+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


autor: A.Czarnota

Chmielnik, 12 października 2020 r.

PM.6840.1.2020

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 65) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1891 i 1906 (działki sprzedawane łącznie)

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

  • 1 działka nr 1891 - niezabudowana, użytkowana rolniczo, łąka, bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej, zabudowa mieszkalna w bezpośrednim sąsiedztwie; media: sieć·2 energetyczna SN na działce; wiata i tablica nie podlegają sprzedaży;

  • 3 działka nr 1906 – niezabudowana, w całości zakrzaczona i zadrzewiona, brak formalnego dojazdu (dostęp przez działkę 1891), na działce nieczynna studnia;

Księga wieczysta

RZ2Z/00008297/7

Pow. nieruchomości w ha

0,44 ha

(w tym dz. nr 1891 o pow. 0,28 ha i dz. nr 1906 o pow. 0,16 ha)

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

  • 4 działka nr 1891 – grunty orne RIIIb
  • 5 działka nr 1906 – grunty orne RIIIb

Cena wywoławcza

108400 zł (sto osiem tysięcy czterysta złotych)

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

  • 6 działka nr 1891brak planu, w Studium położona w terenach wyłączonych z zabudowy

  • 7 działka nr 1906brak planu, w Studium położona w terenach wyłączonych z zabudowy z ujęciem wód podziemnych i strefą ochrony bezpośredniej

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Obciążenia nieruchomości

brak

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 15.10.2020 r. do 05.11.2020 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl , Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 15.10.2020 r. do 26.11.2020 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1500.

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-10-22 14:58
  • |
  • Licznik odwiedzin: 648 034