+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G


autor: Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu
Nabor wnioskow 


„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.
“Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw”

w zakresie:
● Wsparcie oddolnych inicjatyw – limit dostępnych środków – 37 253,21 EUR (149 012,84 zł)

I. Termin składania wniosków:
od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn (budynek OST – II piętro)

III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Wnioski złożone drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:
– Refundacja
Intensywność wsparcia: nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych
Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.
Limit dostępnych środków:

Lp.

Przedsięwzięcie nr:

Limit dostępnych środków w ramach naboru

Wysokość kwoty grantu

1.

1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw.

149 012,84 zł

Min. 5 000,00 zł – max. 30 000,00 zł

V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw.
Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych inicjatyw.
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników oddolnych inicjatyw dla mieszkańców.
Przykładowe typy operacji: organizacja spotkań, koncertów, festynów, jarmarków, przedstawień plenerowych; organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, pokazów; – zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań np. stroje, instrumenty, sprzęt, rekwizyty; wynajem infrastruktury niezbędnej do realizacji przedsięwzięć

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.):
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw. - mieszkańcy, grupy nieformalne (np. KGW, Rady rodziców, rady parafialne zespoły ludowe) instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

VII. Warunki udzielenia wsparcia:
● złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
● zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
● zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.;
● zgodność grantu ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
● zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
● grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 22 pkt.

IX. Termin realizacji:
Planowany czas realizacji projektu grantowego: przez LGD: listopad 2023 r.– czerwiec 2024 r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: listopad 2023 r. – maj 2024 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców, oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju.
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami, oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

Treść ogłoszenia: POBIERZ PLIK [PDF]

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 226