+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Aktualności


Chlorowaniewody 1 

OGŁOSZENIE


Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniach od 5 do 26 czerwca 2023 r. prowadzone będzie okresowe czyszczenie i dezynfekcja gminnej sieci wodociągowej (miejscowość Chmielnik, przysiółek Pańskie, Wielkopolska i Zaganianka) poprzez chlorowanie.

Chlor wprowadzany będzie do wody w postaci podchlorynu sodu w ilościach minimalnych, nie zagrażających zdrowiu i życiu konsumentów wody. Po etapie chlorowania przystąpimy do płukania sieci wodociągowej. Efektem chlorowania wody może być zmiana jej walorów smakowych i zapachowych nie powodujących zagrożeń natury zdrowotnej. Natomiast wypłukiwane z rur osady mogą powodować przebarwienia wody, które z czasem zanikną (w zależności od rozbioru wody w okolicy).

Za utrudnienia przepraszamy.

Wilk 

W związku z pojawiającymi się sygnałami występowania na terenie Naszej Gminy osobników wilka, zwracamy się do mieszkańców z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności, jednocześnie przekazujemy kilka ważnych informacji w tym zakresie.

Po pierwsze przypominamy, że wilki są zwierzętami dzikimi, objętymi ochroną gatunkową. Obecny status prawny tego gatunku reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. Dyrektywa Siedliskowa). Zgodnie z wymienionymi aktami prawa wilki są objęte ochroną ścisłą. Zabronione jest ich zabijanie, okaleczanie, chwytanie, przetrzymywanie, niszczenie nor i wybieranie z nich szczeniąt, a także przechowywanie i sprzedaż skór i innych fragmentów martwych osobników, bez odpowiedniego zezwolenia. Osobom, które nie przestrzegają tych zapisów grożą kary grzywny lub aresztu.

W ostatnich latach gatunek ten zwiększył swoją liczebność i zasięg, przez co coraz częściej dochodzi do bezpośredniej styczności wilków z ludźmi, również na terenach, na których nie był wcześniej widywany. Wilk jest bezpośrednim przodkiem psa, dlatego łatwo go pomylić np. z wilczakiem czechosłowackim, który występuje w Polsce. Nasz niepokój mogą również wzbudzić występujące hybrydy wilka z psem lub wałęsające się, zdziczałe psy. Pamiętajmy, aby w przypadku kontaktu z wilkiem, dla własnego bezpieczeństwa, spokojnie się oddalić i nie prowokować zwierzęcia.  

Druga ważną rzeczą jest, aby w przypadku pojawienia się na terenie miejscowości czy posesji, pojedynczego wilka (Canis lupus), watahy wilków, dokonania przez te drapieżniki różnego rodzaju szkód, stworzenia sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzkiemu, niezwłocznie zgłosić zdarzenie do Urzędu Gminy w Chmielniku pod nr tel. 172304042, e-mail: sekretariat@chmielnik.pl lub bezpośrednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, tel. 17 7850044, e-mail: sekretariat@rzeszow.rdos.gov.pl. W celu określenia skali zaistniałego problemu oraz podjęcia odpowiednich działań prosimy o przekazanie również dokumentacji w postaci zdjęć lub nagrań.

Każde zdarzenie zostanie przez urząd gminy zarejestrowane i przekazane do RDOŚ. Pozwoli też na złożenie wniosku do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazu w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną, tj. płoszenia i odstraszania.

Kolejną ważną rzeczą jest dopilnowanie i niepozostawianie inwentarza żywego bez dozoru. Wilki najczęściej są płochliwe i unikają kontaktu z ludźmi, jednak, jak każde inne dzikie zwierzęta, mogą zachować się nieobliczalnie, np. kiedy są wystraszone, chore lub zranione, a szczególnie wówczas, gdy zostaną oswojone poprzez regularne dokarmianie. Niezmiernie ważne jest unikanie działań, które zachęcają te drapieżniki do przebywania w pobliżu zabudowań lub uzależniają je od pokarmu dostarczanego przez człowieka (pozostawiona miska z karmą dla psa lub kota, odkryty kompostownik). W przypadku zauważenia drapieżników w pobliżu zabudowań, należy je płoszyć dostępnymi urządzeniami, które mają za zadanie ich odstraszenia - nie okaleczenie.

Najważniejszą jednak rzeczą jest nasze bezpieczeństwo, dlatego pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach:

 • Nigdy nie dokarmiaj wilków, nawet jeśli zwierzęta wyglądają na wychudzone i wymagające pomocy.
 • Przetrzymuj odpadki spożywcze w szczelnych pojemnikach z pokrywami. Resztki żywności pozostawione na kompoście poza ogrodzeniem posesji, w szczególności kawałki mięsa i wędlin, mogą zwabiać wilki. Zainstalowanie oświetlenia z czujnikami ruchu w pobliżu miejsc składowania odpadów kuchennych może odstraszać wilki od podchodzenia w ich pobliże.
 • Nie pozostawiaj resztek żywności w koszach na parkingach leśnych, miejscach biwakowych, pod wiatami i w innych miejscach odpoczynku dla turystów, nawet jeśli wydaje się, że są one szczelne i regularnie opróżniane.
 • Nigdy nie dostarczaj mięsa na nęciska przy czatowniach lub ambonach.
 • Jeśli znajdziesz w lesie szczenię wilka, nigdy go nie dotykaj ani nie zabieraj ze sobą, nawet jeśli wygląda na chore i skrajnie wycieńczone.
 • Jeśli mieszkasz w obszarze zamieszkiwanym przez wilki, trzymaj w nocy swoje psy i koty w domu lub w dobrze zabezpieczonych kojcach.
 • Nie pozostawiaj psiej lub kociej karmy na zewnątrz, w miejscach gdzie mogłaby być dostępna dla drapieżników.
 • Jeśli spacerujesz w lesie z psem, prowadź go zawsze na smyczy.

Spotkania z wilkami są niezwykle rzadkie, ponieważ wilki odczuwają przed ludźmi naturalny strach. Jeśli jednak spotkasz w lesie wilka, który podchodzi zbyt blisko (na odległość poniżej 30 m) lub przygląda się zbyt długo i nie czujesz się komfortowo w tej sytuacji, albo też drapieżnik poszczekuje lub warczy na ciebie, podejmij następujące działania:

 • Unieś ręce i machaj nimi w powietrzu. To rozprzestrzeni twój zapach, sprawi, że twoja sylwetka będzie lepiej widoczna.
 • Pokrzykuj głośno ostrym tonem (lub zagwiżdż) w stronę wilka. To pozwoli mu zorientować się, że ma do czynienia z człowiekiem i że nie jest mile widziany.
 • Jeśli zwierzę nie reaguje i zamiast oddalić się, podchodzi bliżej, rzucaj w niego będącymi w zasięgu ręki przedmiotami, najlepiej grudami ziemi.
 • Wycofaj się spokojnie,  możesz przyspieszyć, dopiero gdy masz pewność, że zwierzę jest daleko i nie interesuje się tobą.

Informację przygotowano na podstawie publikacji "Po sąsiedzku z wilkami" - opracowania autorstwa S. Nowak, R.W. Mysłajek.

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Zgodnie z zarządzeniem nr 45/2023 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 14.04.2023 r. ogłoszone zostały konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2020-2029 - aktualizacja, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój gminy w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami gminy, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225, 412).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenie uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz oceny treści projektu dokumentu Strategii, a dzięki temu umożliwią wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 19.05.2023 r. w następujący sposób :

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronie internetowej gminy www.chmielnik.pl  wraz z projektem strategii do dnia 19.05.2023 r. w następujący sposób:

a) w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik, poprzez wrzucenie ich do specjalnego pojemnika umieszczonego w sekretariacie urzędu.

b) pocztą na adres Urzędu Gminy Chmielnik, Chmielnik 50 36-016 Chmielnik (decyduje data wpływu do Urzędu);

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/konsultacje_sr_chmielnik

b) poprzez system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy Chmielnik e-PUAP /s996rvp8do/skrytka (decyduje data wpływu do Urzędu),

c) za pomocą poczty elektronicznej, na adres: m.czarnota@chmielnik.pl

3) Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w dniu 10.05.2023 r. o godz. 16:30 na sali posiedzeń UG Chmielnik.

Konsultacje potrwają od 14.04.2023 r. do 19.05.2023 r.

Z przeprowadzonych konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie podlegające opublikowaniu na stronie internetowej Urzędu Gminy Chmielnik oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chmielnik w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji społecznych.


PLIKI DO POBRANIA
<<zaproszenie.doc (Plik doc 0,03 MB)>>
<<zarzadzenie_kosultacje.pdf (Plik pdf 0,22 MB)>>
<<SR-aktualizacja.pdf (Plik pdf 5,17 MB)>>
<<SR-aktualizacja.docx (Plik docx 9,9 MB)>>
<<formularz_konsultacji.docx (Plik docx 0,03 MB)>>

Nabor wnioskow 


„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu grantowego realizowanego przez „Lokalną Grupę Działania – Lider Dolina Strugu” pn.
“Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego poprzez realizację oddolnych inicjatyw”

w zakresie:
● Wsparcie oddolnych inicjatyw – limit dostępnych środków – 37 253,21 EUR (149 012,84 zł)

I. Termin składania wniosków:
od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30

II. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, ul. Kościuszki 8, 36-020 Tyczyn (budynek OST – II piętro)

III. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o powierzenie grantów wraz z załącznikami należy złożyć bezpośrednio tzn. osobiście, lub przez pełnomocnika, lub osobę upoważnioną, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz na płycie CD w formie elektronicznej. Wnioski złożone drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu”.

IV. Forma wsparcia:
– Refundacja
Intensywność wsparcia: nie wyższa niż 100% kosztów kwalifikowanych
Prefinansowanie (zaliczka) – możliwość udzielania płatności zaliczkowych do wysokości 50% planowanej wartości kwoty grantu, w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu.
Limit dostępnych środków:

Lp.

Przedsięwzięcie nr:

Limit dostępnych środków w ramach naboru

Wysokość kwoty grantu

1.

1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw.

149 012,84 zł

Min. 5 000,00 zł – max. 30 000,00 zł

V. Zakres tematyczny projektu grantowego oraz planowane do osiągnięcia w jego ramach cele i wskaźniki:

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego (§2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.). W ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje:

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy.
Cel szczegółowy 1.2: Aktywizacja mieszkańców do działań na rzecz rozwoju lokalnego.
Przedsięwzięcie 1.2.1. Wsparcie oddolnych inicjatyw.
Wskaźnik produktu: Liczba zrealizowanych inicjatyw.
Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników oddolnych inicjatyw dla mieszkańców.
Przykładowe typy operacji: organizacja spotkań, koncertów, festynów, jarmarków, przedstawień plenerowych; organizacja warsztatów, spotkań tematycznych, pokazów; – zakup przedmiotów umożliwiających realizację działań np. stroje, instrumenty, sprzęt, rekwizyty; wynajem infrastruktury niezbędnej do realizacji przedsięwzięć

VI. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być (§3 ust. 1 lub 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015r., poz. 1570 z późn. zm.):
Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania wsparcia
1. 1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw. - mieszkańcy, grupy nieformalne (np. KGW, Rady rodziców, rady parafialne zespoły ludowe) instytucje kultury, parafie i związki wyznaniowe, inne podmioty zajmujące się działalnością społeczną

VII. Warunki udzielenia wsparcia:
● złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu;
● zgodność grantu z zakresem tematycznym projektu grantowego, wskazanym w ogłoszeniu o naborze;
● zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 oraz w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.;
● zgodność grantu ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru gmin: Błażowa, Chmielnik, Hyżne, Tyczyn na lata 2014-2020;
● zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów;
● grant przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, poprzez osiągnięcie zaplanowanych dla nich wskaźników.

VIII. Kryteria wyboru grantobiorców wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu:
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014 – 2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie grantów wraz zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według lokalnych kryteriów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu wynosi: 22 pkt.

IX. Termin realizacji:
Planowany czas realizacji projektu grantowego: przez LGD: listopad 2023 r.– czerwiec 2024 r. Czas realizacji operacji grantowej przez Grantobiorcę: listopad 2023 r. – maj 2024 r. Dokładny termin złożenia wniosku o rozliczenie grantu zostanie określony w umowie o powierzenie grantu zawartej między LGD a Grantobiorcą.

X. Miejsce udostępnienia dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, Procedura wyboru i oceny grantobiorców, oraz Kryteria wyboru grantu znajdują się na stornie internetowej www.liderds.ostnet.pl w zakładce Lokalna Strategia Rozwoju.
Formularz wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami, formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz z załącznikami, oraz wzór umowy o powierzenie grantu znajdują się na stronie internetowej www.liderds.ostnet.pl

Treść ogłoszenia: POBIERZ PLIK [PDF]

Dostosowanie parteru 

„Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych”

Gmina Chmielnik realizuje zadanie w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” prowadzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych”. 

Wartość otrzymanego grantu: 191 430,42 zł,  finansowanego z następujących źródeł tj.: ze środków europejskich w kwocie 161 337,55 zł oraz ze środków dotacji celowej w wysokości 30 092,87 zł. 

Realizacja operacji ma na celu zapewnienie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy w Chmielniku. 

W wyniku realizacji projektu na parterze Urzędu Gminy powstanie nowy, wydzielony obiekt, w którym będzie można załatwić wszelkie urzędowe sprawy tj. powstaną dwa punkty obsługi petentów w tym jeden na potrzeby Urzędu Gminy i jeden na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kasa w celu uiszczania wszelkich podatków i opłat. Ponadto utworzony zostanie punkt obsługi ogólny, gdzie będzie można załatwić skomplikowane sprawy w zależności od charakteru danego postępowania. Dopełnieniem przedsięwzięcia będzie przystosowane ciągów komunikacyjnych i toalet, montaż urządzeń technicznych (pętle indukcyjne) oraz kompleksowe oznaczenie pomieszczeń budynku. Przewidziane jest również przygotowanie profesjonalnej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Termin realizacji operacji: czerwiec 2023 r.


Dostosowanie parteru UG w Chmielniku na potrzeby osób niepełnosprawnych w pliku PDF
<<Dostosowanie_parteru.pdf (Plik pdf 0,42 MB)>>

Infografika 
Infografika 

mLegitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Więcej informacji na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/swiadczenia/emerytury/mlegitymacja.

Alicja Kochanowicz-Grabuś
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Organizacji i Analiz
al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr projektu POWR.04.01.00-00-ROF1/19
Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Działanie 4.1 Innowacje społeczne
Beneficjent: Województwo Podkarpackie
Partnerzy Projektu: Gmina Miasto Rzeszów, Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Łańcut, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko oraz Gmina Tyczyn
Wartość całkowita projektu: 9 134 661,74 PLN *
Kwota dofinansowania z UE całego projektu: 8 613 072,55 PLN *
Kwota dofinansowania z dotacji celowej Budżetu Państwa całego projektu: 521 589,19 zł *
Termin realizacji całego projektu: 01.2020 r. do 10.2023 r. *
*Stan na dzień 09.05.2022 r.
 
Opis projektu:
W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie.
Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w województwie podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.
Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER, w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.
W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy.
Zakres rzeczowy projektu
W ramach projektu zakłada się:
 • stworzenie systemu umożliwiającego integrację baz danych przestrzennych w gminach oraz wspólnego mechanizmu zarządzania przestrzenią,
 • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
 • opracowanie strategii przestrzennej będącej narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Efekty realizacji projektu:

Działania prowadzone w ramach projektu przyczynią się do zwiększenia możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami ROF będzie miejscem w którym potrzeby i interesy wszystkich mieszkańców będą realizowane w bardziej kompleksowym niż dotychczas zakresie, poprzez zwiększony ich wpływ na kształtowanie dokumentów planistycznych na danym obszarze.
Wypracowane w ramach projektu rozwiązania, władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym udziałem społeczeństwa co po etapie pilotażu, można będzie również upowszechniać i wdrażać w innych regionach kraju w ramach obszarów funkcjonalnych. 

Projekt w pliku PDF
<<Informacja.pdf (Plik pdf 0,42 MB)>>

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 
Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu 

 

„Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie miejscowości Chmielnik”

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 10.01.2023 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie miejscowości Chmielnik”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 4 269 068,00 zł, co stanowi do 100,00% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb ludności oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej miejscowości Chmielnik. Projekt przewiduje budowę trzech odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Niedybrze, Zaganianka, Kozia Góra) o łącznej długości ok. 7,67 km sieci i budowę jednego odcinka wodociągu gminnego (przysiółek Niedybrze) o łącznej długości ok. 6,16 km sieci.

Termin realizacji operacji: styczeń 2024 r.

Worki 2022 grudzień 

Informacja dotycząca terminów wydawania worków na odpady komunalne na 2023 rok ⬇️

ZAKUP PREFERENCYJNY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH 

Informacja dotycząca zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

W związku z wejściem w życie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, informujemy mieszkańców zainteresowanych zakupem węgla za pośrednictwem samorządu, że od dnia 8 listopada br. rozpoczynamy nabór wniosków.

