z o.o.

ul. Podgrodzie 8 B
39-200 Dębica

opony rolnicze

 014-680-87-24

3.

Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o. o.

PSZOK w Błażowej

36-030 Błażowa

ul. Myśliwska 9

folia odpadowa, sznurek, opony rolnicze

017-230-14-44

Jednocześnie przypominamy, że folii rolniczej, sznurka oraz opon powstających w skutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zakwalifikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na podstawie art. 22 tejże ustawy koszy gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów.

Zatem rolnik, będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

INFORMACJA
dotycząca zasad naliczania odpłatności za ścieki wprowadzane do kanalizacji gminnej

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zgodnie z § 16 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej z dnia 27.02.2018 r. w sprawie określenia taryf, wzorów i wniosków o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, ustalenie ilości odprowadzanych ścieki począwszy od dnia 1.01.2020 roku będzie zróżnicowane w zależności od grupy odbiorców, i tak:

 1. dla odbiorców, którzy korzystają jedynie z usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Normy te są uzależnione od ilości osób i wyposażenia nieruchomości.
 2. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz posiadają i korzystają z dodatkowego własnego ujęcie wody /studnia prywatna/ odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz dodatkowo w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego. Ilość odprowadzanych ścieków będzie stanowiła suma przyjętego ryczałtu i wskazania licznika.
 3. dla odbiorców, którzy korzystają z usługi odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia w wodę odpłatność za ścieki będzie naliczana w oparciu o wodomierz główny zamontowany na przyłączu z wodociągu gminnego.

Jednocześnie informujemy, że od 01.01.2020r., dla nieruchomości podłączonych do wodociągu gminnego dopuszcza się możliwość zamontowania zastępczego urządzenia pomiarowego na prywatnym ujęciu wody /wodomierz o parametrach zgodnych z wydanymi warunkami technicznymi/ do ustalenia ilości pobranej wody i odprowadzanych ścieków. Dopuszczenie możliwości odczytu takiego licznika może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku, uzyskaniu zgody i warunków technicznych montażu z UG Chmielnik oraz zawarciu nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Dotychczas zamontowane wodomierze na prywatnych ujęciach wody nie mogą być uznane za urządzenie pomiarowe i  ich wskazania nie będą uwzględniane do rozliczenia za odprowadzane ścieki.

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

Chmielnik, 21 października 2019 r.

PM.6840.4.2019

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

 działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, obręb Błędowa Tyczyńska, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości,

działka nr

 

1866/2

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, bezpośredni dostęp do drogi publicznej powiatowej, zabudowa mieszkalna w niedalekim sąsiedztwie; media: sieć kanalizacji sanitarnej, sieć energetyczna i gazowa na działce;

Księga wieczysta

RZ2Z/00026381/5

 

Pow. nieruchomości w ha

0,1331 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lzr - III – 0,03 ha,

łąki trwałe – ŁIII – 0,1031 ha

Cena wywoławcza

49000 zł (czterdzieści dziewięć tysięcy złotych)

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Obciążenia nieruchomości

brak

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 22.10.2019 r. do 12.11.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 22.10.2019 r. do 03.12.2019 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

Wójt Gminy Chmielnik

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Konsultacje w pliku PDF
<<Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2020 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz. 1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik, stronie internetowej gminy Chmielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 27.08.2019r.
Termin zakończenia konsultacji: 11.09.2019r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 11 września 2019 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;
1. Formularz konsultacji.
2. Projekt Programu. 


Informacja o programie do pobrania w pliku PDF
<<Informacja.pdf>>

Zarządzenie  Nr 71/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 12 sierpnia 2019 roku

w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U.z 2019 r. poz.506), art.5 ust.4 pkt.2 oraz art.19a ust.1,5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.688 oraz uchwały Nr XLIV /279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019,po zapoznaniu się z uproszczoną ofertą i  jej ocenie, uznając celowość realizacji tego zadania oraz stwierdzając, że nie zgłoszono żadnych uwag do tej oferty.                                                    

z a r z ą d z a m , co następuje:

§1

1. Zlecić Stowarzyszeniu Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola
    Rafałowska  , w okresie od 12 sierpnia 2019 roku do 30 września 2019 roku realizację zadania  
    publicznego pod  nazwą "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i  
    przedsiębiorczość mieszkańców gminy „ określonego szczegółowo w uproszczonej ofercie 
    złożonej dnia 29 lipca 2019 roku w trybie pozakonkursowym.
    Zlecenie dotyczy wsparcia realizacji zadania publicznego.
2. Realizacja zadania publicznego, o którym mowa w §1 nastąpi zgodnie z ofertą złożoną przez
   Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”
3.Na realizację zadania publicznego, o którym mowa w ust.1przeznaczyć kwotę dotacji w wysokości:
   3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
4. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie pisemnej umowy do której załącznikiem będzie   
    złożona oferta

§2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§3

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
 1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2019_071.pdf>>

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chmielnik z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie publikacji uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku do Urzędu Gminy Chmielnik wpłynęła uproszczona oferta złożona przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafałowska „Nasza Wola”, Wola Rafałowska 137, na realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja imprezy plenerowej promującej aktywność i przedsiębiorczość mieszkańców gminy".

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, ofertę zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicach informacyjnych Urzędu Gminy Chmielnik oraz na stronie internetowej Gminy.
Wobec powyższego, informuję, że zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(t.j. Dz.U. z 2019 r.,poz.688)  można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi należy zgłaszać pisemnie w godzinach pracy Urzędu Gminy w Chmielniku w pokoju nr 40  drogą elektroniczną na adres e-mailowy z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres – Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 7 sierpnia 2019 roku (decyduje data wpływu do Urzędu).

W załączeniu:
1. Uproszczona oferta zadania.


