+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2020 I przetarg ustny nieograniczony


autor: A.Czarnota
PM.6840.1.2020

Chmielnik, 10 grudnia 2019 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nw. nieruchomości

Lp.

1.

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1891 i 1906 (działki sprzedawane łącznie)

Opis nieruchomości

 • ziałka nr 1891 - niezabudowana, użytkowana rolniczo, łąka, bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej, zabudowa mieszkalna w bezpośrednim sąsiedztwie; media: sieć energetyczna SN na działce; elementy małej architektury – wiata, tablica i in. - nie podlegają sprzedaży;
 • działka nr 1906 – niezabudowana, w całości zakrzaczona i zadrzewiona, brak formalnego dojazdu (dostęp przez działkę 1891), na działce nieczynna studnia;

Księga wieczysta

RZ2Z/00008297/7

Pow. nieruchomości w ha

0,44 ha

(w tym dz. nr 1891 o pow. 0,28 ha i dz. nr 1906 o pow. 0,16 ha)

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

 • działka nr 1891 – grunty orne RIIIb
 • działka nr 1906 – grunty orne RIIIb

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

 • działka nr 1891brak planu, w Studium położona w terenach wyłączonych z zabudowy

 • działka nr 1906brak planu, w Studium położona w terenach wyłączonych z zabudowy z ujęciem wód podziemnych i strefą ochrony bezpośredniej

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

108400 zł (sto osiem tysięcy czterysta złotych)

Wadium w pieniądzu (zł)

11000,00

Minimalne postąpienie w zł

1090,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.
6) Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl oraz w prasie – Dzienniku http://infopublikator.pl/ w dniach od 14.12.2020 r. do 03.02.2021 r.

 1. Termin przetargu: 3 lutego 2021 r., godz. 900
 2. Miejsce przetargu: Urząd Gminy w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50, pokój nr 39
 3. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1) przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;
  2) złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;
  3) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
  4) oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 4. Wadium:
  1) wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 29 stycznia 2021 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, dz.1891,1906 Chmielnik” ;
  2) datą dokonania wpłaty wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
  3) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
  4) osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
  5) wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku, gdy:
  - żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  - osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

 5. Informacje dodatkowe:
   1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
   2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
   3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
   4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
   5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.
   6) Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl oraz w prasie – Dzienniku http://infopublikator.pl/ w dniach od 14.12.2020 r. do 03.02.2021 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-01-18 11:00
 • |
 • Licznik odwiedzin: 722 753