Wnioski należy składać:

 • pisemnie w Urzędzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, pok. 40 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:15 do 15:15, lub
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP*: Gmina Chmielnik (adres skrytki: /s996rvp8do/SkrytkaESP)

*w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Ilość paliwa stałego jaką można nabyć dla jednego gospodarstwa domowego wynosi:

 • 1,5 tony – do 31 grudnia 2022 r.
 • 1,5 tony – od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Stawka preferencyjna za 1 tonę węgla będzie wynosić nie więcej niż 2000 zł brutto.

Do podanej ceny należy doliczyć koszt transportu węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego*.

* węgiel będzie można przewieźć do miejsca zamieszkania wnioskodawcy za dodatkową opłatą ustaloną z właścicielem placu składowego. Można będzie go także odebrać samodzielnie, zapewniając sobie środek trans-portu, na który zmieści się całe zamówienie.

UWAGA:

W chwili obecnej nie można podać terminu rozpoczęcia sprzedaży węgla przez gminę, ponieważ jest to uzależnione od podmiotów wprowadzających węgiel do obrotu i uprawnionych do prowadzenia sprzedaży gminom.

Informacja o uruchomieniu sprzedaży (terminie i miejscu) zostanie podana do wiadomości po dopełnieniu wszystkich formalności.


Do pobrania:

Plakat 11 listopada 

Wójt Gminy
Rada Gminy Chmielnik
i Sołtysi Gminy Chmielnik
oraz Stowarzyszenie „NASZA WOLA”

serdecznie zapraszają:

mieszkańców Gminy Chmielnik

do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości


w 104. rocznicę
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Uroczystość odbędzie się w dniu

11 listopada 2022 r. (piątek)

w wiacie (na zewnątrz) przy placu Arena
w Woli Rafałowskiej.

Program uroczystości:

 1. 15:00 - Zbiórka i rozpoczęcie uroczystości przy wiacie na placu Arena w Woli Rafałowskiej.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Krótki rys historyczny Święta Niepodległości.
 4. Występ uczniów ze szkoły w Woli Rafałowskiej.
 5. Koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Dętej z Krasnego.
 6. Gorący oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.
 7. Pokaz fajerwerków.

Serdecznie zapraszamy

Banner "Cyfrowa Gmina" 
Plakat "Cyfrowa Gmina" 

Gmina Chmielnik realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.

Wartość otrzymanego grantu: 209 040,00 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji i zakup usług szkoleniowych w ramach podniesienia kompetencji pracowników.

W ramach projektu grantowego przewidziano zakup:

 • serwerów do wirtualizacji,
 • serwera NAS do tworzenia kopii,
 • macierzy dyskowej,
 • oprogramowania do wirtualizacji,
 • oprogramowania domenowego,
 • usługi informatycznej w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzętu informatycznego oraz oprogramowania.

Modernizowana i zakupiona w projekcie infrastruktura IT, ma stanowić platformę do świadczenia e-usług publicznych dla mieszkańców gminy
Głównym celem projektu jest rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych.

Termin realizacji – projekt zostanie zrealizowany do marca 2023 roku

Plansza plakat finału 

Niepodległa do Hymnu

Jak co roku zapraszamy społeczności lokalne, administrację rządową, NGO, samorządy, samorządowe instytucje kultury i szkoły do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe, w ramach akcji "Niepodległa do Hymnu". Do udziału w akcji szczególnie zachęcamy organizatorów uroczystości związanych z obchodami 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zachęcamy nie tylko do przyłączenia się do akcji, ale również oznaczania na Mapie Wydarzeń niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/ miejsc, które włączają się do inicjatywy. To także podpowiedź dla tych, którzy chcą znaleźć miejsce, w którym mogą zaśpiewać hymn wraz z innymi. Wszystkich, którzy zamierzają wziąć udział we wspólnym śpiewaniu hymnu, zachęcamy także do umieszczenia zdjęć i filmików w swoich mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu.

Plakat zapraszający mieszkańców do wspólnego śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe można pobrać ze strony: https://niepodlegla.gov.pl/wp-content/uploads/2022/09/Niepodlegla_akcja_do_hymnu_2022_plakat.pdf 

Jak wziąć udział w akcji "Niepodległa do Hymnu":

 1. Zaplanuj i zorganizuj w swojej gminie, mieście, czy szkole wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada br. w samo południe
 2. Przed 11 listopada br. wejdź na stronę https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/ i kliknij znajdujący się pod mapą przycisk „Dodaj wydarzenie”
 3. Wypełnij formularz, wybierając wśród rodzajów wydarzeń akcję „Niepodległa do Hymnu”
 4. Wyślij formularz. Wydarzenie będzie widoczne na mapie po wprowadzeniu zgłoszenia przez administratora.
 5. Podczas wspólnego śpiewania Hymnu w trakcie obchodów Narodowego Święta Niepodległości zrób zdjęcie i opublikuj je w mediach społecznościowych z hasztagiem #niepodlegladohymnu

Zachęcamy również do skorzystania z następujących materiałów, które można pobrać ze strony www.niepodlegla.gov.pl:

 • Słowa do Hymnu państwowego
 • Nuty Hymnu zozpisane na głosy
 • Nuty Hymnu rozpisane na fortepian
 • Nuty Hymnu wersja uproszczona

Nagranie Hymnu Państwowego – wyk.: Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Chór Żeński Filharmonii Narodowej, Polska Orkiestra Radiowa, Orkiestra Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, Bolesław Szulia – dyrygent, przygotowanie chóru: Andrzej Banasiewicz (4 zwrotki, nagranie w opracowaniu Kazimierza Sikorskiego – harmonizacja i Jana Adama Maklakiewicza – instrumentacja), Polskie Radio S.A., 2002
Zachęcamy także do wykorzystania dwóch gotowych wystaw tematycznych, które można wydrukować na dowolnym nośniku lub opublikować w internecie. Są to:
Wystawa „Niepodległa na mapach. Kształtowanie granic po 1918 roku” przypomina najważniejsze fakty związane z historią włączania różnych regionów Polski w granice niepodległego państwa. Wystawa łączy w sobie wątki wielkiej historii z historiami lokalnymi, uświadamiając jednocześnie, jak bardzo skomplikowany był proces wrysowania nowych państw na mapę Europy po I wojnie światowej. Na każdej planszy można znaleźć mapy, od schematycznych, wyrysowanych na potrzeby pamiątkowych wydawnictw, po profesjonalne opracowania z Polski i z zagranicy. Są one dowodem, jak zmieniały się granice Polski w latach 1918-1923 i w jaki sposób ważne wydarzenia historyczne, m.in. powstania śląskie i sejneńskie, plebiscyty czy wojna polsko-bolszewicka, miały konsekwencje w atlasach świata. Ekspozycja składa się z 15 plansz.
Natomiast wystawa „Tak powstawała Niepodległa” przedstawia proces odzyskiwania przez Polskę niepodległości oraz dorobek II Rzeczypospolitej. Tematy plansz:

 • Walka o polską tożsamość do 1918 roku,
 • Polska budowana od nowa, czyli listopad 1918,
 • Polska mozaika,
 • Administracja i samorządność w pierwszych latach niepodległości,
 • Wyzwania systemu edukacji,
 • Nad książką, w kinie i przy radioodbiorniku,
 • Sportowy duch,
 • Piękne rzeczy,
 • Zdrowie i opieka medyczna
 • Architektura
 • W drodze ku nowoczesności, czyli inwestycje i rozwój.

Planszom towarzyszy również plakat promujący wystawę. Ekspozycja składa się z 11 plansz. Wystawy można pobrać i wydrukować w dowolnej wielkości na dowolnym nośniku. Materiały zostały przygotowane w rozmiarze B1 (100 cm x 70 cm), jednak można je wykorzystywać także w mniejszych formatach. Wystawy są dostępne na stronach:
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/niepodlegla-na-mapach-ksztaltowanie-granic-po-1918-roku-bezplatna-wystawa-do-pobrania/ 
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/tak-powstawala-niepodlegla-bezplatna-wystawa-do-pobrania/ 

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało również cykl krótkich portretów filmowych prezentujących bohaterów niepodległej Polski. Materiały filmowe przypominają sylwetki nie tylko Ojców Niepodległości, ale także kobiety, które przyczyniły się do postania i rozwoju wolnej Polski.

Portrety filmowe można udostępnić na swojej stronie internetowej z:

Niebawem na stronie www.niepodlegla.gov.pl opublikujemy także materiały edukacyjne do każdego z portretów filmowych.


Karolina Bogusz
Pełnomocnik Wojewody Podkarpackiego
ds. obchodów stulecia odzyskania Niepodległości RP

Dzien Nauczyciela 

Droga Zaganianka 

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji

pn. "Przebudowa drogi gminnej Chmielnik – Zaganianka zlokalizowanej na działce nr 2769 położonej w Chmielniku w km 0+000 – 0+600” od dnia 14.10.2022 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w komunikacji.

W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonaniem podbudowy oraz położeniem nawierzchni bitumicznej, przedmiotowy odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu.

Planowany termin zakończenia prac 15.11.2022 r.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Droga Jarząbki 

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji

pn. "Przebudowa drogi gminnej Chmielnik – Jarząbki – Zawodzie zlokalizowanej na działkach nr 3449, 3444, 3314 położonych w Chmielniku w km 0+000 – 0+890” od dnia 12.10.2022 r. mogą wystąpić czasowe utrudnienia w komunikacji.

W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonaniem podbudowy oraz położeniem nawierzchni bitumicznej, przedmiotowy odcinek drogi zostanie wyłączony z ruchu.

Planowany termin zakończenia prac 15.11.2022 r.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Odnowy Wsi F1 
Odnowy Wsi F2 

Realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 we wsi Chmielnik

Wieś Chmielnik, podobnie jak w roku ubiegłym, realizowała na swoim terenie zadanie w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi. Program ten umożliwia sołectwom realizację, przy udziale samorządu gminy, inicjatyw pochodzących od członków różnych grup aktywnie funkcjonujących w przestrzeni danej wsi.

Celem tegorocznym naszych działań była aktywizacja społeczności wiejskiej oraz zwiększenie możliwości integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi i wzrost aktywności ich działań. W ramach tych założeń, w bieżącym roku zostało wykonane zadanie pod nazwą „Zwiększenie funkcjonalności obiektu Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego poprzez zakup niezbędnego do organizacji imprez wyposażenia – (mobilna scena teatralna, oświetlenie sceniczne)”.

Realizacja zadania objęła:
1) zakup i montaż „Mobilnej sceny teatralnej” o wymiarach 6m x 4m i wysokości regulowanej 40-60 cm;
2) zakup oświetlenia scenicznego;

Kompletna scena składa się z aluminiowych podestów scenicznych, nóg teleskopowych, barierek ochronnych, schodów modułowych, zestawu łączników, klamr i uchwytów oraz zasłon do podestów.
Komplet oświetlenia scenicznego to lampy, statywy z pokrowcami oraz przewody i pilot.
Wartość zrealizowanego w ramach PPOW projektu wynosiła łącznie 28 799,87 zł w tym:
- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego – 12 000,00 zł;
- środki własne Gminy Chmielnik – 16 799,87 zł.

Ponadto ze środków własnych Gminy Chmielnik, w miesiącu wrześniu br. doposażyliśmy salę widowiskową i nasza mobilna scena teatralna otrzymała profesjonalne systemy szynowe oraz dekoracje tkaninowe. Powstała nowa odsuwana elektrycznie kurtyna z przodu sceny oraz szyny manualne z tyłu i z boków sceny, które w zestawie tworzą, na zapleczu sceny, tak potrzebne uczestnikom występów kulisy.
Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych Gminy Chmielnik a jego wartość wyniosła łącznie 21 650,00 zł.

Mobilna scena teatralna została ustawiona w dużej sali widowiskowej Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego i służyć będzie poprawie warunków oraz poszerzeniu możliwości aktywizacji i integracji społeczności wiejskiej wsi Chmielnik. Zakupione i zamontowane wyposażenie podniesie standard oraz funkcjonalność placówki w zakresie organizacji wydarzeń kulturalnych dla społeczności lokalnej i młodzieży szkolnej. Po kompleksowym wykonaniu w/w zadania poprawiła się w istotny sposób możliwość realizacji wielu działań kulturowych, koncertów, spektakli teatralnych i innych widowisk organizowanych przez miejscowe zespoły teatralne i wokalno-taneczne.

Dziękujemy partnerom projektu, mieszkańcom wsi Chmielnik za pracę własną i poświęcony czas oraz za wszelką pomoc przy realizowaniu zadania.
Dziękujemy również wykonawcom poszczególnych elementów zadania za ich fachową realizację oraz praktyczne uwagi podczas wykonywania zleceń.

Grażyna Małgorzata Drążek
Lider Grupy Odnowy Wsi Chmielnik

Obowiązek nauki 

KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
MŁODZIEŻY W WIEKU 15-18 LAT - OBOWIĄZEK NAUKI

Rok szkolny 2022/2023

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 15-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.
Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.kasa@chmielnik.pl 

W przypadku zmiany – w trakcie roku szkolnego lub w kolejnych latach nauki do ukończenia 18 roku życia – miejsca realizacji obowiązku nauki o tym fakcie należy również – zgodnie z ustawowym zapisem – poinformować Wójta Gminy Chmielnik.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6, tel. 17 22 96 608.


Załącznik (OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU PRZEZ UCZNIA OBOWIĄZKU NAUKI)

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielnik informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:

1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;

2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.

Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.) gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały:

 1. nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
 2. nieruchomości na których prowadzona jest działalność: Urzędu Gminy Chmielnik i innych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik działających w formie jednostek budżetowych, oraz instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina Chmielnik.

W związku z powyższym tylko w/w jednostki są uprawnione do złożenia przedmiotowego oświadczenia.

Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, stronie internetowej www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 (parter).

Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

UWAGA!

Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać do dnia 14.10.2022 r. 

na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50

telefon kontaktowy - tel. 17 23 04 048, pokój 37

 

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.). <<http://www.bip.chmielnik.pl/252,255/255/art54489.html>>
 • Wzór oświadczenia w pliku PDF 

Ogloszenie 

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji pn.

 • Przebudowa drogi gminnej nr 108225R Grodzisko – Chmielnik – Wola Rafałowska  zlokalizowanej na działkach nr 1312/2, 1316/2, 1313/2, 1314/2, 1318/2, 1315/2, 1319/2, 1295/2, 1294/2, 1321/2, 1293/2, 1325/2, 1276/2  położonych w Woli Rafałowskiej w km 2+672 – 3+032,
 • Przebudowa drogi gminnej Zabratówka Górna Wieś – Handzlówka II w km 0+000 – 0+640 wraz z przebudowa przepustu w km 0+570  na dz. nr ewid.  114 w miejscowości Zabratówka,

Mogą wystąpić czasowe utrudnienia w komunikacji.

W trakcie prowadzenia prac związanych z wykonywaniem nawierzchni bitumicznych, przedmiotowe odcinki dróg zostaną wyłączone z ruchu.

Planowany termin zakończenia prac 31.08.2022r.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

Ogloszenie 

Chmielnik, 2022-07-25

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniach 26.07.2022 – 28.07.2022 r. będzie prowadzone okresowe czyszczenie i dezynfekcja poprzez chlorowanie gminnej sieci wodociągowej – dotyczy wodociągu gminnego Chmielnik, Chmielnik – Pańskie, Chmielnik Wielkopolska i Chmielnik Zaganianka. W tych dniach odczuwalna będzie zawartość chloru w dostarczanej wodzie. Chlor będzie dozowany w ilościach minimalnych zgodnych z odpowiednimi normami jego dozowania, które pozwalają na bezpieczne korzystanie z dostarczanej wody. Takie działania spowodowane są potrzebą zabezpieczenia sieci w okresie występowania upałów oraz realizowanymi nowymi przyłączami wodociągowymi.  Przepraszamy za utrudnienia w korzystaniu z wodociągu.

 

Turniej Pilkarski o Puchar Wojta Gminy Chmielnik 

ORGANIZATORZY 

TURNIEJU PIŁKARSKIEGO
O PUCHAR WÓJTA 
GMINY  CHMIELNIK

ZAPRASZAJĄ  NA
 FINAŁ  TURNIEJU
W DNIU 17.07.2022 r.

NA STADIONIE W CHMIELNIKU

1. MECZ o 3  MIEJSCE – godz. 14.00.
WOLA  RAFAŁOWSKA - BŁĘDOWA TYCZYŃSKA

 
2. MECZ o 1  MIEJSCE – godz. 15.30.
ZABRATÓWKA - CHMIELNIK

 

Wójt  Gminy - Krzysztof  Grad

Informacja 

Wójt Gminy Chmielnik informuje,

że w związku z rozpoczęciem realizacji inwestycji

pn. "Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej

nr 108269R !Błędowa Tyczyńska - Zawodzie w km 0+008" od dnia 6.06.2022 r. przedmiotowy odcinek drogi

będzie zamknięty dla ruchu kołowego,.