Ogłoszenie załącznik "Uproszczona oferta zadania" w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zbiorniki retencyjne i hydrofornia Chmielnik - Wielkopolska 

Ogłoszenie

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że zostały rozpoczęte roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Chmielnik – Bucznik i Chmielnik – Lisi Kąt”. Zainteresowani podłączeniem do nowobudowanej sieci mieszkańcy posiadają możliwość budowy przyłączy wodociągowych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gminę Chmielnik, która będzie inwestorem zastępczym przy realizacji przyłączy. Kwota wykonania przyłącza, która pokrywa koszt robocizny i materiału wynosi 1500 zł. Gmina Chmielnik jako inwestor zastępczy przystąpi do realizacji przyłącza wodociągowego po zawarciu umowy pomiędzy stronami.

W tym celu prosimy o osobisty kontakt z Urzędem Gminy Chmielnik pok. Nr 23 lub 22. Więcej informacji po nr telefonu 17 2296609.

 

Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

W związku ze zgłoszeniami mieszkańców informującymi, że psy stanowiące własność gospodarzy wałęsają się bez opieki zagrażając życiu i zdrowiu dzieci oraz innych mieszkańców, informujemy, iż utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.

Ponadto utrzymujący psy są zobowiązani do:

 • prowadzenia psa na uwięzi, a psu rasy uznawanej za agresywną lub zagrażającemu otoczeniu do nałożenia kagańca,
 • prowadzenia psa bez smyczy tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem,
 • należytego zabezpieczania posesji uniemożliwiającego wyjście  psa poza jej teren.

Obowiązki te wynikają z przepisów Kodeksu Cywilnego (art. 431), które mówią, że w przypadku wyrządzenia szkody przez psa, jego właściciel odpowiedzialny jest za jej naprawienie w pełnej wysokości wyrządzonej szkody.

Wójt Gminy
Krzysztof Grad

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019 r., właściciele prywatnych wodomierzy zamontowanych na własnych ujęciach wody służących do ustalenia ilości odprowadzanych ścieków zobowiązani są do dnia 24.05.2019r. do dokonania odczytu we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl.


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad


INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW SIECI WOD. – KAN.

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze zmianą wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków, która zostanie wprowadzona od dnia 25.05.2019r., w dniach od 20.05.2019r. do 24.05.2019r. będą odczytywane wskazania wodomierzy gminnych celem weryfikacji zużycia wody i stanu bieżącego wodomierzy. W przypadku  braku możliwości odczytu, zostanie przekazana krótka inf. o tym fakcie poprzez umieszczenie jej w skrzynce lub na ogrodzeniu posesji. W takim przypadku prosimy o dokonanie odczytu w do dnia 24.05.2019r. we własnym zakresie przedmiotowych wodomierzy i  przekazania informacji drogą telefoniczną, e-mail lub osobiście do UG Chmielnik pok. 22 i 24. Telefon kontaktowy 172304059, 172304054, e-mail: m.skoczylas@chmielnik.pl


Wójt Gminy Chmielnik
Krzysztof Grad

INFORMACJA

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku ze decyzją z dnia 26.04.2018 r. nr RZ.RET.070.1.35.2018.PS Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego w Rzeszowie, który działa na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 24c ust. 1 i 2, art. 27a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.) weszła w życie z dniem 25.05.2018 r. i dotyczy wysokości taryf za pobór wody i odprowadzanie ścieków. Przedmiotowa decyzja jest podstawą do zmiany wysokości taryf, która zostanie wprowadzona i będzie obowiązywała od dnia 25.05.2019r. do dnia 24.05.2021r. Od dnia 25.05.2019r. obowiązujące stawki wynoszą – wiersz nr 2 w tabeli nr 1 i 2.

Informacja 

BEZPŁATNA POMOC
prawną, psychologiczną, materialną dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych

BEZPŁATNA POMOC
psychologiczną dla świadków i osób im najbliższych przestępstw


Informuję, że na stronie internetowej Stowarzyszenia ROF została opublikowana informacja o wysokości wkładu własnego Mieszkańca w zależności od typu instalacji: http://rof.org.pl/realizowane-projekty/projekt-parasolowy/dla-mieszkanca/?preview_nonce=2ef1c9f2e2

Z up. Pana Damiana Kosiarskiego
Dyrektora Biura Stowarzyszenia ROF

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643
www.rof.org.pl

Rusza montaż paneli fotowoltaicznych

Już wkrótce na terenie naszej gminy ruszą prace montażowe paneli fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego.

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy” realizowane jest w ramach Osi Priorytetowej III, Działanie 3.4 Rozwój OZE - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), a Partnerami - gminy będące członkami stowarzyszenia - Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Miasto Łańcut, Miasto Rzeszów, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn.

Głównym celem projektu jest budowa i uruchomienie 2796 nowych instalacji fotowoltaicznych przeznaczonych na użytek gospodarstw domowych na terenie trzynastu gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego. W ramach projektu zostaną wykonane instalacje służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną o mocy nie mniejszej niż 3 kW każda, która może wytworzyć w ciągu roku 2850 kWh.

Całkowita wartość projektu to 45.413.849,60 zł, a wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 wynosi 35.649.867,00 zł.

Szacunkowy koszt montażu kompletnej instalacji fotowoltaicznej to około 15.000 zł netto. Właściciele nieruchomości, którzy złożyli wniosek o przystąpienie do udziału w projekcie i zostali do niego zakwalifikowani, uzyskają nawet do 85% dofinansowania kosztów kwalifikowanych netto.

Na terenie naszej gminy chęć udziału w projekcie zgłosiło 86 Mieszkańców. W naborze podstawowym, który został przeprowadzony na przełomie września i października 2017 roku złożonych zostało 65 wniosków, a w naborze uzupełniającym, który miał miejsce na przełomie marca i kwietnia 2018 roku - 21 wniosków. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem, natomiast z uwagi na to, że liczba instalacji przewidzianych do montażu była ograniczona, ostatecznie dofinansowanie otrzyma 81 Właścicieli nieruchomości, którzy uzyskali największą liczbę punktów w weryfikacji na podstawie kryteriów merytoryczno - punktowych.

