+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

PROJEKT "INKUBATOR SUKCESU - PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE ROF"


autor: M.Czarnota
PLAKAT ISOFT 

PROJEKT „INKUBATOR SUKCESU – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE ROF”

Informacje o projekcie

Projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

Do kogo adresowany jest projekt:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
•osoba w wieku 50 lat i więcej,
•osoba długotrwale bezrobotna,
•osoba z niepełnosprawnościami,
•osoba o niskich kwalifikacjach,
•kobieta,
oraz
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kryteria premiujące:
•bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia,
•rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy:
•bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł
•wsparcie pomostowe przez 12-mcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c
•bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości
•dodatkowe wsparcie:
•zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
•materiały szkoleniowe
•platforma z dostępem do materiałów
•wyżywienie

Dokumenty do pobrania:
https://www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 375 205