Na czas budowy dla pieszych zostanie udostępniona

kładka umożliwiająca przejście.

Planowany termin zakończenia prac:

15.11.2022 r.

Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa

oraz korzystanie z wyznaczonych objazdów.

Za utrudnienia przepraszamy.

KONKURS - "Oszacuj ilość odpadów" 

KONKURS - "Oszacuj ilość odpadów"

Pytanie konkursowe brzmi: "Jaka ilość odpadów zebrana została w dniach 18 i 19 maja?"

Odpowiedzi należy udzielić do 31 maja br. w komentarzach pod postem na profilu społecznościowym - Facebook
<<https://www.facebook.com/chmielnikgmina/>>

*Regulamin konkursu w załączonym pliku PDF

Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy / Ринок праці - допомога Україні

Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej uruchomił na portalu publicznych służb zatrudnienia nową zakładkę adresowaną do uchodźców z Ukrainy o nazwie Rynek pracy – pomoc dla Ukrainy https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy.
Zakładka zawiera trzy bloki informacyjne:

 • rynek pracy w Polsce,
 • pomoc w innych obszarach,
 • rynek pracy w Unii Europejskiej.

Zakładka będzie na bieżąco aktualizowana i jest dostępna w wersji ukraińskiej. / Вкладка буде оновлюватися на регулярній основі і доступна в українській версії

ІНФОЛІА ГЛУХИМ З УКРАЇНИ

Польська Асоціація Глухих організовує допомогу глухим з України.

Залежно від потреб у спілкуванні, біженці можуть зв’язатися з ПольскоюАсоціацією Глухих через:

Zgodnie z komunikatem Ministra Cyfryzacji z 12 marca prowadzona przez gminy rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce, rozpocznie się w środę (16 marca 2022 roku).

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
 • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
 • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
 • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wniosek o nadanie numeru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

Co należy przygotować?

 • Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Formularz można też dostać w dowolnym urzędzie gminy. Można też pobrać wniosek w rosyjskiej wersji językowej.
 • Kolorowe zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35x45 mm (szerokość x wysokość), jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Warto sprawdzić, jakie warunki powinno spełniać zdjęcie.
 • Dokument potwierdzający dane, które są we wniosku i tożsamość. Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.
 • Jeśli wypełniany jest wniosek w imieniu osoby małoletniej (poniżej 18 lat), należy podać dane rodziców i/lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

 • Отримай номер PESEL та довірений профіль – послуга для громадян України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни,
 • Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.Sprawy związane z nadaniem numeru PESEL można załatwić w Urzędzie Gminy Chmielnik, pok. 13. Godziny pracy Urzędu: godz. 7.15 - 15.15, Numer telefonu : 172296601/172296606
Plakat - Nieodpłatna pomoc prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie zaprasza na


II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000
Nad Husowem PLH180025

w trybie on-line

Termin spotkania:
4 marca 2022 r. godz. 10.00

 
Spotkanie odbędzie się w trybie on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Najpóźniej godzinę przed spotkaniem na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie pod adresem: https://www.gov.pl/web/rdos-rzeszow/nad-husowem-plh180025 zostanie udostępniony link do spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu nie jest wymagana instalacja aplikacji MS Teams.
 
 
W razie pytań proszę kontaktować się na adres e-mail: krzysztof.cholewa.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 17 785 00 44 wew. 666.

Informacja 

ZDP-DM-7 /409/14/1/0R/2022

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w związku z inwestycją pn.: ,,Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska" zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla ruchu pojazdów oraz pieszych.

Zamknięcie nastąpi od dnia 22.02.2022 r. od godz. 7:00. Przewidywany termin otwarcia obiektu dla ruchu w dniu 31.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą wystąpić w tym okresie.

 

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych Bogdan Kobiernik

Pismo nr ZDP-DM-7-409-14-OR-2022 

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie
ul. Budziwojska 149
35-317 Rzeszów

Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie informuje, iż w związku z inwestycją pn.: „Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km 10+043 w miejscowości Błędowa Tyczyńska” zachodzi konieczność zamknięcia obiektu mostowego dla ruchu pojazdów oraz pieszych.

Planowane zamknięcie nastąpi od dnia 01.03.2022 r. od godz. 700. Przewidywany termin otwarcia obiektu dla ruchu w dniu 31.06.2022 r.

W związku z powyższym prosimy Państwa o wyrozumiałość z uwagi na niedogodności, które mogą wystąpić w tym okresie.

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjnych
(-)
Bogdan Kobiernik

ZABYTEK ZADBANY 2022 FB 

Narodowy Instytut Dziedzictwa rozpoczął nabór zgłoszeń do konkursu „Zabytek Zadbany”

Szczegółowe informacje dotyczące tegorocznej edycji konkursu Zabytek Zadbany można znaleźć na stronie Narodowego  Instytutu Dziedzictwa https://nid.pl/konkursy/zabytek-zadbany/

Plakat - Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego informuje, że w dniu 17 stycznia 2022 r. dokonano otwarcia ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z podziałem na 2 części:

 • Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne
 • Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę

w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” realizowanego przy współudziale środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020”.

W postępowaniu złożone zostały oferty przez następujących Wykonawców:

Część 1 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena ofertowa
1 ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k., 42-202 Częstochowa ul. Władysława Jagiełły 60  28 645 141,45 zł
2 Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice 27 974 993,15 zł
3 INERGIS. S.A., ul. Kisielewskiego 18/28B, 42-215 Częstochowa  26 794 429,37 zł

Część 2 Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły na biomasę

Nr oferty  Nazwa i adres Wykonawcy  Cena ofertowa
1 Flexipower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200 Pabianice  4 190 827,74 zł
2 LEVADA Sp. z o.o., ul. Lindego 17, 30-148 Kraków  4 355 719, 47 zł

Obecnie przeprowadzana jest ocena spełnienia przez Wykonawców wymagań formalnych w zakresie składanych oświadczeń i dokumentów przez Komisję przetargową.
Kolejnym krokiem będzie wezwanie Wykonawcy, którego oferta została za najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Po wyborze oferty, zostaną podpisane Umowy na realizację ww. zadań.

Ulotka CEEB 

PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

PRZEDSIĘBIORCO! ZMIANA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - MASZ OBOWIĄZEK PODPISAĆ UMOWĘ
Wójt Gminy Chmielnik przypomina że, na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w dniu 10 września 2021 r. Rada Gminy Chmielnik podjęła uchwałę Nr XXIII/173/2021 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r., poz. 3203).
Zgodnie z cyt. uchwałą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Rada Gminy Chmielnik postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w stosunku do nieruchomości:
1) na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) na których prowadzona jest działalność:
a) Urzędu Gminy Chmielnik i innych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik działających w formie jednostek budżetowych,
b) instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina Chmielnik.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. właściciele nieruchomości na której prowadzana jest działalność gospodarcza (np. sklep, warsztat samochodowy, usługi fryzjerskie, itp.) zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy z podmiotem odbierającym odpady posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Chmielnik.

Na dzień 20 grudnia br. wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Spółka z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-304 Rzeszów, al. Władysława Sikorskiego 428,
 • Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z o.o. z siedzibą w Błażowej, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35,
 • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28,
 • Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Zagroda” Sp. z o. o., 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B;
 • FB Serwis KARPATIA Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8,
 • Zakład Komunalny Sp. z o. o., 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7;
 • EKOMAX KOTULAK SPÓŁKA JAWNA, 38-200 Jasło, Wolica 217.

Kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych (nie produkcyjnych) należy przesłać na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub drogą e-mail: sekretariat@chmielnik.pl w terminie do 31.01.2022 r.

Pismo Nyklowka 

                          

"Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska w km 0+640 – 1+280"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 27.10.2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska w km 0+640 – 1+280”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 90 890,00 zł.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i skrócenie dojazdu do obiektów publicznych poprzez przebudowę odcinka drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska. Projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej nr 108259R Chmielnik – Nyklówka – Wola Rafałowska na długości 640 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej,  remont przepustów, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego.

Termin realizacji operacji: listopad 2022 r.

 • Nyklowka (687,65 kB)

  załączył: Adam Antosz, Administrator dnia 2021-12-02 15:02 Liczba pobrań: 1

Pismo Jarzabki 

                                                          

"Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska zlokalizowanej na działce nr 3740 położonej w Chmielniku w km 0+000 -0+250"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 27.10.2021 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Przebudowa drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska zlokalizowanej na działce nr 3740 położonej w Chmielniku w km 0+000 -0+250”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 100 000,00 zł.

Realizacja operacji ma na celu zaspokojenie potrzeb społecznych i umożliwienie dostępu do obiektów dydaktycznych poprzez przebudowę drogi gminnej Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska. Projekt obejmuje modernizację - przebudowę drogi gminnej nr Chmielnik Jarząbki – Błędowa Tyczyńska na długości 250 m. Zakres robót obejmuje: wykonanie podbudowy, wykonanie nawierzchni bitumicznej, odcinkowe umocnienie rowów, remont przepustów, wykonanie utwardzonych poboczy, remont zjazdów w granicach pasa drogowego. Szerokość jezdni po przebudowie ma wynieść od 3,5 metra.

Termin realizacji operacji: listopad 2022 r.

Komunikat dotyczący realizacji projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF”

Wykonawca „NOVUM” odstąpił od Umowy!

Szanowni Państwo,
W dniu 29.11.2021 r. Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego otrzymało od pełnomocnika Wykonawcy „NOVUM” Centrum Techniki Grzewczej i Sanitarnej Stanisław Markiewicz w spadku informację o śmierci właściciela firmy, który w dniu 23.08.2021 zawarł umowę na realizację zadania pn. Dostawa i montaż urządzeń grzewczych w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na terenie ROF” - kotły gazowe kondensacyjne.

Ustanowiony zarządca sukcesyjny – Tomasz Markiewicz poinformował Zamawiającego, że niezależnie od woli Wykonawcy i okoliczności wywołanej śmiercią Pana Stanisława Markiewicza, odstępuje od zawartej Umowy.

Zamawiający wyczerpał wszelkie możliwości podtrzymania realizacji powyższej umowy i zgodnie z obowiązującym prawem musi uznać stanowisko zarządcy sukcesyjnego.

Z uwagi na zaistniałą sytuację Stowarzyszenie ROF podjęło niezwłoczne działania celem powtórnego ogłoszenia postepowania przetargowego. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych zakłada się wybór nowego Wykonawcy w II kwartale 2022 r., zaś realizację zakresu rzeczowego przewiduje się do IV kwartału 2023 r.

Remont mostu 

Chmielnik, dnia 18.11.2021 r.

Zawiadomienie

Wójt Gminy Chmielnik zawiadamia o czasowym zamknięciu mostu na drodze gminnej nr108258 R Chmielnik – Zawodzie w km 0+300. Lokalizacja inwestycji w okolicy budynku nr 272 w Chmielniku. Na okres trwania robót i zamknięcia mostu zostanie wyznaczony objazd.

Planowany termin realizacji robót od 01.12.2021r. do 31.05.2022r. Wykonawca robót jest firma  REMOST Spółka z o.o., 39-200 Dębica ul. Przemysłowa 10

Prosimy o korzystanie z wyznaczonego objazdu.

Wójt Gminy Chmielnik przeprasza za powstałe utrudnienia.

Wójt

Krzysztof Grad

Plakat badanie kontrolne NSP 2021 

Badanie kontrolne NSP 2021

Odnowa 01 
Odnowa 02 
Odnowa 03 
Odnowa 04 
Odnowa 05 
Odnowa 06 
Odnowa 07 

Realizacja Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025 we wsi Chmielnik

Zasadniczym celem Programu jest dostarczenie mieszkańcom podkarpackich obszarów wiejskich instrumentów, w ramach których możliwa staje się integracja i aktywizowanie społeczności wiejskiej.

Program ma umożliwić realizację przy udziale samorządu gminy drobnych inicjatyw pochodzących bezpośrednio od członków grup społecznych funkcjonujących na obszarach wiejskich. Dzięki współpracy mieszkańców reprezentujących różne sektory zawodowe dochodzi do integracji lokalnych środowisk.

Samorząd Województwa Podkarpackiego także czynnie wspiera realizację zadań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych społeczności lokalnych.

Program ma przyczynić się między innymi do:
- zaspokajania potrzeb społeczno- kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i edukacyjnych,
- modernizowanie przestrzeni wiejskiej,
- pielęgnowanie tożsamości kulturowej w celu zachowania tradycji i dziedzictwa kulturowego podkarpackiej wsi,
- rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
- promowanie idei samorządności,
- podnoszenie świadomości społecznej,
- przygotowanie mieszkańców obszarów wiejskich do pełnienia różnych funkcji (sołtys, radny, lokalny lider),
- propagowanie postaw patriotycznych,
oraz inne.

Do Programu zostało zgłoszone sołectwo Chmielnik. W ramach projektu funkcjonuje Sołecka Grupa Odnowy Wsi, którą reprezentują przedstawiciele lokalnej społeczności zaangażowani w Program.

W dniu 23.03.2021r. odbyły się warsztaty w trybie zdalnym. Następnie członkowie Sołeckiej Grupy Odnowy Wsi Chmielnik opracowali Sołecką Strategię Rozwoju Wsi, która została pozytywnie oceniona przez Samorząd Województwa oraz przyjęta i zatwierdzona Uchwałą Rady Gminy Chmielnik Nr XX/156/2021 z dnia 27 kwietnia 2021r.

W ramach  Projektu zrealizowane zostały elementy poprawiające estetykę wsi oraz podnoszące standard życia mieszkańców, w zakresie modernizowania przestrzeni wiejskiej w miejscach publicznych sołectwa Chmielnik, pod nazwą „Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc publicznych”.

Realizacja zadania objęła:
* wykonanie i posadowienie tablic ogłoszeniowych w miejscach wskazanych przez mieszkańców – wartość zadania – 4800,00 zł;
* zakup betonowych koszy na śmieci – wartość zadania – 3444,00 zł;
* zaprojektowanie i wykonanie nadruków na osłony na nowo zakupione oraz obecnie użytkowane już kosze na śmieci zlokalizowane przy wiatach przystankowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej – wartość zadania 4 050,00 zł;
* wykonanie osłon ze stali nierdzewnej wraz z montażem do koszy na śmieci zlokalizowanych przy wiatach przystankowych oraz przy budynkach użyteczności publicznej – wartość zadania 7 500,00 zł;
* zrobienie trejaży i donic na kompozycje kwiatowe – wartość zadania – 3013,50 zł;
* wykonanie choinki wielosezonowej usytuowanej przed Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku (Dom Ludowy) – wartość zadania – 4000,00 zł.

Wartość zrealizowanego w ramach PPOW projektu pn. „Poprawa estetyki i funkcjonalności miejsc publicznych” wyniosła łącznie 26 807,50 zł w tym:
- pomoc finansowa Województwa Podkarpackiego – 12 000,00 zł;
- środki własne Gminy Chmielnik – 14 807,70 zł.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chmielnik i brali czynny udział w pracach nad tym dokumentem.

Dziękuję partnerom projektu, mieszkańcom wsi Chmielnik za pracę własną, pomysły, poświęcony czas oraz wszelką pomoc przy realizowaniu zadania.

Dziękuję również wykonawcom poszczególnych elementów zadania za ich fachową realizację oraz trafne i praktyczne uwagi podczas wykonywania zleceń.

Grażyna Małgorzata Drążek
Lider Grupy Odnowy Wsi Chmielnik

Tablica Programu "Czyste Powietrze" 

www.czystepowietrze.gov.pl


Aktualne dane o wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Chmielnik

wg stanu na dzień 30.09.2022 r. wg stanu na dzień 30.12.2022 r. wg stanu na dzień 31.03.2023 r.
 •  liczba złożonych wniosków o dofinansowanie
109 114 130
 •  liczba zawartych umów
95 102 108
 •  liczba przedsięwzięć zrealizowanych
49 66 58
 •  sumaryczna kwota wypłaconych dotacji
1 178 960,71 zł 1 390 949,19 zł 1 206 561,34 zł


GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Chmielnik uruchomiony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. W ramach pracy Punktu udzielane są informacje o Programie oraz indywidualne wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie. Wnioski złożone w urzędzie gminy są na bieżąco przesyłane do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Gminny Punkt mieści się na II piętrze (pokój 37) Urzędu Gminy. Czynny jest w godzinach pracy urzędu, tj. od 7:15 do 15:15. Informacji o Programie można uzyskać także pod nr tel. 17 23 04 048

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl/ oraz na dedykowanej stronie programu http://czystepowietrze.gov.pl/ 

Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, czyli dokumenty oceniane są na bieżąco.

Program przewiduje dofinansowanie m.in.:

 • wymiany starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania Programu;
 • docieplenie przegród budynku;
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
 • montaż instalacji odnawialnych źródeł energii;
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami / współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księga wieczystą.