Projekt realizowany będzie w roku bieżącym i przyszłym. Wykonawcą prac wybranym w ramach przeprowadzonej procedury przetargowej jest firma INERGIS S.A. z Częstochowy, z którą w dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Obecne pracownicy firmy INERGIS S.A., rozpoczęli przeprowadzanie wizji lokalnych na nieruchomościach Mieszkańców, z którymi została podpisana umowa uczestnictwa w projekcie. Pierwsze montaże na terenie naszej gminy zaplanowane zostały na miesiąc czerwiec br. Wykonawca dysponuje trzynastoma ekipami montażowymi, dzięki którym możliwe będzie prowadzenie prac na kilku nieruchomościach równocześnie. Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30 października 2020 roku.

Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych umożliwi Mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych z tytułu korzystania z energii na potrzeby własnych budynków mieszkalnych, a także przyczyni się do redukcji poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

Monika Chuchla

Chmielnik, 03.04.2019 r.

GP.032.1.2019

Ogłoszenie o wyniku naboru na wybór partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Gmina Chmielnik podaje do publicznej wiadomości informację o wyborze następującego partnera w celu wspólnej realizacji projektu:

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Zabratówce

Powyższa oferta wpłynęła w wyznaczonym do składania ofert terminie. Złożona oferta spełniała wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu.

Konkurs przeprowadzany został w trybie określonym w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2018, poz. 1431).

Załączniki:
Protokół z otwarcia ofert z dnia 3 kwietnia 2019 r.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie_wynikow.pdf>>

GP.032.1.2019

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Wójt Gminy Chmielnik ogłasza otwarty nabór partnera do projektu planowanego do dofinansowania w ramach środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP, nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-004/18.

Nabór prowadzony jest w oparciu o art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018, poz. 994) oraz art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018, poz. 1431).

Celem planowanego do dofinansowania projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Gminie Chmielnik poprzez doposażenie jednostki odpowiedzialnej za podejmowanie działań ratowniczych w nowy samochód.

Zainteresowane podmioty prosimy o złożenie oferty (Załącznik  nr 1 do Ogłoszenia o otwartym naborze partnera do projektu), przygotowanej zgodnie z zapisami Regulaminu na adres:
Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  (sekretariat, pok. nr 32) w terminie do dnia 3 kwietnia 2019 r. do godz. 11.00. Ofertę  należy  umieścić w  zamkniętej  kopercie, która powinna posiadać oznaczenie: "Nabór partnera do projektu planowanego do realizacji w ramach RPO WP 2014-2020, działanie 4.1. Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, typ 4 Zakup pojazdów specjalnych ochrony przeciwpożarowej, sprzętu i/lub zakup wyposażenia do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof lub poważnych awarii – wyłącznie dla potrzeb OSP".

Dokumenty związane z naborem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dodatkowe informacje na temat prowadzonego naboru  dostępne pod nr telefonu 17 229 66 09.

 

Wójt
/Krzysztof Grad/


Do pobrania:

 1. Ogłoszenie o otwartym naborze partnera do projektu z załacznikiem w pliku PDF <<Ogloszenie_zal.pdf>>.
 2. Załącznik edytowalny e pliku DOC <<Zal_nr_1_Oferta_realizacja_projektu.doc>>

Zarządzenie nr 16/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.), oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok w związku z Zarządzeniem Nr 3/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 12 lutego 2019 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 9 /2019 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 r, dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2019 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna, Plac im.ks.Adolfa Kowala 1, 36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą: Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2019 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) .
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_016.pdf>>

Zarządzenie nr 15/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 18 lutego 2019 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018r. poz.450) i Uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 07 lutego 2019 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2019 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku.
 2. Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr l do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_015.pdf>>

Zarządzenie Nr 14 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 lutego 2019 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) oraz § 1 Zarządzenia Nr 12/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku w sprawie powierzenia prowadzenia spraw i udzielenie upoważnień i pełnomocnictwa P. Magdalenie Wdowik-Reczek – Zastępcy Wójta w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 3 /2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_014.pdf>>

Zarządzenie Nr 9 /2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 07 lutego 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r.poz.994 z późn.zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok
zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 2/2019 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek      - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                           - członek komisji- przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 25 września 2018 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2019_009.pdf>>

Nabór kandydatów  na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 28 stycznia 2019 roku.


Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok ,Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków  komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019r.
Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 29 stycznia 2019 r. do 04 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ” Kandydaci na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań  publicznych Gminy Chmielnik złożone w ramach otwartych konkursów ofert w 2019 r.
Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2018,poz.2096 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez  organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

 Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.
 O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 07 lutego 2019r.
 W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40 .

 

Formularz zgłoszeniowy


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

              

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 20.12 2018 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Centrum Informacji Turystycznej Gminy Chmielnik - modernizacja świetlicy w Zabratówce”.

Operacja ma na celu rozwój infrastruktury społeczno-kulturalnej i prozdrowotnej współfinansowana ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: modernizacja świetlicy w budynku Domu Strażaka w Zabratówce na potrzeby utworzenia centrum informacji turystycznej oraz stworzenia miejsca dla działalności organizacji społecznych.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 50 000,00 zł.

Termin realizacji operacji: lipiec 2019 r.

Zarządzenie Nr 3/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2019  zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z  późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25  września 2018 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok 

z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2019 roku zadań ublicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i zał. nr 1 w pliku PDF
<< Z_2019_003.pdf>>


Zarządzenie Nr 2/2019
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 14 stycznia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XLIV/279/2018 Rady Gminy Chmielnik z dnia 25 września 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok ”,
z a r z ą d z a m, co następuje:

§1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
1. Upowszechniania kultury fizycznej  poprzez realizację zadań:
a) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
b)„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
c) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.

2. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.

3. Nauki, edukacji, oświaty ,wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji dzieci i młodzieży oraz osób w wieku emerytalnym.
a) „Działania na rzecz dzieci, młodzieży i osób w wieku emerytalnym  z terenu Gminy Chmielnik”.

4. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a i b, pkt.2 a, pkt.3 a, nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

5. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1c  nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.

6. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie i załącznik w pliku PDF
<< Z_2019_002.pdf>>

Informuja w sprawie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w dniu dzisiejszym (15.10.2018 r.) Zamawiający dokonał unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w postepowaniu pn.: Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Informacja na stronie - http://rof.org.pl/dostawa-i-montaz-instalacji-fotowoltaicznych-dla-mieszkancow-rof-w-ramach-projektu-wsparcie-rozwoju-oze-na-terenie-rof-projekt-parasolowy/

Magdalena Ruman
Email: m.ruman@rof.org.pl
Tel. 17 858 14 95  wew. 05
Tel. kom. 884 727 264
 

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, Poland
Tel. 17 858 14 90   |   biuro@rof.org.pl
NIP: 8133705376   |   KRS: 0000563643

Plakat 

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska” w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polsko-słowackiego” organizuje rajd rowerowy w czterech odcinkach. Pierwszy rajd - odcinek odbędzie się już 23 września br. W załączeniu plakat informujący o rajdach, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin. Więcej informacji na www.aglomeracjarzeszowska.pl

Sabina Potoczny
Stowarzyszenie Samorządów Tertorialnych
"Aglomeracja Rzeszowska"
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
tel. 881 917 710

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


PROTOKÓŁ

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 roku  w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 20 sierpnia 2018 roku do 03 września 2018 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 13 sierpnia 2018 roku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik - www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej-www.chmielnik.pl, oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok.40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres, 36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.

sporządziła: Zofia Budak

Rajd rowerowy na 100 lecie odzyskania niepodległości.

Informacja, proszę pobrać plakat

Konsultacje dotyczące projektu "Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok".

Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 20.08.2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 03.09.2018 r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 03 września 2018 r. (poniedziałek):
-  elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
-  pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą
   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.

Załączniki do pobrania;

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu. 

Ogłoszenie oraz załącznik 1 i 2 w pliku PDF
<<180813_Ogloszenie.pdf>>

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż w dniu 23 kwietnia 2018 roku na sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego została przyjęta uchwała nr LII/869/18 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, tzw. „uchwała antysmogowa” opublikowana w Dz. U. Woj. Podk. z dnia 18 maja 2018 r., pod poz. 2498 która weszła w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Wymagania zawarte w uchwale wprowadzane będą stopniowo, w zależności od wieku instalacji grzewczej oraz poziomu emisyjności. Dla kotłów których eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 1 czerwca 2018 roku, przewidziany został okres przejściowy na dostosowanie do wymogów uchwały.
Ponadto w uchwale zakazuje się stosowania w instalacjach:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

Treść uchwały:
http://bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/4055-uchwala-antysmogowa-dla-wojewodztwa-podkarpackiego

Uzasadnienie do uchwały:
http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-o-srodowisku/ochrona-powietrza/3719-antysmogowa464332556

Wymiany źródeł ciepła

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z Gminami ROF*** planuje realizację dwóch projektów w zakresie wymiany źródeł ciepła:

1. Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” obejmuje:

a) wymianę dotychczasowego źródła ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe, piecyków gazowych – podgrzewaczy przepływowych) na podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej – ciepło systemowe,
b) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
- wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy),
c) wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zsypem paliwa.

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.3 Realizacja planów niskoemisyjnych – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

2. Projekt pn. „Instalacja kotłów na paliwa stałe w gospodarstwach domowych – projekt parasolowy” obejmuje wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa (ekogroszek).

Projekt w ramach RPO WP 2014-2020, Oś III. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji

W ramach kosztów kwalifikowanych ww. projektów możliwe jest poniesienie wydatków na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowa przyłączy ciepłowniczych do budynków, węzłów cieplnych,
 • wymienniki ciepła, w tym indywidualne mieszkaniowe węzły cieplne,
 • likwidacja, demontaż dotychczasowego źródła ciepła,
 • elementy montażowe instalacji i urządzeń nowych źródeł ciepła w zakresie niezbędnym do realizacji celów projektu, między innymi: rurociągi / przewody przyłączeniowe, izolacja rurociągów, armatura instalacyjna, pompy, zasobniki, itd.
 • systemy sterowania i monitorowania przyłącza cieplnego, węzłów cieplnych wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • urządzenia pomiarowe i sterujące źródłem ciepła, które jest objęte projektem wraz z oprogramowaniem, urządzenia zabezpieczające,
 • adaptacja/przebudowa pomieszczenia na kotłownię z nowym źródłem ciepła,
 • urządzenia służące do magazynowania energii wytworzonej z nowego źródła ciepła (np. zbiorniki na c.w.u., zasobniki),
 • rozruch, regulacja instalacji, przeszkolenie odbiorców ostatecznych w zakresie obsługi nowych źródeł energii,
 • wykonanie przyłącza gazu, opłata przyłączeniowa,
 • systemy podawania paliwa do zasilania kotłów na biomasę (np. podajnik, zasobnik przykotłowy, adaptacja pomieszczenia połączonego z podajnikiem z kotłem),
 • instalacja kominowa i wentylacyjna, wkłady kominowe, czerpnie powietrza,
 • zastosowanie filtrów, które zmniejszają emisję zanieczyszczeń do powietrza, itd.

Do 25% wydatków kwalifikowalnych w projekcie mogą stanowić wydatki poniesione na:

 • termomodernizację przegród budowlanych,
 • wykonanie (budowę, przebudowę, rozbudowę) wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. w budynku (przewody, armatura instalacyjna, zawory regulacyjne, podpionowe, urządzenia zabezpieczające, grzejniki, odpowietrzniki, zbiorniki itd.),
 • montaż zaworów termostatycznych przygrzejnikowych, zaworów podpionowych, podzielników ciepła,
 • prace remontowe (np. naprawa ścian po likwidacji pieców, wykuć pod przewody instalacji c.o., c.w.u.), związane z przywróceniem podstawowego standardu lokali po wykonaniu zmiany źródła ciepła (np. wygładzenie ściany i pomalowanie na biało).

