+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenia konkursu na kandydata na dyrektora szkoły


autor: M.Wdowik-Reczek
Konkurs na dyrektora szkoły 

WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 11 marca 2019 roku

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

 1. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 316
 2. Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Zabratówce, 36-017 Błędowa Tyczyńska, Zabratówka 47

dla których organem prowadzącym jest Gmina Chmielnik

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w  rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
 2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;
  b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) - w przypadku cudzoziemca,
  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.),
  k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 430) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
 3. Oferty należy składać  w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urzędu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 1 kwietnia 2019 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania pocztą o dacie złożenia decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 4. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 5. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Wójta Gminy Chmielnik.
 6. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2021-01-26 13:57
 • |
 • Licznik odwiedzin: 729 490