Program „Czyste Powietrze" obejmuje trzy grupy beneficjentów uprawnionych do:

 • podstawowego poziomu dofinansowania - 30% - osoby, których roczny dochód nie przekracza kwoty 100 000 zł;
 • • podwyższonego poziomu dofinansowania - 60% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • najwyższego poziomu dofinansowania - 90% - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
  - 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub
  - 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Formy dofinansowania:

 • dotacja - wniosek składany do wfośigw za pośrednictwem gminy lub przez portal gov.pl
 • dotacja z prefinansowaniem - obowiązek podpisania umów z max 3 wykonawcami - wniosek wypełniany elektronicznie i wysyłany z elektronicznym podpisem lub wypełniany elektroniczne, drukowany, podpisywany ręcznie i wysyłany do wfośigw lub składany przez punkt gminny w formie papierowej
 • dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego - kredyt Czyste powietrze dostępny w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu:

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia)
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania
 • 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla dotacji z prefinansowaniem

Okres trwałości przedsięwzięcia wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.

Beneficjent przystępując do Programu winien:

 • Zapoznać się z regulaminem naboru wniosków oraz innymi pomocnymi dokumentami w tym załącznikami wskazującymi intensywność dofinansowania.
 • Sprawdzić stan prawny nieruchomości. Przygotować dane niezbędne do złożenia wniosku, których lista wymaganych informacji zamieszczona została poniżej.
 • Określić stan obecny i potrzeby termomodernizacyjne budynku. Można zlecić wykonanie audytu energetycznego, który nie jest obowiązkowy, ale stanowi koszt kwalifikowany do dofinansowania w przypadku wykonania i sfinansowania w ramach programu ocieplenia budynku.
 • Złożyć wniosek. Można to zrobić poprzez Portal Beneficjenta (niezbędne jest posiadanie adresu e-mail) lub generator wniosków (obowiązkowo w przypadku składania wniosku z prefinansowaniem). Istnieje również ścieżka bankowa, w której wniosek pomagają złożyć pracownicy banku.
 • Pamiętać, że w przypadku pozytywnej decyzji o dofinansowaniu otrzymanej w formie papierowej lub elektronicznej z WFOŚiGW w Rzeszowie wniosek staje się automatycznie umową.
 • W przypadku wykonania przedsięwzięcia złożyć wniosek o płatność. Środki mogą zostać wypłacone maksymalnie w trzech transzach w przypadku podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania (przy najwyższym poziomie transz może być maksymalnie pięć). Trzeci (lub piąty przy najwyższym poziomie dofinansowania) wniosek o płatność jest zawsze wnioskiem końcowym.
 • Do rozliczenia przedsięwzięcia przedstawić faktury lub inne równoważne dokumenty księgowe w treści lub w ramach dołączonych specyfikacji zawierające dane identyfikujące zakupione i zamontowane urządzenia, materiały, wyroby (producent, nazwa, model), a przez to umożliwiać jednoznaczne odniesienie się do ich certyfikatów/świadectw, kart produktu oraz etykiet energetycznych
 • Przechowywać dokumenty od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie do czasu zakończenia umowy o dofinansowanie (tj. do zakończenia okresu trwałości). Wnioskodawca jest zobowiązany do udostepnienia dokumentów potwierdzających prawidłowość danych.

UWAGA:

 • Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 • W przypadku gdy budynek /lokal mieszkalny podłączony jest do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe.
 • Budynki/lokale mieszkalne, na budowę których wystąpiono o zgodę lub zgłoszono ich budowę po 31 grudnia 2013 r. nie mogą uzyskać dotacji na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.
 • Koszty poniesione w budynku/lokalu mieszkalnym, który nie został oddany do użytku nie mogą być zakwalifikowane do dofinansowania z Programu.
 • Jeżeli procent powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej przekracza 30% powierzchni całkowitej budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie może być dofinansowane.

Informujemy, że przydatne materiały o Programie „Czyste powietrze” możemy znaleźć pod linkiem:

 • Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy
 • Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową
 • Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania
 • Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania
 • Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
 • Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 • Lista urządzeń i materiałów spełniających wymagania techniczne określone w programie „Czyste Powietrze”– dostępna na stronie www.lista-zum.ios.edu.pl 

! Lista wymaganych informacji niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie:

Informacje dotyczące wnioskodawcy:

 • dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);
 • adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu;
 • dane osobowe współmałżonka (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) oraz współwłaścicieli nieruchomości (imię, nazwisko, adres zamieszkania) (jeśli dotyczy);
 • adres inwestycji, numer elektronicznej księgi wieczystej (w systemie numeracji RZ2Z/XXXXXXXX/X) oraz numer działki właściwy dla budynku, który ma być objęty inwestycją dofinansowaną z programu (jeśli dla budynku lub nieruchomości gruntowej nie została założona księga wieczysta – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego np. akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo własności budynku, który będzie stanowił załącznik do składanego wniosku);
 • rok wystąpienia o zgodę na budowę lub zgłoszenia budowy (jeśli przed rokiem 2009 deklaruje się przedział czasowy powstania budynku);
 • całkowita powierzchnia budynku/ lokalu mieszkalnego (m2);
 • jeżeli inwestycja została już rozpoczęta, data wystawienia pierwszej faktury (innego dokumentu księgowego);
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, powierzchnia budynku przeznaczona pod prowadzenie tej działalności (oraz liczba miesięcy w roku prowadzenia działalności w tym budynku);
 • osoby uprawnione do podstawowego poziomu dofinansowania (30%) są zobligowane do przedstawienia wysokości dochodu uzyskanego przez wnioskodawcę w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, źródło dochodu i sposób rozliczenia (np. ustawa o podatku dochodowym, działalność gospodarcza, rolnicza itp.) oraz sposób rozliczenia (np. PIT po rozliczeniu);
 • osoby uprawnione do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) są zobligowane do przedstawienia zaświadczenia wskazującego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wydanego zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, przez organ właściwy ze względu na adres zamieszkania wnioskodawcy (dla mieszkańców gminy Chmielnik jest to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku). Zaświadczenie może być wydane maksymalnie na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku. Wzór zaświadczenia znajduje się w załączniku na końcu niniejszej informacji.

Informacje dotyczące inwestycji:

 • w zakresie wymiany źródła ciepła:
  - rodzaj dotychczasowego sposobu ogrzewania budynku oraz nowego źródła ciepła;
  - informacja czy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu;
  - jeśli w budynku oprócz źródła ciepła na paliwo stałe istnieje inne czynne źródło ciepła np. piec gazowy służący jako podgrzewacz wody lub sezonowo do ogrzewania budynku – proszę podać ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 pełnych lat kalendarzowych);
  - jeśli przedsięwzięcie dotyczy kotła na pellet – informacja o emisyjności urządzenia (powyżej/poniżej 20 mg/m3) lub posiadanym certyfikacie potwierdzającym spełnienie wymogów ekoprojektu (ecodesign);
  - informacja czy modernizacji podlega także instalacja centralnego ogrzewania i instalacja do przygotowania ciepłej wody użytkowej (rurki, grzejniki, kolektory słoneczne).
 • w zakresie ocieplenia ścian/dachu/stropu – liczba m2 ocieplanej powierzchni.
 • w zakresie wymiany okien/drzwi – liczba m2 wymienianej stolarki okiennej/drzwiowej
 • informacja czy wykonana została/ jest planowana/ konieczna dokumentacja projektowa (np. dotycząca przebudowy konstrukcji dachu pod ocieplenie, modernizacji instalacji wewnętrznej c.o. lub c.w.u., wymiany źródła ciepła, wentylacji mechanicznej).

Gminna statystyka programu "Czyste powietrze"

Plakat 11 listopada 2021 r. 

Wójt Gminy
Rada Gminy Chmielnik
i Sołtysi Gminy Chmielnik

serdecznie zapraszają:

mieszkańców Gminy Chmielnik

do wzięcia udziału w obchodach Święta Niepodległości


w 103. rocznicę
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI


Uroczystość odbędzie się w dniu

11.11.2021 r. (czwartek)

w wiacie (na zewnątrz) przy remizie strażackiej
W Błędowej Tyczyńskiej.


Program uroczystości:

 1. 16:00 - Zbiórka i rozpoczęcie uroczystości przy wiacie obok remizy strażackiej w Błędowej Tyczyńskiej.
 2. Odśpiewanie hymnu państwowego.
 3. Krótki rys historyczny Święta Niepodległości.
 4. Wspólny śpiew pieśni patriotycznych przy akompaniamencie.
 5. Gorący oraz słodki poczęstunek dla wszystkich uczestników.
 6. Pokaz fajerwerków.

Serdecznie zapraszamy

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.
 
Na podstawie art. 6c ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Chmielnik informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
 
W związku z powyższym wyznacza się termin 60 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na:
1) odwołanie przez właściciela nieruchomości oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z tego systemu na podstawie tego oświadczenia;
2) złożenie przez właściciela nieruchomości oświadczenia spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli właściciel nieruchomości jest objęty tym systemem.
 
Oświadczenia, o których mowa powyżej, są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać następna umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy. W oświadczeniu właściciel nieruchomości wskazuje gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którymi zawarł umowę oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.
 
Zgodnie z uchwałą Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.) gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych objęte zostały:
1) nieruchomości na których znajduje się domek letniskowy, lub inne nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2) nieruchomości na których prowadzona jest działalność:
a) Urzędu Gminy Chmielnik i innych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik działających w formie jednostek budżetowych,
b) instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina Chmielnik.
 
W związku z powyższym tylko w/w jednostki są uprawnione do złożenia przedmiotowego oświadczenia.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, stronie internetowej www.chmielnik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 (parter).
 
Zaznaczyć należy, iż w nawiązaniu do art. 6 ust. 1 u.c.p.g. właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (właściciele nieruchomości niezamieszkanych), wykonując obowiązek polegający na pozbywaniu się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru Działalności Regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 
UWAGA!
Pisemne oświadczenia wraz z kopią umowy prosimy składać  do dnia 8.12.2021 r. 
na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50
telefon kontaktowy - tel. 17 23 04 048, pokój 37
 
Pliki do pobrania:
 • Uchwała Nr XXIII/173/2021 Rady Gminy Chmielnik z dnia 10 września 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r.)
  << Uchwala.pdf (Plik pdf 1,51 MB)>>
 • Wzór oświadczenia
  << Oswiadczenie.pdf (Plik pdf 0,18 MB)>>
PLAKAT ISOFT 

PROJEKT „INKUBATOR SUKCESU – PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA TERENIE ROF”

Informacje o projekcie

Projekt „Inkubator sukcesu – przedsiębiorczość na terenie ROF” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.7 – Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

Okres realizacji projektu: 01.07.2021 – 30.06.2023

Obszar realizacji projektu: teren województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn

Wartość projektu: 12 081 465,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 10 269 245,25 PLN

Cel główny projektu:

Celem głównym Projektu jest utworzenie 195 nowych, trwałych mikroprzedsiębiorstw na terenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego do 30.06.2023 r. oraz aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących na terenie ROF, poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i środki finansowe umożliwiające otwarcie własnej działalności gospodarczej do 30.06.2023 r.

Do kogo adresowany jest projekt:

Uczestnikiem Projektu może być wyłącznie osoba fizyczna bezrobotna lub bierna zawodowo, zamieszkująca na terenie województwa podkarpackiego, w gminach wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego: Gmina Miasto Rzeszów, Gmina Boguchwała, Gmina Chmielnik, Gmina Czarna, Gmina Czudec, Gmina Głogów Małopolski, Gmina Krasne, Gmina Lubenia, Gmina Miasto Łańcut, Gmina Łańcut, Gmina Świlcza, Gmina Trzebownisko, Gmina Tyczyn (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w wieku co najmniej 30 lat i więcej, która zamierza rozpocząć działalność gospodarczą, w tym osoby należące do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.:
•osoba w wieku 50 lat i więcej,
•osoba długotrwale bezrobotna,
•osoba z niepełnosprawnościami,
•osoba o niskich kwalifikacjach,
•kobieta,
oraz
bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat niekwalifikujący się do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Do projektu kwalifikują się osoby, które nie prowadziły zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Kryteria premiujące:
•bezrobotny/ bierny zawodowo rodzic/ opiekun prawny co najmniej trójki dzieci w wieku do 18 roku życia,
•rolnik/ członek rodziny rolnika podlegający ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, który chce odejść z rolnictwa.

W ramach projektu oferujemy:
•bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej w kwocie jednostkowej 23 050,00 zł
•wsparcie pomostowe przez 12-mcy w wysokości 2 600,00 zł/m-c
•bezpłatne wsparcie szkoleniowe z przedsiębiorczości
•dodatkowe wsparcie:
•zwrot kosztu opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną
•materiały szkoleniowe
•platforma z dostępem do materiałów
•wyżywienie

Dokumenty do pobrania:
https://www.isoft.biz.pl/projekty-unijne/projekt-inkubator-sukcesu-przedsiebiorczosc-na-terenie-rof/

Konkurs "Rosnąca Odporność" 

Konkurs „Rosnąca Odporność”

Konkurs "Rosnąca Odporność"”

Plakat 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw
COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Chmielnik
#Szczepimysię

1. I. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
2. II. Cele konkursu:
- zachęcenie do szczepień przeciwko Covid19 poprzez wykonanie plakatów- prac plastycznych przez rodziny, dzieci  młodzież
- przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach wynikającej z badań medycznych oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień
- rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie,że szczepienia są procedurą bezpieczną
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
1. III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do  rodzin, dzieci i młodzieży z Gminy Chmielnik
I kategoria – rodzinna ( dzieci 3-6lat ) wraz z rodzicami
II kategoria - dzieci w wieku od 7do 11lat
III kategoria – dzieci w wieku 11 do 14 lat
IV kategoria młodzież w wieku do 18 lat
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane
- prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku do dnia 06.08.2021r.
- prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy
UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców / opiekunów formularze:
- „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie”
- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”
IV. Zakres tematyczny
- w konkursie należy wykonać indywidualnie autorską pracę plastyczną o tematyce związanej
 z promocją szczepień przeciwko COVID-19
- forma plastyczna wykonania pracy – malarska lub rysunkowa
- format pracy A3 (duży blok rysunkowy)
1. V. Kryteria oceny prac konkursowych:
- związek pracy z tematyką konkursu
- pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy
- oryginalność i estetyka pracy
VI. Rozstrzygnięcie konkursu.
O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
VII. Pozostałe ustalenia
1. Podpisana przez rodziców / opiekunów uczestnika konkursu zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
4. Prace niekompletnie opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub rodzica/opiekuna dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie.
5. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą zwracane i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej Gminy Chmielnik  lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku
6. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

Plakat Palomino 

Piknik Wakacyjny 2021

Zaczynamy w piątek, 16 lipca 2021, godz.: 16:00

Palomino. Ośrodek jeździecki

Chmielnik; 661a, Chmielnik, k. Rzeszowa

Wstęp wolny

Plakat NSP 

12 lipca br. w dzienniku regionalnym Super Nowości startuje konkurs: Spisz się przez Internet!

Wszyscy mieszkańcy Podkarpacia, którzy spiszą się przez Internet od 9 lipca, mogą wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami.

Więcej szczegółów oraz regulamin na stronie: https://rzeszow.stat.gov.pl/nsp-2021/konkursy/spisz-sie-przez-internet/

# Szczepimy Się 

Turniej o Puchar Wojta Gminy Chmielnik 

Organizatorzy
turnieju piłkarskiego

o PUCHAR WÓJTA GMINY CHMIELNIK

zapraszają na finał turnieju

w dniu 11.07.2021 r.
na stadionie w Chmielniku

1. Mecz o III miejsce o godz. 14:00 - Zabratówka - Wola Rafałowska

2. Mecz o I miejsce o godz. 15:30 - Chmielnik - Błędowa Tyczyńska

#SzczepmyŚię 

SZCZEPIĆ SIĘ? - może warto? TAK na pewno warto!

Rząd ogłosił dwa konkursy dla samorządów dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Pierwszy konkurs „Gmina na Medal #SzczepimySię”

"100 tysięcy złotych dla pierwszych pięciuset gmin w Polsce, których poziom wyszczepienia mieszkańców przekroczy 67 procent". W tym konkursie nie ma znaczenia wielkość ani położenie gminy. Czas na zdobycie nagrody jest do 31 grudnia 2021 roku, chyba że pięćset gmin osiągnie taki wskaźnik wcześniej.

Drugi konkurs „Najbardziej Odporna Gmina”

Gminy zostały podzielone na trzy kategorie: do 30 tys. mieszkańców, od 30 tys. do 100 tys. mieszkańców oraz powyżej 100 tys. mieszkańców. Nagrody trafią, w każdej kategorii do gmin z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców.

Pierwszą kategorię, do której należy Gmina Chmielnik "Małe gminy" podzielono na 49 regionów (byłych województw). Zwycięzca w każdym regionie - czyli 49 gmin - otrzyma 1 mln zł.

W ramach tego konkursu jest także szczególna nagroda dla Najbardziej Odpornej Gminy w Polsce. To 2 mln złotych dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców".