Nabory Mieszkańców do projektów planowane są na I półrocze 2019 r.

***Zgodnie z SZOOP RPO WP 2014-2020 oraz deklaracjami samorządów w projektach w zakresu wymiany źródeł ciepła brać udział mogą Mieszkańcy Gmin: Rzeszów, Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Głogów Małopolski, Łańcut, Miasto Łańcut, Trzebownisko, Tyczyn.


Zarządzenie nr 58/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 lipca 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu  na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik  w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U.z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017 r.poz.2077 późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2018 roku poz.450 z późn.zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok w związku z Zarządzeniem Nr 44/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu  na realizację  zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej  rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1

 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, zawartej w protokole z dnia 23 lipca 2018 r. powołanej  Zarządzeniem Nr 55 /2018 Wójta  Gminy Chmielnik z dnia 16 lipca 2018 r. dokonuję  rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert  na wybór operatora  konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój  wspólnot i społeczności lokalnych.
 2. Przyznaję dotację dla Fundacji Przestrzeń Lokalna ,Plac im.ks.Adolfa Kowala 1,36-030 Błażowa na zrealizowanie zadania pod nazwą „Fundusz Lokalny „Twoja Przestrzeń” – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 2018 roku , w wysokości:6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy zł).
 3. Szczegółowe warunki przyznania dotacji zostaną określone w umowie zawartej z Oferentem.

§ 2

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
a) w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_058.pdf>>

Fundacja SOS Życie oraz Wójt Gminy Chmielnik
zapraszają
NA BEZPŁATNE WARSZTATY EDUKACYJNE
w temacie Profilaktyki Raka Piersi i Raka Szyjki Macicy

Warsztaty odbywają się w Szkole Podstawowej nr 3 w Chmielniku

Po warsztatach Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS ŻYCIE z Mielca przeprowadzi  bezpłatnie badania profilaktyczne mammograficzne na najnowocześniejszym i najlepszym cyfrowym mammografie dla kobiet w wieku 50 - 69 lat, oraz bezpłatne badania cytologiczne  dla kobiet w wieku 25 - 59 lat 

postój CytoMammobusu
Chmielnik – parking obok Szkoły Podstawowej nr 3
w dniach 2-3 sierpień 2018r
godz. 9.00-17.00
rejestracja telefoniczna pod numerem: tel 17 582 40 60

Zarządzenie Nr 55/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 16 lipca 2018 roku
  

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.30 ust.1 w związku z art.11a ust.1 pkt.2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) w związku z art.15 ust.2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018rok
zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 44 /2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w następującym składzie:

1.   Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji -przedstawiciel Wójta
2.   Pani Zofia Budak                               - członek komisji- przedstawiciel Wójta
3.   Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji- przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 31 października 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:

1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_55.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 02 lipca 2018 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 03 do 12 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 17 lipca 2018 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052 pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak.


  

Formularz zgłoszeniowy w pliku PDF <<Formularz_zgloszeniowy.docx>>

Ogłoszenie w pliku PDF <<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.), art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny teks zarządzenia w pliku PDF
<<Z_2018_044.pdf>>

  

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018 R.

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (gospodarka odpadami - pokój nr 37) tel. 17 23 04 048

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik wykonuje firma:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

Lideres 

WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 6 marca 2018 roku
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
 2. Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Chmielnik.

Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2018_009.pdf>>


UCHWALA NR XXXVII/239/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do oddziałów przedszkolnych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_OP.pdf>>


UCHWAŁA NR XXXVII/240/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_SP.pdf>>


ZARZĄDZENIE NR 10/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: określenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych i do klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Chmielnik

Zarządzenie wraz z załącznikiem w pliku PDF
<<Z_2018_010.pdf>>

Zarządzenie nr 11 /2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 20 lutego 2018 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (j.t.Dz.U.z 2017 r.poz.1875z późn. zm.) oraz art. 250 i 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.Dz.U.z 2017r.poz.2077z późn. zm.), art.15 ust. 2h-2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U z 2016 r. poz.1817) i Uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.

Wójt Gminy Chmielnik zarządza, co następuje:

§ 1

1.Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, powołanej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta    Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 roku, dokonuję rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik w 2018 roku, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 roku.

2.Wykaz zadań i realizujących je podmiotów, których oferty zostały wybrane w postępowaniu konkursowym wraz z wysokością udzielonych dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy szczegółowo określającej warunki realizacji zadania.

§ 3

Zarządzenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert podlega ogłoszeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Zarządzenie wraz z załacznikiem w pliku PDF
<< Z_2018_011.pdf>>

Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 15 lutego 2018

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku  przez Gminę Chmielnik.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt. 2  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U.z 2017 r. poz.1875 z późn.zm.) w związku z art.15 ust. 2a-2f ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j .Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z póź.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi, oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

zarządza się, co następuje:

 § 1

Powołuję  komisję konkursową w celu opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym  Zarządzeniem nr 3/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na  realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok w następującym składzie:

 1. Pani Magdalena Wdowik-Reczek     - Przewodniczący komisji - przedstawiciel Wójta
 2. Pani Zofia Budak                               - członek komisji - przedstawiciel Wójta
 3. Pan Adam Tereszkiewicz                  - członek komisji - przedstawiciel Wójta

§ 2

Komisja pracuje w oparciu o zasady działania określone w załączniku Nr 1 do  Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi z dnia 31 października 2017 roku.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy Chmielnik.

§ 4

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania i podlega zamieszczeniu:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
2) w Biuletynie Informacji Publicznej,
3) na stronie internetowej Gminy.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2018_008.pdf>>

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY CHMIELNIK z dnia 06  lutego 2018 roku
 o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2016 r. poz.1817), oraz zapisami Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku. 