Warunkiem przyznania nagrody jest minimum 50 proc. zaszczepionych mieszkańców. Konkurs ten trwać będzie do 31 października 2021 roku.

Te konkursy to szansa pozyskania dodatkowych środków do budżetu gminy. Tym razem ich wynik jest całkowicie  w rękach mieszkańców naszej „Małej Ojczyzny”, te środki to nie dobry projekt, skuteczny wójt czy kompetentny urzędnik. Tylko indywidualne decyzje mieszkańców – TAK SZCZEPIĘ SIĘ, mogą zdecydować o dodatkowych pieniądzach, za które powstanie np. nowa droga, oświetlenie czy chodnik. 

Na dzień dzisiejszy Gmina Chmielnik to jedynie 1706 osób w pełni zaszczepionych czyli 24,4% mieszkańców. Daleko nam do odporności i tego, by można było czuć się w miarę bezpiecznie.

Są gminy w Polsce gdzie procent wyszczepienia mieszkańców na dzień dzisiejszy wynosi 46%, największy odsetek zaszczepionych na podkarpaciu to miasto Łańcut 37,6%. Wyniki można śledzić na stronie https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking . Obyśmy przy kolejnej fali pandemii nie patrzyli z zazdrością w stronę liderów tego rankingu. Powinniśmy działać już teraz i nie odkładać szczepienia na później.

CEEB dla wlaścicieli i zarządców 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od dnia 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, pokój 37.

Termin na złożenie deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

PLAKAT NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY 

Nabór uzupełniający wniosków przystąpienia do projektu w zakresie wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe i kotły na biomasę

4 maja – 30 czerwca 2021 r.

Szczegóły: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Sprzątanie brzegów rzek na terenie gminy 

WSPÓLNE SPRZĄTANIE BRZEGÓW RZEK NA TERENIE GMINY

Rada Gminy Chmielnik, Sołtysi, Jednostki OSP oraz Wójt Gminy Chmielnik wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców, którzy niejednokrotnie zwracali uwagę na brzeg rzeki Chmielnik, gdzie wiszące na konarach drzew śmieci nie pozwalają zapomnieć
o zeszłorocznej powodzi, zapraszają w dniu 1 maja 2021 r. (tj. sobota) od godz. 10:00 do 14:00 do wspólnego działania mającego na celu uprzątnięcie brzegów rzek.

Rozpoczynamy zbiórką o godz. 10:00 w każdym z wyznaczonych miejsc spotykamy się o tej samej porze. Worki, rękawiczki i odbiór odpadów zapewni gmina.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców i nie tylko, dla których wygląd naszej gminy nie jest obojętny, do przyłączenia się do akcji. Szczególnie gorąco prosimy właścicieli działek położonych wzdłuż rzeki o czynny udział oraz ułatwienie dojścia bądź przejazdu do brzegów rzeki.

Pamiętajmy, że pracujemy w reżimie sanitarnym, każdy z uczestników bierze udział w akcji na własną odpowiedzialność. Dzieci muszą pozostawać pod opieką dorosłych.

Ogłoszenie 

Szanowni Mieszkańcy i Klienci Urzędu Gminy Chmielnik 

O G Ł O S Z E N I E 

W związku z istniejącą sytuacją epidemiczną oraz znacznym wzrostem zachorowań na Covid-19, w trosce o bezpieczeństwo Mieszkańców z dniem 15.03.2021 r. (poniedziałek) wstrzymujemy bezpośrednią obsługę stron w Urzędzie Gminy Chmielnik.

W celu załatwienia spraw prosimy o kontakt telefoniczny na podane numery telefonów oraz korzystanie z obsługi przez Internet. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem, zostanie umówione spotkanie przy zachowaniu maksymalnych możliwych środków bezpieczeństwa.

Wszelką korespondencję prosimy przesyłać za pomocą komunikacji elektronicznej, pocztą polską lub pozostawiać w specjalnie zainstalowanej skrzynce w budynku Urzędu Gminy (parter, wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych). Tam również zainstalowano telefon do kontaktu z pracownikami Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych GOPS i ZEAS.

Przepraszamy za utrudnienia i pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Sekretariat Urzędu Gminy 172296606, e-mail sekretariat@chmielnik.pl

Kasa Urzędu pozostaje czynna w godz. od 7:30 do 11:30. Prosimy jednak, jeżeli jest to tylko możliwe o dokonywanie płatności przelewem.

Wpłaty należnych podatków i opłaty za wodę i ścieki można dokonywać na konto Urzędu Gminy nr 65 9164 1018 2002 2000 0941 0001

Wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać na indywidualne konto wskazane w zawiadomieniu o wysokości tej opłaty.

Wszyscy poruszający się w przestrzeni publicznej, którą jest Urząd Gminy muszą posiadać zasłonięte usta i nos oraz powinni zdezynfekować ręce bezpośrednio po wejściu do Urzędu.


Wykaz telefonów i adresów e-mail

Stanowisko

Telefon

e-mail

Wójt

172304040, 172292601

wojt@chmielnik.pl
Sekretarz

172304041

sekretarz@chmielnik.pl
Skarbnik

172304044

skarbnik@chmielnik.pl
Sekretariat

172304042, 172296606

sekretariat@chmielnik.pl
FAX

172304043, 172296600

Urzędu Stanu Cywilnego, Ewidencja ludności

172304045, 172296601

a.bolanowska@chmielnik.pl
Z-ca K-ka USC, sprawy gospodarki mieniem, prawa wodnego oraz kultury

172304046, 172296605

a.czarnota@chmielnik.pl
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, geodezji i kartografii i ochrony p.pożarowej

172304046, 172296605

p.jasinski@chmielnik.pl
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych

172296605

a.dziadula@chmielnik.pl
Księgowość

172304047

m.murias@chmielnik.pl
Referat OchronyŚrodowiska i Gospodarki Odpadami

(wycinka drzew, deklaracje na śmieci, azbest, opieka nad zwierzętami)

172304048

l.urbas@chmielnik.pl
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, działalności gospodarczej, sportu i zdrowia

172304049

a.tereszkiewicz@chmielnik.pl
Informatyk i BHP

172304050

a.antosz@chmielnik.pl
Promocja, zamówienia publiczne (podprogowe), projekty parasolowe, archiwum zakładowe

172304052

m.chuchla@chmielnik.pl
Inwestycje

172304053, 172296609

a.ostrowski@chmielnik.pl
Rozwój Lokalny, zamówienia publiczne

172304053, 172296609

m.czarnota@chmielnik.pl
Kasa

172304054

m.skoczylas@chmielnik.pl
Podatki

172304055, 172296604

b.kedzior-olesiejuk@chmielnik.pl
Egzekucja należności podatkowych

172304055, 172296604

m.jaworska@chmielnik.pl
Podatek akcyzowy, faktury VAT

172304055, 172296604

i.kisala@chmielnik.pl
Referat Gospodarki Komunalnej (sprawy wod.-kan., drogi gminne)

172304059, 781311222

p.misiewicz@chmielnik.pl
Oczyszczalnia ścieków

172304056

 

Dzień Sołtysa 

Zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, rozbiórkowych i pochodzących z remontów oraz chemikaliów będących odpadami niebezpiecznymi odbędzie się w dniach:

9 marca 23 marca
Chmielniku (baza gminy - obok sklepu Błędowa Tyczyńska (plac naprzeciw kościoła)
Delikatesy Centrum w Chmielniku) Borówki (plac przy Domu Ludowym)
Wola Rafałowska (plac Kółka Rolniczego)
Zabratówka (plac przy Domu Ludowym)

Prosimy o dostarczanie odpadów tylko we wskazanych dniach w godzinach od 9:00 do 17:00. 

Odpady typu szyby i zderzaki samochodowe oraz elementy tapicerki samochodowej nie stanowią odpadów komunalnych i nie podlegają zbiórce!

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem tel. 17 23 04 048

Zawiadomienie Wola Rafałowska 
Zawiadomienie Chmielnik 

Ogłoszenie w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:

„Uchwała antysmogowa” co warto o niej wiedzieć.

Od 1 czerwca 2018 r. obowiązuje uchwała Nr LII/8691/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wprowadzenia na obszarach województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. Woj. Podk. z 2018 r., poz. 2498), tzw. „uchwała antysmogowa”.

Uchwała dotyczy wszystkich użytkowników instalacji grzewczych (kotłów, kominków i piecy) eksploatowanych zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców czy spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, niezależnie od posiadanego prawa własności do miejsca użytkowania instalacji. Określone niniejszą uchwałą ograniczenia i zakazy obejmują cały rok kalendarzowy.

Zgodnie z ww. uchwałą od dnia 1 stycznia 2020 r. można instalować tylko kotły, które spełniają minimalne poziomy sezonowej efektywności energetycznej i normy emisji zanieczyszczeń dla ogrzewania pomieszczeń określone w punkcie 1 załącznika II do Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (*treść poniżej).

Uchwała antysmogowa wprowadza również okresy przejściowe dla obecnie użytkowanych kotłów na paliwo stałe, których zakup (data zakupu źródła ciepła potwierdzona dowodem zakupu lub innym dokumentem) nastąpił przed dniem wejścia w życie uchwały, tj.:

 • instalacje eksploatowane w okresie powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2022 r.;
 • instalacje eksploatowane w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2024 r.;
 • instalacje eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2026 r.;
 • instalacje spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012 NALEŻY wymienić do dnia 1 stycznia 2028 r.

Od dnia 1 stycznia 2023 r. dopuszczone będzie używanie tylko kominków spełniających wymagania emisyjne lub których sprawność cieplna wynosi co najmniej 80%. Kominki, które nie będą spełniać tych wymagań będą musiały zostać wyposażone w urządzenie zapewniające redukcję emisji pyłu do wartości określonych w punkcie 2 lit. a załącznika II wyżej cytowanego Rozporządzenia Komisji (UE) (*treść poniżej).

Uchwała oprócz wymagań dotyczących użytkowanych źródeł ogrzewania na paliwa stałe, wprowadza również zakaz stosowania następujących paliw:

 • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanychz wykorzystaniem tego węgla,
 • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
 • paliw o uziarnieniu poniżej 5 mm i zawartości popiołu powyżej 12%,
 • biomasy stałej (drewno, pelet, słoma i inne), której wilgotność w stanie roboczym powyżej 20%.

 

Z uwagi że „uchwała antysmogowa” stanowi prawo miejscowe, do przeprowadzania kontroli przestrzegania przez mieszkańców jej wymagań zobowiązane zostały gminy, na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.).

Na terenie Naszej Gminy kontrolę przeprowadzają upoważnieni przez Wójta Gminy Chmielnik pracownicy urzędu gminy. Podstawę do podjęcia kontroli stanowi:

 • zgłoszenie dokonywane przez mieszkańców do Urzędu Gminy Chmielnik przyjmowane pod nr tel. 17 22 96 606 lub 17 23 04 048 oraz na adres e-mail: sekretariat@chmielnik.pl lub pocztowy: 36-016 Chmielnik 50 (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko osoby zgłaszającej oraz wskazać nr nieruchomości którego dotyczy zgłoszenie),
 • własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Chmielnik,
 • brak odbioru odpadów komunalnych, zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi w posiadaniu Urzędu Gminy Chmielnik w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów komunalnych i paliw niedozwolonych.

Czynności kontrolne wykonywane są bez wcześniejszego zawiadomienia, w obecności właściciela lub dorosłego domownika który zobowiązany jest, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, umożliwić przeprowadzenie kontroli. Osoba kontrolowana winna udostępnić wszelkie posiadane dokumenty dotyczące instalacji grzewczej, np. dokumentację techniczną, instrukcję użytkowania, certyfikaty, które potwierdzą spełnienie wymaganych poziomów sprawności i emisji oraz certyfikat jakościowy określający parametry węgla, który należy pozyskać przy zakupie opału.

Za nieprzestrzeganie „uchwały antysmogowej” przewidziane zostały sankcje na podstawie art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w związku z art. 24 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń zgodnie z którymi „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa podlega karze grzywny w wysokości od 20 zł do 5000 złotych”, jeśli wniosek o ukaranie zostanie skierowany do sądu.

W opisanej powyżej „uchwale antysmogowej” wyznaczono okresy przejściowe dające możliwość dostosowania instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych do wymogów uchwały m. in. poprzez skorzystanie z dofinansowań na ich wymianę.

Jedną z formy dofinansowania jest dotacja i/lub pożyczka udzielana przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej m. in. Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl oraz pod numerem telefonu 17 853 63 61 (wew. 222 lub 333).

W ubiegłym roku mieszkańcy gmin należących do Stowarzyszenia Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego mogli skorzystać również z dofinansowania w ramach projektu pn. „Wymiana źródła ciepła na terenie ROF”, który obejmował m. in.

1. wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:

 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne jednofunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania) wraz z zasobnikiem do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub do współpracy z istniejącym zasobnikiem,
 • wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły kondensacyjne dwufunkcyjne (do zasilania instalacji centralnego ogrzewania oraz podgrzewania ciepłej użytkowej w sposób przepływowy)

2. wymianę dotychczasowych źródeł ciepła na kotły gazowe kondensacyjne poprzez:wymianę dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe) na kotły na biomasę z automatycznym zasypem paliwa.

W ramach naboru przeprowadzonego w miesiącach od lutego do listopada 2020 roku na terenie naszej gminy złożonych zostało 48 wniosków. Kolejny nabór na wymianę źródeł ciepła planowany jest na marzec/kwiecień br. Szczegóły dostępne będą na stronie internetowej ROF www.rof.org.pl oraz Urzędu Gminy Chmielnik www.chmielnik.pl

Głównym celem zarówno uchwały antysmogowej jak i różnych form dofinansowania jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery oraz wyeliminowanie kotłów na paliwo stałe które nie spełniają standardów jakości spalin, tzw. “kopciuchów”. Dlatego zachęcamy do korzystania z oferowanych programów i projektów, gdyż działania te z pewnością przełożą się na poprawę jakości powietrza w regionie, a w konsekwencji zapewnią zdrowie i komfort życia mieszkańców.

 

* Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe.

Załącznik nr II pkt 1. Szczegółowe wymogi dotyczące ekoprojektu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotły na paliwo stałe muszą spełniać następujące wymogi:

 1. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie może być mniejsza niż 75 %;
 2. sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW nie może być mniejsza niż 77%;
 3. emisje cząstek stałych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 40 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 4. emisje organicznych związków gazowych dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 20 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 5. emisje tlenku węgla dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 500 mg/m3 w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m3 w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
 6. emisje tlenków azotu, wyrażone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczące sezonowego ogrzewania pomieszczeń nie mogą przekraczać 200 mg/m3 w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m3 w przypadku kotłów na paliwa kopalne;

W przypadku kotła na paliwo stałe wymogi te muszą zostać spełnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa.

 Załącznik nr II pkt 2a. Wymogi dotyczące informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotłów na paliwo stałe muszą być zapewniane następujące informacje o produkcie:

a. w instrukcji obsługi dla instalatorów i użytkowników oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów:

 1. informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
 2. wszelkie szczególne środki ostrożności, które należy podjąć w przypadku montażu, instalacji lub konserwacji kotła na paliwo stałe;
 3. instrukcje dotyczące właściwego sposobu eksploatacji kotła na paliwo stałe oraz wymogów jakościowych dotyczących paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;
 4. w przypadku źródeł ciepła na paliwo stałe przeznaczonych dla kotłów na paliwo stałe oraz obudów kotłów na paliwo stałe, w których mają być montowane takie źródła ciepła – ich charakterystyka, wymogi dotyczące montażu (celem zapewnienia zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu odnośnie do kotłów na paliwo stałe), oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta.
#SzczepimySię 

Narodowy Program Szczepień
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
na terenie Gminy Chmielnik

W związku z Narodowym Programem szczepień, Gmina Chmielnik uruchomiła specjalny nr telefonu dedykowany osobom niepełnosprawnym i osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień, pod którym można zgłaszać potrzebę dowiezienia do punktu szczepień – tel. 17 2304343 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 – 16.30) oraz uzyskać informację na temat szczepień.

Na terenie Gminy Chmielnik funkcjonować będzie 1 punkt szczepień - Ośrodek Zdrowia w Chmielniku (Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie), 36-016 Chmielnik 50a, tel. 17 2296619

Szczegółowe informacje na temat szczepień dostępne są na stronie www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod bezpłatnym, całodobowym numerem tel. 989


Rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19

Od 15 stycznia - zgłoś się na szczepienie przeciw
COVID-19 - dostaniesz maila gdy tylko ruszy
Twoja grupa!

Samochód ratowniczo–gaśniczy 
Samochód ratowniczo–gaśniczy 
Umundurowanie specjalne 

W grudniu strażacy z terenu naszej gminy wzbogacili się o nowy sprzęt i wyposażenie. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Chmielniku odebrała nowy lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd jest fabrycznie nowy, zbudowany na podwoziu Opla Movano. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2299 cm³ i mocy 163 KM. Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposażenie zabudowy kontenerowej:

- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy wodno- pianowy, linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- agregat prądotwórczy,
- wyciągarka elektryczna,
- piła do betonu i stali,
- pilarka do drewna,,
- torba medyczna PSP R1, zestaw szyn Kramera, deska ortopedyczna,
- radiostacja samochodowa, 2 radiostacje nasobne.