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 07 do 14 lutego 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik(pokój 32)lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków  komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku"

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być  obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art.24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postepowania  administracyjnego (Dz.U. z 2017,poz.1257 z późn.zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrazaja zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2016,poz.922z późn.zm.).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje  i podmioty  prowadzące działalność pożytku publicznego .

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 16 lutego 2018r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak.

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w pliku PDF <<Formularz.pdf>>


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 3/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 23 stycznia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2017 r. poz.1875),art. 11 ust 1 i 2 w zw. z art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ. U. z 2016 r. poz.1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

 1. Upowszechniania kultury fizycznej poprzez realizację zadań:
  a) „ Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Chmielnik”.
  b)„Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej młodzieży, mieszkańców Gminy w zakresie piłki nożnej na terenie wsi Wola Rafałowska”.
  c) „Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej uczniów szkół z terenu Gminy Chmielnik”.
 2. Pomocy społecznej poprzez realizację zadania:
  a) „Pomoc żywnościowa dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Chmielnik”.
 3. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:
  a) „Integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Gminy Chmielnik”.
 4. Nauki, edukacji, oświaty, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
  a) „Rozwój form pracy z dziećmi i młodzieżą z terenu Gminy Chmielnik”.
 5. Zlecenie realizacji zadań wymienionych w pkt.1 a i b, pkt.2 a, pkt.3a , pkt.4a nastąpi poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
 6. Zlecenie realizacji zadania wymienionego w pkt.1c nastąpi poprzez udzielenie dotacji na sfinansowanie jego realizacji.
 7. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 2

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:
a) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
b) w Biuletynie Informacji Publicznej,
c) na stronie internetowej Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Zarządzenie oraz załacznik do zarządzenia w pliku PDF
<< Z_2018_003.pdf>>

Konsultacje społeczne zakończone

 

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wynik konsultacji w załączeniu.


Wynik konsultacji w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Konsultacje dotyczące projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”.

 

Na podstawie uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz. Urz.Woj. Podk. z 2010 r. Nr 100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2018 r.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 04.09.2017 r.

Termin zakończenia konsultacji: 22.09.2017 r.

 

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 22 września 2017 r. (środa):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50 pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik , a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.


Program oraz załączniki do pobrania w pliku PDF
<< Program_na_2018.pdf>>

Zmiana w ustawie o ochronie przyrody
- obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne

 

Urząd Gminy Chmielnik informuje, że od 17 czerwca 2017 r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074), która wprowadza zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów.


Informacja na stronie BIP

<<Czytaj ...>> 

Chmielnik, 4 maja 2017 r.

 

Informacja o zakończeniu sprzedaży drewna

 

Wójt Gminy Chmielnik informuje o zakończeniu sprzedaży drewna ogłoszonej w dniu 13 kwietnia 2017 r., której przedmiotem było:

Lp.

1

2

3

4

1. Gatunek drewna olcha (liściaste miękkie) olcha (liściaste miękkie) wierzba (liściaste miękkie)
2. Rodzaj surowca opałowe opałowe opałowe
3. Ilość 10 m3 1,3 m3 10 m3
4. Cena z 1 m3 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %)
5. Lokalizacja/ miejsce składowania działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad

Chmielnik, 13 kwietnia 2017 r.

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie Zarządzenia nr 21/2017 z dnia 14.03.2017 r. ogłasza sprzedaż drewna pozyskanego przez Gminę Chmielnik.

 

Przedmiot sprzedaży:

Lp.

1

2

3

4

1. Gatunek drewna olcha (liściaste miękkie) olcha (liściaste miękkie) wierzba (liściaste miękkie)
2. Rodzaj surowca opałowe opałowe opałowe
3. Ilość 10 m3 1,3 m3 10 m3
4. Cena z 1 m3 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %) 60 zł netto (+VAT 8 %)
5. Lokalizacja/ miejsce składowania działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska działka nr 1810,1813 - Wola Rafałowska

 

Warunki sprzedaży:

 1. Wnioski o sprzedaż drewna należy składać od dnia 24 kwietnia 2017 r. osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Chmielniku (p. 32) .
 2. Sprzedaży drewna dokonuje się zgodnie z kolejnością wpływu wniosków do wyczerpania drewna przeznaczonego do sprzedaży.
 3. Wniosek stanowi załącznik do ogłoszenia oraz jest dostępny w Urzędzie Gminy w Chmielniku, p. 34.
 4. Rozpatrzeniem wniosku jest zawarcie umowy sprzedaży - w przypadku wniosków rozpatrzonych pozytywnie - lub informacja o zakończeniu sprzedaży drewna podana do publicznej wiadomości w BIP oraz stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku - w przypadku wniosków rozpatrzonych negatywnie.
 5. Sprzedaż drewna odbywa się na podstawie Protokołu Przekazania Drewna oraz umowy sprzedaży (w załączeniu).
 6. Należność za zakupione drewno płatna jest przelewem na rachunek bankowy Gminy Chmielnik lub w kasie Urzędu Gminy w Chmielniku na podstawie wystawionej faktury VAT.
 7. Odbiór drewna z miejsca jego składowania zapewnia nabywca.
 8. Odbiór drewna jest możliwy po dokonaniu płatności za zakup, w terminie 7 dni od zapłaty, termin odbioru należy uzgodnić ze Sprzedającym.
 9. Najmniejszą możliwą ilością zakupu drewna jest 1 m3, z zastrzeżeniem określonym w pkt. 10.
 10. Drewno z kolumny nr 3 sprzedawane jest w całości.
 11. Ogłoszenie zamieszcza się na stronie internetowej, BIP oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku.
 12. Szczegółowe informacje można uzyskać16) w Urzędzie Gminy w Chmielniku, pok. 34, tel. 17 22 96 605.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Pliki do pobrania:

 1. Umowa.pdf
 2. Wniosek.pdf

Zarządzenie nr 30/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 11 kwietnia 2017 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_030.pdf>>

Zarządzenie Nr 28/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 03 kwietnia 2017 roku

sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadań  publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalność i wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< 2017_028.pdf>>

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 21 marca 2017 roku

o naborze na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2017 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Ogłoszenie wpliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 13 marca 2017 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2017 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_020.pdf>>

Zarządzenie nr 6/2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 27 stycznia 2017 rok

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2017 rok.