W tym samie czasie druhowie z Woli Rafałowskiej otrzymali używany lekki samochód ratowniczo–gaśniczy. Pojazd wyprodukowany w 2008, zbudowany jest na podwoziu Forda Transita. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o pojemności 2404 cm³ i mocy 115 KM. Kabina przystosowana do przewozu 6 ratowników.

Wyposażenie zabudowy kontenerowej:

- zestaw urządzeń sygnalizacyjno-ostrzegawczych,
- agregat wysokociśnieniowy, linia szybkiego natarcia,
- zbiornik wody 300 l,
- maszt pneumatyczno-elektryczny, najaśnice LED 360W,
- wyciągarka elektryczna.

Z kolei OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa pozyskała nową motopompę szlamową Honda WTX 30 o wydajności min. 1210 l/min.  Natomiast jednostki OSP Błędowa Tyczyńska -  Wieś i OSP Zabratówka zostały doposażone łącznie w 12 kpl ubrań specjalnych. Jest to nowoczesne trzyczęściowe umundurowanie przeznaczone do działań ratowniczych.

Cały wyżej wymieniony sprzęt i wyposażenie zostało zakupione dzięki wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Łączne koszty realizacji zadania wyniosły 363 580,00 zł, z czego 293 580,00 zł zostało pokrytych z dotacji. Realizacja projektu jest dużym wzmocnieniem potencjału ratowniczego strażaków OSP. Jest to szczególnie ważne, gdyż w ubiegłym roku jednostki z terenu gminy poniosły duże straty sprzętowe. Nasi strażacy będą mogli teraz szybciej i sprawniej ratować życie i mienie ludzkie podczas działań ratowniczych.

Ford Transit MCA 
Ford Transit MCA 

Zakup samochodu osobowo-ciężarowego

W bieżącym miesiącu Gmina Chmielnik zakupiła samochód osobowo-ciężarowy Ford Transit MCA. Pojazd jest fabrycznie nowy, posiada podwójną kabinę (siedmioosobową) oraz skrzynię ładunkową o ładowności 1000 kg. Samochód został zakupiony w celu doposażenia naszych służb komunalnych i ma wspomagać bieżące  utrzymanie infrastruktury gminnej. Koszt zakupu wyniósł 126 690 zł.

Mala architektura 02 
Mala architektura 03 
Mala architektura 01 

                        

Zakończono realizację projektu „Budowa obiektów małej architektury - zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki”

Informujemy o zakończeniu ważnej dla naszych mieszkańców inwestycji. W Borówkach oddano do użytku nowy obiekt rekreacyjno-sportowy. 

Przedmiotem przedsięwzięcia było zagospodarowanie centrum miejscowości Borówki poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. Miejsce wybrane na lokalizację projektu, to obszar przestrzeni publicznej wokół Domu Ludowego w Borówkach. Do tej pory wskazany wyżej teren był częściowo niezagospodarowany, dlatego też postanowiono zaprojektować obiekt, który będzie łączył w sobie zalety miejsca rekreacji, wypoczynku i atrakcji turystycznej.

Zakres inwestycji objął budowę mini siłowni zewnętrznej (2 urządzenia) i placu zabaw (4 urządzenia). Dopełnieniem projektu była budowa alejek z kostki, montaż ławek, montaż tablicy z informacjami turystycznymi, wykonanie ogrodzenia i wykonanie nasadzeń drzew i krzewów. Obiekt przeznaczony jest  dla wszystkich grup wiekowych. Wyposażenie tak dobrano, tak aby spełniało wymagania norm bezpieczeństwa i posiadało wymagane certyfikaty. Przy rozmieszczeniu urządzeń w terenie wzięto pod uwagę jego cechy, warunki naturalne, wykorzystanie terenu z zachowaniem niezbędnych stref bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń.

Dzięki realizacji operacji powstało  mini centrum rekreacyjno-sportowe miejscowości, gdzie wolny czas mogą spędzać zarówno mieszkańcy jak i turyści. Obiekt jest ogólnodostępny, wszyscy chętni mogą korzystać z niego nieodpłatnie.

Projekt uzyskał dofinansowanie zewnętrzne w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 31 496,00 zł, co stanowi ok. 56% wartości przedsięwzięcia.

Byc jak Ignacy 
 

Być jak Ignacy

Ogólnopolski projekt „Być jak Ignacy” w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej.

W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej należący do koła naukowego „Młodzi naukowcy”, pod przewodnictwem pani Pauliny Pelc biorą udział w V edycji ogólnopolskiego projektu p.n. „Być jak Ignacy”. Organizatorem projektu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, a patronem honorowym jest Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Celem programu jest popularyzacja polskiej nauki oraz pielęgnowanie pamięci o wybitnych, polskich naukowcach. Wierzymy, że nauka może zmienić świat, a wynalazki pomagają ludziom żyć lepiej.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych. To właśnie im najbardziej potrzebne są dobre przykłady, na których mogą się wzorować w swoim codziennym życiu. Wzorce pełne odwagi, budujące przekonanie, że warto wierzyć we własne siły i marzenia.

Zajęcia na dzień dzisiejszy odbywają się w formie on-line i dotyczą czterech bloków tematycznych: energii, ekologii, transportu oraz nowych technologii.

Przed uczestnikami koła naukowego wiele zadań, eksperymentów  i doświadczeń. Ponadto „Młodzi naukowcy” spróbują swoich sił w konkursie, którego celem jest:

 1. popularyzacja wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów szkół podstawowych,
 2. rozpowszechnianie wiedzy na temat sylwetki Ignacego Łukasiewicza oraz przemysłu naftowego i gazowego,
 3. popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć i dokonań,
 4. popularyzacja nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej,
 5. kształtowanie postaw patriotycznych,
 6. promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczaniu, obserwowaniu,  i tworzeniu sytuacji bliskich naukowym dziedzinom wiedzy.

Paulina Pelc nauczyciel biologii

Podpisanie porozumienia 

Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy

Z radością informujemy, że w minionym tygodniu Wójt Gminy Chmielnik podpisał dwie umowy dotacyjne na realizacje zadań związanych z doposażeniem jednostek OSP z terenu gminy.

Projekty są realizowane są w ramach Funduszu Solidarności, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wartość uzyskanego dofinansowania wyniesie łącznie 305 000,00 zł.

Realizacja projektów ma na celu poprawienie ochrony zdrowia i życia mieszkańców gminy, znacząco zwiększy się poziom bezpieczeństwa na terenie działalności doposażonych jednostek. Przedmiotem przedsięwzięć jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Chmielnik, dostawa używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Wola Rafałowska, zakup umundurowania specjalnego dla OSP Błędowa Tyczyńska Wieś i OSP Zabratówka oraz zakup pompy szlamowej dla OSP Błędowa Tyczyńska – Krzywa. Pomoc udzielona przez Ministra Sprawiedliwości jest w tym momencie szczególnie cenna dla naszych strażaków ochotników, ponieważ w bieżącym roku ponieśli oni duże straty w sprzęcie i wyposażeniu spowodowane czerwcowa powodzią.

Plakat wspieraj seniora 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program "Wspieraj Seniora"

"Wspieraj Seniora w Gminie Chmielnik"

 

Plakat w PDF i JPG

Święto niepodleglości 

Informacja

Szanowni Mieszkańcy!

W związku z wprowadzonymi obostrzeniami i ograniczeniami wynikającymi z pandemii covid-19 przekazuję informację, że w bieżącym roku nie odbędą się coroczne obchody Święta Odzyskania Niepodległości.
W imieniu mieszkańców Gminy zostaną złożone wiązanki kwiatów i zapalone znicze przy pomniku /obok Kościoła w Chmielniku/ oraz przy obelisku zlokalizowanym przy Gminnym Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku.
Miejmy nadzieję, że zły i niepewny czas minie i w przyszłym roku spotkamy się, aby wspólnie uczcić to ważne Święto!

Z pozdrowieniami

Grażyna Małgorzata Drążek
Przewodnicząca Rady Gminy

Plakat dla seniora 
Plakat dla wolontariuszy 

Program "WSPIERAJ SENIORA"

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "WSPIERAJ SENIORA" adresowany jest do osób powyżej 70 roku życia, w szczególności samotnych, bez wsparcia i pomocy rodziny, nieobjętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi. Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo. Koszt zakupu pokrywa Senior.

M. Sroka - GOPS Chmielnik

Logo Niepodlegla 

WOJEWODA PODKARPACKI
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zachęcam do uczczenia Narodowego Święta Niepodległości poprzez aktywne włączenie się w różne inicjatywy mające podkreślić wyjątkowość tego czasu.

Pragnę przypomnieć, że w tym roku organizuję 3 konkursy on-line w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022, Priorytet 2, Schemat 2C. Są to:

 1. konkurs plastyczny pt. „Ludzie i wydarzenia kształtujące polskie pejzaże”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 2. konkurs fotograficzny pt. „Polska jest w nas”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Umiłowana Ojczyzna”,
 3. konkurs wideo pt. „Wywiad ze świadkiem historii”, w ramach projektu pt. „Niepodległa – Bohaterstwo Pokoleń”.

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży, dorosłych zamieszkujących teren województwa podkarpackiego oraz polskiej mniejszości narodowej zamieszkującej teren obwodu lwowskiego na Ukrainie. Ich celem jest upowszechnienie wiedzy historycznej na temat postaci, których działania przyczyniły się do odzyskania przez Polskę suwerenności oraz wydarzeń, które ukształtowały polskie pejzaże czyli m.in.: odzyskanie dostępu do morza, powstania i plebiscyty na Górnym Śląsku, na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz propagowanie wartości patriotycznych.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. konkursów znajdują się na stronie internetowej https://niepodlegla.rzeszow.uw.gov.pl/konkursy oraz w dołączonych Regulaminach. W przypadku pytań proszę o kontakt z Biurem Wojewody tel. /17/ 867 12 49 lub /17/ 867 12 69 oraz pod adresem email: bw@rzeszow.uw.gov.pl  

Ponadto, serdecznie zachęcam do wzięcia udziału w akcji "Niepodległa do Hymnu" i śpiewania Mazurka Dąbrowskiego 11 listopada w samo południe. Pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego, radośnie uczcijmy Narodowe Święto Niepodległości.

11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. W akcji „Niepodległa do hymnu”, zainicjowanej przez Biuro Programu „Niepodległa”, zarejestrowano prawie 1000 lokalizacji, w których wspólnie śpiewano hymn. Zeszłoroczna odsłona akcji również cieszyła się wielkim zainteresowaniem, a hymn wybrzmiał m.in. z wieży Bazyliki Mariackiej w Krakowie, na Wawelu, na Placu Zamkowym w Warszawie, a nawet w Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego.

W tym roku akcja „Niepodległa do hymnu” po raz kolejny będzie jednym z pierwszoplanowych sposobów łączenia Polaków, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. W trudnym dla wszystkich czasie pandemii nie zawsze możemy spotkać się razem, a śpiewanie w większym gronie może okazać się niemożliwe. Nie oznacza to jednak, że tegoroczny 11 listopada nie zabrzmi dźwiękami Mazurka Dąbrowskiego. Zachęcamy, by nawet w domu w samo południe przypomnieć sobie o sukcesie, jakim było odzyskanie Niepodległości w 1918 roku i w sposób symboliczny wspólnie świętować – wystarczy włączenie radia lub telewizji i zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego. Jeśli możliwe będzie spotkanie się w Narodowe Święto Niepodległości w miejscu publicznym i wspólne odśpiewanie hymnu – pamiętajmy wówczas o bezpieczeństwie swoim i innych i o zachowaniu odpowiedniego dystansu. Zapraszamy również do wykorzystania hashtagu #niepodlegladohymnu i zamieszczania informacji o akcji zarówno na Państwa stronach internetowych, profilach w mediach społecznościowych, jak i zachęcenie wszystkich uczestników do tego samego.

Do akcji można dołączyć wypełniając formularz na stronie https://niepodlegla.gov.pl/dodaj-wydarzenie/ i wybrać akcję „Niepodległa do hymnu”. Warto skorzystać również z przygotowanych przez Biuro Programu „Niepodległa” materiałów:

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod adresem email: hymn@niepodlegla.gov.pl

W związku z powyższym, uprzejmie proszę o rozpropagowanie na Państwa terenie informacji o ww. wydarzeniach. W szczególności proszę o przekazanie do szkół, placówek oświatowych, domów kultury, świetlic, klubów młodzieżowych, placówek dziennego wsparcia, placówek opiekuńczo-wychowawczych, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia.

Serdecznie zachęcam do udziału w ww. inicjatywach, pamiętając o zasadach bezpieczeństwa i dystansu społecznego.

 

WOJEWODA PODKARPACKI

Ewa Leniart


Szczegóły w załacznikach.

Wola Rafałowska - Odnowa wsi 

Wola Rafałowska, dnia 19 października 2020 r.

NASZA ŚWIETLICA "(od)NOWA"

Gmina Chmielnik, w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 – 2020, w bieżącym roku w porozumieniu z Radą Sołecką oraz mieszkańcami wsi Wola Rafałowska postanowiła zrealizować zadanie pn.:
"Doposażenie i urządzenie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej".
W marcu br. został złożony wniosek o pomoc finansową z budżetu Województwa Podkarpackiego a w lipcu zapadła decyzja, i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymaliśmy 10 tysięcy złotych dofinansowania od Marszałka Województwa Podkarpackiego. Wkład własny Gminy Chmielnik wynosił 10 500 złotych.

Od 16 sierpnia ostro zabraliśmy się do pracy w świetlicy.
Remont rozpoczęliśmy od usunięcia starych mebli, wykładzin i demontażu niektórych urządzeń (zadanie Partnera Projektu – Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rafałowskiej) oraz od przeróbek elektrycznych niezbędnych do podłączenia planowanych urządzeń.
Z pomocą przybył nam Pan Marcin i szybko dostosował sieć prądową do naszych potrzeb.
Zakupiliśmy materiały budowlane niezbędne do pracy i Pan Henryk zaczął od układania pytek na ścianie w części warsztatowej świetlicy oraz wyrównywania podłoża posadzki przed położeniem płytek.
Wszystkie ściany w pomieszczeniu warsztatowym i świetlicy trzeba było oczyścić ze starej odpadającej farby. Następnie ściany należało zagruntować odpowiednimi preparatami. Na tak przygotowane podłoże ścian i sufitów zaczęliśmy nakładać szpachlę a łącznie było tego ok. 300 m2.
Z uwagi na bardzo nierówne ściany powtórzyliśmy te czynności jeszcze raz.
Podczas remontu wyszły prace dodatkowe.  Trzeba było zakupić i wymienić drzwi, parapety i wykonać posadzkę w tej części świetlicy, gdzie dotychczas była wykładzina. Dodatkowe środki finansowe, na działania które nie były ujęte w planowanym pierwotnie zadaniu, otrzymaliśmy od Wójta Gminy Chmielnik Pana Krzysztofa Grada.

Pracowaliśmy codziennie od rana do wieczora i choć czasem sił brakowało to na drugi dzień znów przychodziliśmy by kontynuować remont.
Z każdym dniem coraz lepiej było widać efekt naszej pracy, co bardzo nas cieszyło i motywowało do dalszego wysiłku.

Po ułożeniu płytek na ścianie i na posadzce Pan Grzegorz rozpoczął montaż nowych mebli i urządzeń w zabudowie na zapleczu warsztatowym świetlicy a mieszkańcy rozpoczęli malowanie ścian i sufitów w pozostałych pomieszczeniach świetlicy.

Ogrom pracy wykonanej społecznie przy szpachlowaniu, czyszczeniu i malowaniu wykonali Panowie Marek, Sebastian, Seweryn, Wojciech, Adam, Krystian, Janusz, Zbigniew, Aleksander, Antoni, Patryk i Jan za co bardzo gorąco im dziękujemy.
Po zakończeniu prac malarskich wkroczyły „Nasze Panie” do sprzątania i czyszczenia pomieszczeń oraz ustawiania mebli. Bardzo dziękuję wszystkim Paniom za zaangażowanie, cierpliwość i wykonanie rożnych prac na każdym etapie remontu.

25 września 2020r. zakończyliśmy remont i urządzanie świetlicy ogólnodostępnej w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej.
Obecnie mamy nowe, pięknie wymalowane i wyposażone pomieszczenia warsztatowe. „NOWA” świetlica, to pomieszczenia w których możemy organizować różnego rodzaju warsztaty, spotkania towarzyskie dla wszystkich pokoleń oraz zebrania wiejskie czy wybory.
Bardzo nam dotychczas brakowało takiej wielofunkcyjnej i świetnie wyposażonej świetlicy jaką mamy dziś do naszej dyspozycji.
Świetlica jest wyposażona w projektor multimedialny, ekran o wymiarach 244/ 184 cm i zestaw nagłaśniający. W części warsztatowej mamy nową zabudowę meblowa ze zmywarką, płytę indukcyjną, piec konwekcyjny, okap oraz naczynia gastronomiczne, zestaw obiadowy i kawowy.

Uroczyste otwarcie świetlicy wraz z wydarzeniem promocyjnym pn. "Dzień zajęć otwartych" zaplanowane było do realizacji w nowo urządzonej świetlicy w Domu Ludowym na dzień 17 października 2020 r. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne związane z COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami dotyczącymi zgromadzeń w tzw. „strefie czerwonej” w całym powiecie rzeszowskim impreza została odwołana w dniu 16.10.2020 r.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy wszystkim za wsparcie realizacji naszego zadania. Panu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego i Panu Wójtowi Gminy Chmielnik za udostępnione środki finansowe.
Mieszkańcom Sołectwa Wola Rafałowska, radnym Rady Sołeckiej, partnerowi w projekcje - OSP w Woli Rafałowskiej, kierownikowi biblioteki czy grupie młodzieży oraz wszystkim tym, którzy służyli fachową wiedzą i pomocą przy  pracach wykonanych społecznie, przy realizacji zadania w naszym Sołectwie.

Z wyrazami szacunku:
Sołtys wsi Wola Rafałowska
Zdzisława Dubaj - Kaczor

Dzien Edukacji Narodowej 

Szanowni Państwo 
Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dziękujemy Państwu za codzienny wkład pracy w kształcenie i wychowanie kolejnych pokoleń Polaków. Dziękujemy za Waszą wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, za poświęcony im czas oraz zaangażowanie w sprawy dotyczące oświaty na terenie Gminy Chmielnik.

Dziękujemy za sprawne działanie i wsparcie w zmianach stawianych przed naszymi szkołami oraz trud włożony w ich dostosowywanie do nowych rozwiązań. 

Życzymy Państwu wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji i społecznego uznania w niełatwej misji nauczyciela i wychowawcy. Życzymy również aby Wasza praca była zauważana i doceniana.

Niech Wasza praca na rzecz dzieci i młodzieży przynosi jeszcze lepsze efekty, a przekazywane wzorce postępowania będą fundamentem w kształtowaniu ich postaw i stanowią drogowskaz na dalszą naukę, pracę i życie. 

Prosimy również o przyjęcie naszych najlepszych życzeń: zdrowia, radości, zadowolenia, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

                                  Przewodnicząca                                                      Wójt Gminy 
                                     Rady Gminy
                                                                                                            Krzysztof Grad
                         Grażyna Małgorzata Drążek

 

Chmielnik, 14.10.2020 r.

OBOWIĄZEK NAUKI – KOMUNIKAT DO RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) MŁODZIEŻY W WIEKU 16-18 LAT

Komunikat do rodziców (prawnych opiekunów) młodzieży w wieku 16-18 lat

Rok szkolny 2020/2021

Wójt Gminy Chmielnik informuje, iż rodzice młodzieży w wieku 16-18 lat, zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) mają obowiązek powiadamiania organów gminy o spełnianiu przez ich dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie.

Niespełnienie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Informacje należy przedstawić w formie zaświadczenia ze szkoły lub oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów. Druk oświadczenia w załączniku.

Zaświadczenie lub oświadczenie o miejscu spełniania obowiązku nauki należy złożyć w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku lub wysłać drogą elektroniczną skan opatrzony podpisem na adres: zeas.r.sitarz@chmielnik.pl

Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Chmielniku, pokój nr 6,  tel.  17 22 96 608.

Komunikat oraz załącznik (oświadczenie) w pliku PDF do pobrania.

Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Chmielnik – Borówki

Informujemy, że uszkodzony i zamknięty most w ciągu powiatowej Chmielnik – Borówki będzie odbudowany. Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie prowadzi postepowanie przetargowe majce na celu wyłonienie wykonawcy tej inwestycji.
Odbudowa mostu w/w drogi będzie polegała na rozbiórce istniejącego obiektu mostowego oraz budowie nowego obiektu o normatywnych parametrach, tj. mostu stałego żelbetowego o długości około 16 m i szerokościach użytkowych: jezdnia – 6,0 m i lewostronny chodnik dla pieszych – 2,0 m. W ramach robót zostaną również przebudowane odcinki dojazdów do mostu oraz wyprofilowane i umocnione skarpy rzeki w obrębie obiektu.

Przewidywany termin realizacji robót – od września 2020 r. do grudnia 2020 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie na czas realizacji robót zostanie zapewniona przez Wykonawcę kładka/przejście dla pieszych łącząca brzegi rzeki.

RDK FB 1200x900px 

Szanowni Państwo,

w grudniu 2019 r. Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

Głównym celem usług udostępnionych w ramach Rejestru Danych Kontaktowych jest ułatwienie kontaktu urzędników z obywatelami. Dzięki RDK urzędy mogą z wyprzedzeniem informować obywateli np. o kończącym się terminie ważności paszportu lub dowodu osobistego, ale i o rozpatrzeniu złożonych wniosków o świadczenia (np. 500+).

zdj. Dominik Paszliński/gdansk.pl 

Wizyta w Gdańsku

Czerwcowa powódź to wydarzenie, które na długo pozostanie w pamięci mieszkańców i będzie wymagała wielu działań, by odbudować zniszczone tereny. Klęska, która dotknęła nasza gminę spotkała się z empatią samorządów Pomorza. Miasta Gdańsk i Sopot udzieliły nam wsparcia finansowego w wysokości 300 tys. zł. Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad, w dniach 21-22 lipca 2020 r., podczas rewizyty w Gdańsku, podpisał umowę w tej sprawie wraz z zastępcą prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju P. Piotrem Grzelakiem. Samorządowcy rozmawiali także o możliwościach szerszej współpracy, m.in. na płaszczyznach organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Powódź - Chmielnik 2020 

Podziękowanie za pomoc w walce z żywiołem i usuwaniem jego skutków

W dniu 26.06.2020 roku znaczny obszar naszej Gminy, a dokładnie miejscowości Chmielnik, Błędowa Tyczyńska i Zabratówka został zniszczony przez powódź. Żywioł dokonał znacznych strat zarówno mieniu wielu rodzin jak i w infrastrukturze komunalnej. Wraz z ustąpieniem wody odsłonił się łamiący serce krajobraz zniszczeń i strat.

Dziękujemy, że w tym trudnym czasie nie czuliśmy się osamotnieni i mogliśmy liczyć na pomoc z wielu stron.

Pierwsi z pomocą począwszy od walki z wodą do porządkowania terenu i wypompowywania wody ruszyli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz druhowie z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego. Oczywiście najwięcej godzin poświęcili strażacy z naszych jednostek, którzy niejednokrotnie nie bacząc na to, że ich gospodarstwa ucierpiały w wyniku powodzi ruszyli z pomocą do innych.

W pierwszy dzień po powodzi teren gminy odwiedził Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki wraz z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart.

Zgodnie z deklaracją Premiera z pomocą w przywróceniu przejezdności dróg i mostów ruszyło wojsko, a konkretnie Wojska Inżynieryjne z Niska, które dysponowały odpowiednim sprzętem i pomogły w zabezpieczeniu uszkodzonych mostów i dróg, czy wyciąganiu konarów drzew.

Ogrom pracy porządkowej i pomocy przy ładowaniu bardzo dużej ilości odpadów powstałych w wyniku powodzi włożyli żołnierze 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

W porządkowaniu terenu, wykorzystując prywatny sprzęt: ciągniki, koparki, przyczepy pomagali liczni mieszkańcy gminy.  Do pomocy mieszkańcom w porządkowaniu ich obejść ruszyli harcerze.

Już w pierwszym dniu po powodzi do Gminy przyjechał Dyrektor Caritas deklarując uruchomienie zbiórki dla osób poszkodowanych, dzięki czemu taka pomoc już trafia do poszkodowanych.

Pomocą psychologiczną mieszkańców wspiera Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.

Z pomocą dla osób nie mających możliwości przygotowania ciepłego posiłku ruszył nasz lokalny przedsiębiorca Piotr Kusz. Był również nieoceniony w sprawnym zapewnieniu posiłku regeneracyjnego dla strażaków i żołnierzy niosących pomoc. 

Z pomocą rzeczową pośpieszyli również mieszkańcy sąsiednich gmin, jednostki OSP z terenu miasta Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego oraz Hufiec ZHP w Rzeszowie, którzy organizowali zbiórki środków czystości, ręczników, pościeli, żywności, by jak najszybciej trafiły one do sprzątających swoje domostwa mieszkańców gminy. Firma „Pan Materac” z Rzeszowa przekazuje materace, a pomoc rzeczową dla poszkodowanych (sprzęt AGD i piece CO) deklaruje Fundacja PGNiG. W pomoc włączają się nawet osoby prywatne z woj. śląskiego.

Kolejne dni po powodzi przynosiły dalsze pozytywne sygnały. Z pomocą finansową pośpieszyły samorządy. Miasto Rzeszów wsparło nas kwotą 200 tys. złotych. Kolejne deklaracje pomocy popłynęły z Pomorza, a konkretnie z Gdańska 300 tys. złotych i Sopotu 50 tys. złotych.

Sejmik Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę o przekazaniu Gminie Chmielnik środków finansowych w wysokości 35 tys. złotych na zasiłki celowe i celowe specjalne dla rodzin, które ucierpiały w wyniku intensywnych opadów deszczu.

Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec gestów solidarności i wsparcia, ponieważ dzisiaj pomoc finansową do nas planuje skierować Rada Powiatu Rzeszowskiego. Padają również deklaracje innych samorządów, które mimo iż same często borykają się z kłopotami finansowymi chcą pomóc w odbudowie po powodzi.

Wszystkim tym składam serdeczne podziękowania.

W ó j t
Krzysztof Grad

Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 


Gesty solidarności z Gminą Chmielnik Prezydentów Gdańska i Sopotu

W dniu dzisiejszym z wizytą na podkarpaciu gościli prezydent Gdańska Pani Aleksandra Dulkiewicz i Prezydent Sopotu Pan Jacek Karnowski wraz osobami towarzyszącymi.

Ze strony tych samorządów padały deklaracje wsparcia Gminy Chmielnik w usuwaniu skutków powodzi. Pani Prezydent Aleksandra Dulkiewicz zadeklarowała wsparcie Gminy Chmielnik kwotą 300.000,00 zł. oraz zaoferowała organizację wypoczynku nad morzem dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią. Wsparcie zadeklarował również Prezydent Sopotu Pan Jacek Karnowski.

Prezydenci, po spotkaniu w Rzeszowie przyjechali z krótką wizytą do naszej gminy, by na miejscu zobaczyć skutki zniszczeń wyrządzonych przez żywioł. Odwiedzili również jedno z większych przedsiębiorstw w gminie Firmę Chmielnik Zdrój, która również poniosła bardzo duże straty w wyniku powodzi.

Z wdzięcznością przyjmujemy płynące do nas gesty wsparcia i solidarności i bardzo za nie dziękujemy.

K. Grad

Fot. M. Chuchla 
Fot. M. Chuchla 

Miasto Rzeszów udzieliło Gminie Chmielnik wsparcia
w kwocie 200.000,00 zł. na usuwanie skutków powodzi

W tym trudnym dla nas czasie, gdzie w dniu 26.06.2020 roku powódź uszkodziła ponad 70 budynków mieszkalnych i przyniosła ogromne straty w infrastrukturze komunalnej (zniszczone drogi, mosty, budynki komunalne, sieć kanalizacyjna oraz uszkodzona oczyszczalnia ścieków) ogromnym wsparciem są przekazywane nam wyrazy solidarności i chęć niesienia pomocy.

Pomoc taką, jako pierwszy skierował do nas Prezydent Miasta Rzeszowa Pan Tadeusz Ferenc, gdzie z Jego inicjatywy Rada Miasta Rzeszowa w dniu 07.07.2020 roku podjęła uchwałę o wsparciu naszej gminy kwotą 200 tysięcy złotych. Środki pozwolą na sfinansowanie w części wydatków bieżących związanych z przywróceniem procesu przesyłania ścieków komunalnych tj. wymianę szaf sterowniczych, szaf złączeniowo-pomiarowych i pomp, gdyż główny kolektor sieci kanalizacyjnej przebiegający wzdłuż doliny rzeki, gdzie wystąpiła powódź uległ uszkodzeniu.

Bardzo dziękujemy za przekazane wsparcie dla Gminy Chmielnik.

Podziękowanie ustne za konkretną, okazaną pomoc miał okazje złożyć w dniu dzisiejszym Wójt Gminy – Krzysztof Grad, na spotkaniu w Rzeszowie w Ratuszu, Prezydentowi Miasta oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Rzeszowa.

M. Wdowik-Reczek

Fot. S. Krzywonos 
Fot. S. Krzywonos 
Fot. S. Krzywonos 

Premier Rządu w Gminie Chmielnik

W dniu 27.06.2020 roku tj. w pierwszym dniu po powodzi teren naszej gminy który został zniszczony przez powódź odwiedził Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki wraz z Wojewodą Podkarpackim Panią Ewą Leniart. Premier zadeklarował pomoc mieszkańcom zniszczonych terenów oraz pomoc ze strony straży pożarnej i wojska w usuwaniu skutków powodzi.

Żołnierze Wojsk Inżynieryjnych z Niska przez kilka dni pomagali w przywróceniu przejezdności dróg gminnych i zabezpieczali zniszczone mosty. Dzięki zaangażowaniu ciężkiego sprzętu możliwe było przywrócenie względnej przejezdności zniszczonych odcinków.

Wiele trudu włożyli również żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy nieśli pomoc mieszkańcom zalanych domów, przedsiębiorcom z terenu gminy oraz pracownikom Urzędu w porządkowaniu terenu gminy.

Nieoceniona pomoc świadczona była przez Państwową Straż Pożarną oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa podkarpackiego. Strażacy najpierw walczyli z siejącym zniszczenie żywiołem, a potem z przez wiele dni wypompowywali wodę z zalanych domów i studni, usuwali konary drzew z przepustów i cieków wodnych.

Od dnia powodzi wykonaliśmy wspólnie ogrom pracy ale jeszcze bardzo dużo przed nami.

K. Grad

Promocja II 

"Zdalna Szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"

Od 15 maja 2020 r. samorządy mogły wnioskować o kolejne pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była tym razem kwota  180 mln zł. O wsparcie mogły starać się gminy, a wysokość  dofinansowania (od 35 do 165 tysięcy złotych)zależała od liczby rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

W dniu 21.05.2020 r. Gmina Chmielnik złożył Wniosek o dofinansowanie do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej stała się beneficjentem kolejnego grantu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i otrzymała dofinansowanie w wys.74 999,92 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów  w ramach projektu Zdalna Szkoła Plus, umożliwiających realizację zdalnego nauczania przez uczniów i nauczycieli wsparcie jest skierowane przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Dofinansowanie pozyskano w ramach:
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „zdalna Szkoła+– w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 74 999,92 zł, w tym:

 • 100% dofinansowania z Unii Europejskiej,

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy od dnia wejście w życie  Umowy

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 39 uczniów/uczennic ze szkół w tym 25 z rodzin wielodzietnych (3+) i 12 nauczycieli otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19

 • 11 laptopów – Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce,
 • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielnik
 • 20 tabletów – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Św. M.M. Kolbego w Chmielniku

Projekt jest odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Wsparcie skierowane zostało przede wszystkim do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Cel główny projektu: Jest zapewnienie uczniom w szczególności z rodzin wielodzietnych i nauczycielom sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalną edukację.

Powódz 26-06-2020 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w załączeniu przesyła informacje w formie ulotek dla powodzian o sposobach zwalczania skutków intensywnych opadów.

Z-CA Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie

Wiesław Kwater

Siec kanalizacyjna 

                                                                                               

"Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik"

Wójt Gminy Chmielnik informuje, że w dniu 16.06 2020 roku podpisano umowę o przyznaniu pomocy dotyczący realizacji operacji „Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Gminy Chmielnik”.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,  w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 581 234,00 zł, co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Realizacja operacji ma na celu poprawienie stanu gospodarki wodno-ściekowej oraz do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Chmielnik poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Projekt przewiduje budowę dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (przysiółki Chmielnik – Donatka, Wola Rafałowska – Michałki) o łącznej długości ok. 2,5 km sieci i budowę dwóch odcinków wodociągu gminnego (przysiółki Chmielnik – Donatka, Chmielnik - Zaganianka) o łącznej długości ok. 1,6 km sieci.

Termin realizacji operacji: czerwiec 2021 r.