Zarządzenie w pliku PDF
<<Z_2017_006.pdf>>

Zakończony nabór kandydatów do komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.


OGŁOSZENIE Z DNIA 23 STYCZNIA 2017 ROKU


 

Zakończono nabór kandydatów do pracy w komisjach konkursowych dotyczących otwartego konkursu ofert  zgłaszanych  w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe w 2017 roku w Gminie  Chmielnik.

Przypomnijmy:

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Chmielnik, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chmielnik w dniu 11stycznia 2017 roku Wójt Gminy Chmielnik zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 20 stycznia 2017 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Wójt Gminy Chmielnik  zarządzeniem nr 5/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku  powołał swoich przedstawicieli jako członków komisji konkursowej.


Ogłoszenie w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT w 2017 ROKU.

 

OGŁOSZENIE
WÓJTA  GMINY CHMIELNIK  z dnia 11 stycznia 2017 r.

 

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.239 z póz. zmianami) – Wójt Gminy Chmielnik ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017r.

Członkami  komisji  konkursowych  do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert ,ogłaszanych w 2017 roku  mogą być przedstawiciele organizacji , którzy spełniają następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
 2. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.), biorące udział w konkursie,
 3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości , co do ich bezstronności,

Pisemne zgłoszenia kandydatów na członków komisji konkursowych należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 do dnia 20 stycznia 2017 r. do godz.15:00 na załączonym formularzu.

Na kopercie  należy wpisać:
"Nabór członków do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2017 roku"

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert  na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego . Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru  kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik. O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni  telefonicznie do 24 stycznia  2017 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, tel. 17 2304052  pokój 40, osoba do kontaktu Zofia Budak.

 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Formularz zgłoszeniowy nabór członków  do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert Gminy Chmielnik w pliku PDF
<< Formularz.pdf>>

Zarządzenie  Nr 1 /2017
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 2 stycznia  2017 roku
 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Chmielnik na 2017 rok.

  

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2016 r. poz.446 z późn.zm. ),art. 11 ust 1 i 2  w zw. z  art.13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. DZ.U. z 2016 r. poz.239  z późn.zm.) oraz uchwały  Nr XXI/122/2016 Rady Gminy Chmielnik z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność  pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2017 rok


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2017_001.pdf>>

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZAKOŃCZONE

Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Wynik konsultacji w załączeniu.


P R O T O K Ó ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok.

Podstawą prawną konsultacji były:

 1. uchwała Nr XLIV/343/2010 z dnia 11 października 2010 rokuw sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji(Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 100,poz.1825 z dnia 19 października 2010 roku).
 2. art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.239 z późn. zm.).

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi zostały przeprowadzone w celu poznania opinii  i uwag podmiotów sektora pozarządowego. Do udziału w konsultacjach uprawnione były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Gminy Chmielnik.

Konsultacje odbyły się w dniach od 28 września 2016 roku do 14 października 2016 roku.

Projekt uchwały był udostępniony od 21 września 2016 roku na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chmielnik - www.bip.chmielnik.pl, na stronie internetowej - www.chmielnik.pl, oraz został wywieszony na  tablicy ogłoszeń w siedzibie  Urzędu Gminy Chmielnik 50.

Uwagi i propozycje można było zgłaszać w  siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok. 40 II piętro, za pośrednictwem poczty elektronicznej: z.budak@chmielnik.pl oraz listownie na adres, 36-016 Chmielnik 50 w ww. terminie.

W ogłoszonym terminie konsultacji od organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, nie wpłynęła żadna opinia, ani uwaga dotycząca przedłożonego  do konsultacji  projektu .

Na tym protokół zakończono.


sporządziła: Zofia Budak

Ogłoszenie o możliwości składania wniosku o powołanie na rzeczoznawcę


Wójt Gminy Chmielnik informuje o możliwości składania wniosków o powołanie na rzeczoznawcę do przeprowadzenia szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U Nr 142, poz. 1161) – wnioski będą przyjmowane  w terminie do 10 października 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50  pokój 40.

Rzeczoznawcę powołuje Wójt spośród osób które:

 1. posiadają wykształcenie rolnicze wyższe lub średnie lub
 2. ukończone studia podyplomowe w zakresie związanym z rolnictwem lub
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie inne niż rolnicze i co najmniej 3-letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 4. ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach rolniczych i posiadają co najmniej 3 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym, lub
 5. ukończoną co najmniej zasadniczą szkołę zawodową lub dotychczasową szkołę zasadniczą kształcącą w zawodach inne niż rolnicze i posiadają co najmniej 5 – letni staż pracy w gospodarstwie rolnym,
 6. 6) mieć miejsce zamieszkania na terenie gm. Chmielnik i które złożyły wniosek o powołanie na rzeczoznawcę.
  W przypadku szacowania w gospodarstwach rolnych, w których jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi, rzeczoznawca powinien dodatkowo posiadać wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona taka produkcja.

Uprawnionym do złożenia wniosku jest również:

 1. sołtys lub
 2. izba rolnicza, lub
 3. związek zawodowy rolników, lub
 4. organizacja społeczno–  zawodowa rolników, lub
 5. izba gospodarcza o zasięgu krajowym, utworzona przez grupy producentów rolnych i ich związki oraz przedsiębiorców wykonujących działalność przetwórczą lub handlową w zakresie produktów lub grupy produktów, o których mowa w przepisach o grupach producentów rolnych i ich związkach, lub
 6. grupa producentów rolnych i ich związek w rozumieniu przepisów o grupach producentów rolnych i ich związkach.
  Wynagrodzenie dla rzeczoznawcy wypłaca powiatowy lekarz weterynarii w wysokości 1/120 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę szacowania w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za rok poprzedni ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wzór wniosku oraz oświadczenie stanowi załącznik do ogłoszenia.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie kandydata na rzeczoznawcę;
 2. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym stażu pracy w gospodarstwie rolnym – jeżeli jest wymagany;
 3. oświadczenie kandydata na rzeczoznawcę o posiadanym doświadczeniu w prowadzeniu gospodarstwa rolnego, w którym jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi – jeżeli jest wymagane.

Szczegółowych informacji w wyżej wymienionej sprawie udziela Urząd Gminy Chmielnik pokój nr 40 lub pod numerem telefonu 172296606 w.52.


 

Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof  Grad


Informacja i załaczniki w pliku PDF
<<Ogloszenie_powolanie_rzeczoznawca.pdfOgloszenie_powolanie_rzeczoznawca.pdf>>

Chmielnik, dnia 21.09.2016 r.

OS.604.9.2016

ZAWIADOMIENIE

W związku z pismem Podsekretarza Stanu - Głównego Konserwatora Przyrody w Ministerstwie Środowiska z dnia 17.08.2016 r., znak: DLP-V.411.107.2016.DP oraz pismem Naczelnika Wydziału Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska - Starostwa Powiatowego w Rzeszowie z dnia 7.09.2016 r., znak: OŚ.613.2.4.2016 informuję, że w latach 2016 - 2018 na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, będą prowadzone, w oparciu o art. 112 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.) prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach zadania pn.: „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018”.

Program monitoringu siedlisk przyrodniczych stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Treść programu oraz metodyka prowadzonych prac dostępna jest na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-przyrody.

Prace terenowe prowadzone będą corocznie w okresie wegetacyjnym od marca do października na stałych powierzchniach obserwacyjnych. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zachowania siedlisk przyrodniczych występujących w Polsce na gruntach i wodach wszystkich form własności w realizacji do zmieniających się warunków środowiska.

Wykonawcą monitoringu siedlisk przyrodniczych jest konsorcjum, którego liderem jest Instytut Badawczy Leśnictwa z siedzibą w Sękocinie Starym, a w jego skład wchodzą: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Przedsiębiorstwo Państwowe z siedzibą w Sękocinie Starym, Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Krakowie, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, TAXUS IT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

Treść niniejszego zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości, w celu poinformowania właściwych służb oraz mieszkańców, a przede wszystkim właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z monitoringiem siedlisk przyrodniczych, w celu umożliwienia osobom upoważnionym przez Wykonawcę do wykonywania obserwacji i pomiarów.


Wójt Gminy Chmielnik

Krzysztof Grad


Konsultacje dotyczące projektu  „Rocznego Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.


Na podstawie  uchwały Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi (Dz.Urz.Woj.Podk.z 2010 r.Nr100 poz.1825).

Wójt Gminy Chmielnik przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik , stronie internetowej gminy Chmielnik  i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku zmieniony projekt uchwały Rady Gminy w sprawie  programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 28.09.2016r.

Termin zakończenia konsultacji:14.10.2016r.

Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można przesłać w terminie do 14 października 2016 r. (piątek):

 • elektronicznie na adres: z.budak@chmielnik.pl,
 • pisemnie na adres: 36-016 Chmielnik 50  pok.40,w przypadku przesłania uwag pocztą

   decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych  i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik nie jest wiążący dla organów Gminy Chmielnik.


Załączniki do pobrania;

 1. Formularz konsultacji.
 2. Projekt Programu. 

Komunikat w pliku PDF
<<Program_2017.pdf>>


Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Konsultacje dotyczące projektu „ Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”.

Wójt Gminy Chmielnik zaprasza

organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.239 z późn. zmianami) do udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi na 2017”. Konsultacje inicjowane są zgodnie z uchwałą Nr XLIV/343/2010 Rady Gminy Chmielnik z dnia 11 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Gminy Chmielnik w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych programów współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi.

Konsultacje trwają od 06 września 2016 roku do 20 września 2016 roku.

Opracowywany program będzie stanowić podstawę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizowania lokalnej polityki wspierania aktywności pożytku publicznego, oraz umożliwia powierzenie lub wspieranie zadań publicznych.

Konsultacje odbędą się w formie zamieszczenia projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na stronie www.bip.chmielnik.pl stronie internetowej gminy Chmielnik-www.chmielnik.pl i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać:

w terminie do 20 września 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik pok. 40 II piętro,

Listownie na adres:


Konsultacje w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>

Zarządzenie nr 68 /2016
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 29 sierpnia 2016 rok

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację w 2016 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.


Zarządzenie w pliku PDF
<< Z_2016_068.pdf>>

Zaproszenie
lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
.

 

Zapraszamy lokalne firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Do współpracy zaprasza się podmioty niezależnie od sektora, czy wielkości. Warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Korzyści dla firm i instytucji z włączenia się do programu:

 • współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin
 • możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”
 • zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy/instytucji
 • realizacja polityki społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

Co dalej?

 • po weryfikacji formularza zostaną uzgodnione z Twoją firmą/instytucją szczegółowe warunki współpracy
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji działających lokalnie) podpisze z Twoją firmą umowę ws. przyznawania uprawnień rodzinom wielodzietnym.

W programie uczestniczy już ponad 1200 firm i instytucji, które oferują zniżki dla rodzin w całej Polsce.

Lista partnerów oraz szczegóły ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych są dostępne i na bieżąco aktualizowane na stronie: http://rodzina.gov.pl


Masz pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?

Napisz do: 
Podkarpacki Urząd
Wojewódzki

Adres:
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Wyślij email:  mail: s@rzeszow.uw.gov.pl, alew@rzeszow.uw.gov.pl

Zadzwoń (od poniedziałku do piątku):
Agnieszka Lew,
tel. (17) 867 13 15 lub (17) 867 13 67

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-09-18 08:04
 • |
 • Licznik odwiedzin: 913 118