Promocja zdalna szkola 
Plakat 

"Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Chmielnik jest beneficjentem projektu o wartości 59 200,00 zł, w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Od 1 kwietnia 2020 r. samorządy mogły wnioskować o pieniądze na zakup sprzętu dla uczniów i nauczycieli do zdalnej nauki. Do rozdysponowania była kwota 180 mln zł. To efekt współpracy ministrów edukacji i cyfryzacji oraz starań resortu cyfryzacji, dzięki którym Komisja Europejska zgodziła się, aby zaoszczędzone środki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa przekazać na zakup sprzętu dla szkół. Blisko 2800 gmin i powiatów zostało usystematyzowanych wg ilości uczniów w szkołach, dla których jest organem prowadzącym oraz zakwalifikowanych do dofinansowania w sześciu kategoriach, tj. maksymalnie do 35 tyś. zł dofinansowania lub 45 tyś. zł, 60 tyś. zł, 70 tyś. zł,  80 tyś. zł, 100 tyś. zł.

Gmina Chmielnik złożyła Wniosek o dofinansowanie w dniu 2 kwietnia do Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz po pozytywnej ocenie formalnej i merytorycznej na pozycji 54 zakwalifikowała się do dofinansowania.

Dofinansowanie pozyskano w ramach:

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”

Działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu to 59 163,00 zł, w tym:  100% dofinansowania z Unii Europejskiej.

Okres realizacji projektu: 16 kwietnia 2020 do 16 października 2020

Realizator projektu: Gmina Chmielnik

Grupa docelowa: 31 uczniów/uczennic i 6 nauczycieli ze szkół otrzymało do pracy zdalnej na okres panującego stanu epidemii związanej z wirusem COVID-19:

 • 15 laptopów – Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku,
 • 22 laptopy – Szkoła Podstawowa im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. W Szkole Podstawowej Nr 2 w Chmielniku i w Szkole Podstawowej w Woli Rafałowskiej była największa potrzeba zapewnienia sprzętu.

Cel główny projektu: Zapewnienie uczniom i nauczycielom sprzętu komputerowego, umożliwiającego zdalną edukację.

Informator 

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W  związku z pandemia korona wirusa jest ograniczona możliwość składania wniosków w sprawie scalania gruntów i z uwagi na zaistniała sytuacje zbieranie wniosków przedłuża się do końca maja 2020 r.

Obecnie  złożonych jest dużo wniosków jednak nie stanowi to ponad 50 %.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa i  można   złożyć w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.

Bardzo proszę o nie odkładanie tego do ostatniego dnia.

Sołtys wsi.


APEL

Szanowni mieszkańcy i właściciele nieruchomości położonych na terenie wsi Wola Rafałowska.

W dniu 23 lutego br. odbyło się zebranie wiejskie dotyczące przystąpienia do przeprowadzenia postępowania scaleniowego w naszej wsi.

W zebraniu wzięło udział ok. 100 osób za co bardzo dziękuje.

Uczestnicy zebrania zdecydowali o konieczności i słuszności przystąpienia do procesu scalania i z własnej inicjatywy aktywnie przystąpili do trudnej i ciężkiej pracy doręczania i zbierania podpisanych wniosków.

Jest to jedyna Nasza szansa. Wszyscy potrzebujemy dobrych i bezpiecznych dróg, chodników, oświetlenia, regulacji prawnych i wpisów do ksiąg wieczystych.

Jak o Wasza Radna i Sołtys wierzę, że wspólnie przejdziemy ten proces scalania, uczciwie i rzetelnie by nie skrzywdzić nikogo.

Mieszkańcy nie poniosą żadnych kosztów.

Uczestnicy scalania za zajęte grunty pod drogi będą otrzymywać wynagrodzenie pieniężne.

Po zakończaniu postępowania scaleniowego przez okres 3 lat mieszkańcy będą zwolnieni od podatku rolnego.

Wnioski są dostępne w kościele, w sklepach, na stronie Urzędu Gminy i u Sołtysa.

Podpisane wnioski zgodnie z wytycznymi można złożyć do 30 kwietnia 2020 w wyznaczonych miejscach do opieczętowanych i opisanych skrzynek lub osobiście u Sołtysa.


Wytyczne do podpisania wniosków dot. przeprowadzenia postępowania
scaleniowego na terenie wsi Wola Rafałowska gm. Chmielnik.

 1. Jako wnioskodawcę należy wpisać te osoby, które są ujawnione w operacie ewidencji gruntów np. jeżeli jest małżeństwo to wpisać obojga, a gdy jest współwłasność 5 osób, to wpisać te 5 osób. Równocześnie tak i wniosek musi być podpisanych przez wszystkie wyżej wymienione osoby.

 2. W przypadku śmierci właściciela gruntu i przeprowadzonego postępowania spadkowego należy wpisać wszystkie osoby wymienione w postanowieniu spadkowym, a osoby te muszą) podpisać wniosek.

 3. W przypadku śmierci właściciela gruntu i nie przeprowadzonego postępowania spadkowe go należy wpisać wszystkich domniemanych spadkobierców po nie żyjącej osobie, a osoby te muszą podpisać wniosek. Równocześnie we wniosku należy podać informację po jakiej zmarłej osobie są spadkobiercami.

 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez właściciela gruntu, należy wpisać pełnomocnika we wniosku z podaniem informacji kogo reprezentuje, dołączyć oryginał udzielonego pełnomocnictwa oraz wniosek podpisuje już pełnomocnik.

 5. W miarę możliwości we wniosku podać powierzchnię gospodarstwa zgodą z operatem ewidencji gruntów prowadzonym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie przy ulicy Bernardyńskiej 7.


Do pobrania w pliku PDF:

 • Wniosek, wytyczne oraz apel do mieszkańców,
 • Wniosek do wypełnienia i wydrukowania,
 • Broszura - informator dla rolnikow.

W celu wypełnienia wniosku należy:

Florian 

Dziś dzień wspomnienia Świętego Floriana, a jednocześnie Dzień Strażaka.

Z tej okazji pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim Druhnom i Druhom dziękując za wysiłek włożony w służbę:

"Bogu na chwałę, ludziom na ratunek"

Życzymy Strażakom z całej naszej Gminy i ich rodzinom zdrowia, pomyślności, satysfakcji z pełnionej służby a przede wszystkim szczęśliwych powrotów z akcji.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Grażyna Małgorzata Drążek
Wójt Gminy
Krzysztof Grad
GBP 05 
GBP 04 
GBP 03 
GBP 02 
GBP 01 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku podobnie jak setki innych bibliotek w Polsce, musiała ograniczyć swoją działalność. Nie oznaczało to jednak, że nie pracowaliśmy. Na czas kwarantanny zamieniliśmy bibliotekę na szwalnię. Postanowiliśmy włączyć się w ogólnopolską akcję szycia maseczek dla potrzebujących. Nasze umiejętności były niewielkie, lecz motywacja nauki szycia ogromna. Materiały na maseczki, nici, gumkę otrzymaliśmy od hojnych mieszkańców naszej gminy, i zakupiliśmy ze środków finansowych otrzymanych od pracowników Urzędu Gminy i osób prywatnych, za co serdecznie dziękujemy. Dwie maszyny do szycia udało się zakupić do CPDK (później będą wykorzystywane do zajęć z młodzieżą), pozostałe wypożyczyliśmy lub przyniosłyśmy własne. W trosce o bezpieczeństwo, cześć bibliotekarek szyła w filiach lub w domu. Uszyliśmy ponad dwa tysiące maseczek, które zostały przekazane m.in. do lokalnych organizacji OSP, GOPS, DPS, sklepów, pracowników Urzędu Gminy, a także Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, Harcerskiej Grupy Ratowniczej, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratowniczego.

Praca 

Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 poszukuje osoby na stanowisko:
robotnik gospodarczy (praca na zastępstwo)

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych na istniejących sieciach wod.-kan.,
 • wymiana uszkodzonej armatury wod.-kan. zgodnie z poleceniem przełożonego,
 • usuwanie awarii powstałych na sieciach i urządzeniach wod.-kan.,
 • montaż i wymiana wodomierzy, kontrola zasuw, skrzynek hydrantowych,
 • udział w odbiorach nowych sieci, rozruchu nowych urządzeń czy obiektów,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi pracami (protokoły, notatki),
 • dokonywanie odczytów wodomierzy,
 • obsługa narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywanej pracy, kontrola stanu technicznego obsługiwanych urządzeń,
 • praca na obiektach oczyszczalni ścieków,
 • ogólne prace remontowo porządkowe.

Wymagania wskazane:

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • umiejętność instalowania urządzeń wod.- kan.,
 • prawo jazdy kat. B i T,
 • sumienność, dokładność, rzetelność oraz zaangażowanie,
 • dyspozycyjność, gotowość do pracy w godz. nadliczbowych (przy usuwaniu awarii wod-kan),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie prac na sieciach wod-kan, 
 • mile widziane uprawnienia elektryczne.

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas określony (zastępstwo),
 • pracę w jednostce samorządu terytorialnego,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 • wynagrodzenie 2600 zł brutto + wysługa lat uzależniona od stażu pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka).

Osoby zainteresowane ofertą i spełniające powyższe wymagania prosimy o przesłanie CV  i listu motywacyjnego na adres: sekretariat@chmielnik.pl  lub pocztą na adres: 36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem w tytule wiadomości lub na kopercie: „robotnik gospodarczy”. Do dokumentów należy załączyć „Oświadczenie - zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz kwestionariusz osobowy”– do pobrania poniżej. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Informujemy, że:

 • administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Wójt Gminy Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 50,
 • dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: e-mail: rodo@chmielnik.pl
 • dane będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
 • będą przechowywane nie dłużej niż 3 m-ce od zakończenia procesu rekrutacji,
 • obowiązek podania danych wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (jt. Dz. U. z 2018, poz. 1260) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz innych przepisów szczególnych.

Kandydatom przysługuje prawo żądania:

 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (w przypadku i na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych), ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w przepisach prawa regulujących ochronę danych osobowych.

 

W ó j t
Krzysztof Grad


Do pobrania:

Tarcza Antykryzysowa 

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej.

W imieniu Dyrektora Oddziału ZUS w Rzeszowie przesyłam informacje na temat wsparcia, jakie można uzyskać z ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej. Są to wnioski oraz opisy poszczególnych usług.

Uprzejmie proszę o dystrybuowanie materiałów wśród  lokalnych przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji pracodawców oraz  jeżeli to możliwe o zamieszczanie na stronach internetowych.

Pełna  informacja dotycząca wsparcia ZUS w  Tarczy Antykryzysowej jest dostępna na stronie
https://www.zus.pl/

Wnioski można złożyć:

 • drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wniosków nie można przekazać mailem – takie wnioski nie będą procedowane.

Telefoniczny kontakt z ZUS:

 • 22 290 87 02 i 22 290 87 03 dostępne w dni robocze (pn.- pt.) w godzinach 7 – 15 (obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców)
 • ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18


Alicja Kochanowicz-Grabuś
Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Rzeszowie
Wydział Organizacji i Analiz
al. Piłsudskiego 12, 35-075 Rzeszów

Kwarantanna-15-03 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że został uruchomiony dla mieszkańców Gminy Chmielnik telefoniczny kontakt, umożliwiający otrzymanie  niezbędnych  informacji w zakresie zagrożenia pandemią oraz wsparcia w kryzysowej sytuacji.

Informacji w powyższym zakresie można uzyskać pod numerem telefonu:

 • 17 22 96 603 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 15.15
 • 669 917 926 w dniach roboczych w godz. od 7.15 do 19.00

W związku z zagrożeniem koronawirusem, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku informuje, że osoby objęte kwarantanną związaną z koronawirusem mogą dzwonić pod nr telefonu 17-22-96-603 i zgłaszać potrzeby w zakresie dostarczania żywności , lekarstw itp.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chmielniku będą udzielać informacji niezbędnych osobom objętych kwarantanną od  godz. 7.15 do 15.15.

Jednocześnie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie uruchamia telefoniczne wsparcie psychologiczne skierowane do mieszkańców powiatu rzeszowskiego, u których pojawiają się trudności emocjonalne w związku z zaistniałą sytuacją, czują strach przed zarażeniem lub zmagają się z własną chorobą / chorobą bliskiej osoby.

Godziny działania telefonów:

Nr telefonu 519 585 391
Wtorek 8.00 - 12.00
Środa 11.00 - 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00

Nr telefonu 519 585 636
Poniedziałek 8.00 – 16.00
Wtorek 12.00 – 20.00
Środa 12.00 - 20.00
Czwartek 12.00 – 20.00
Piątek 12.00 – 20.00

Ponadto, można uzyskać również pomoc w formie poradnictwa socjalnego i rodzinnego pod nr telefonu: 519 585 761, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30

KV plakat A3 

KORONAWIRUS

powoduje gorączkę, kaszel, duszności, bóle mięśni i zmęczenie.
Przenosi się drogą kropelkową, a więc podczas kaszlu, kichania czy mówienia.

Jak zapobiegać zakażeniu?

Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.
Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, powiadom telefonicznie o tym stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego.

Infolinia NFZ
800 190 590
www.gov.pl/koronawirus

Informacja 

Gmina Chmielnik wraz z pozostałymi partnerami rozpoczyna realizacje nowego projektu. W ramach Inicjatywy Catching–up Regions 2 w wyniku której realizowany jest projekt pn. Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego uczestniczyły: Komisja Europejska, Bank Światowy, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Województwo Podkarpackie.
Przedsięwzięcie, zainicjowane w 2016 r. przez Komisję Europejską, miało na celu identyfikację  czynników ograniczających wzrost w słabiej rozwiniętych regionach Unii Europejskiej oraz zapewnienie wsparcia na rzecz odblokowania ich potencjału rozwojowego. Samorząd Województwa Podkarpackiego pełnił w Inicjatywie kluczową rolę poprzez m. in. koordynowanie podejmowanych w ramach niej działań. Realizacja założeń inicjatywy „Catching-Up Regions 2” w województwie podkarpackim polegała na wypracowaniu narzędzi pozwalających poprawić jakość zagospodarowania przestrzennego w Rzeszowskim Obszarze Funkcjonalnym (ROF), a w konsekwencji wspólnej wizji rozwoju przestrzennego dla ROF, która ma kierować przyszłymi pracami planistycznymi poszczególnych 13 gmin tworzących ROF.
Ww. projekt ma charakter pilotażowy i jest realizowany przez Województwo Podkarpackiego (Lidera projektu) w partnerstwie z gminami tworzącymi Rzeszowski Obszar Funkcjonalny oraz Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wybranym w wyniku przeprowadzonego otwartego naboru na Partnera do projektu. Podmiotem zaangażowanym w realizację projektu jest również Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie.
Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości rozwojowych miejskiego obszaru funkcjonalnego poprzez opracowanie modelu zintegrowanego planowania przestrzennego, co z kolei będzie miało wpływ na realizację celu szczegółowego PO WER,  w ramach którego jest realizowany projekt tj. zwiększenie wykorzystania innowacji społecznych na rzecz poprawy skuteczności wybranych aspektów polityk publicznych w obszarze oddziaływania EFS.
W projekcie zakładane jest innowacyjne podejście do planowania przestrzennego w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego. Jednym z zadań w ramach tego projektu jest opracowanie Strategii Przestrzennej ROF, uwzględniającej założenia wypracowane na podstawie analizy przeprowadzonej przez Bank Światowy. W Strategii Przestrzennej ROF zawarte będą ustalenia dotyczące przestrzeni, które będą respektowane na poziomie gmin w ramach ich prac dotyczących planowania przestrzennego. Pozwoli to na ograniczenie istniejących konfliktów na styku granic gmin oraz wprowadzi mechanizm stabilności planowania przestrzennego.  Jednym z kluczowych elementów projektu jest poprawa zarzadzania przestrzenią, w tym wolnymi gruntami oraz przeznaczenie tych gruntów pod nowe inwestycje. Nowe inwestycje natomiast przekładają się na nowe miejsca pracy oraz możliwości rozwoju regionu. Obecnie na terenie ROF dochodzi do sytuacji, w której strefy aktywności gospodarczej znajdują się na terenie kilku gmin jednocześnie. Bez koordynacji zadań związanych z planowaniem przestrzennym dalszy rozwój może być znacznie utrudniony.
W ramach projektu powstanie:

 • system umożliwiający integrację baz danych przestrzennych w gminach,
 • wspólny mechanizm zarządzania przestrzenią,
 • włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzennego, w tym konsultacji społecznych i opiniowania,
 • strategia przestrzenna będąca narzędziem wyznaczania funkcji określonych obszarów w ramach ROF.

Wiodąca rola Województwa Podkarpackiego, partnerstwo gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia ROF oraz powołanie na czas nieokreślony wspólnego Zespołu Eksperckiego w tym pilotażowym projekcie, zapewni jego kontynuację po zakończeniu jego realizacji. Równocześnie da nowatorskie podejście do wspólnego planowania przestrzennego na obszarze więcej niż jednej gminy. Ważnym elementem projektu jest wsparcie kompetencyjne dla samorządów gminnych w zakresie planowania przestrzennego. Wypracowane w ramach projektu rozwiązania, władze regionalne będą promować jako nowe podejście do polityki przestrzennej z aktywnym udziałem społeczeństwa co po etapie pilotażu, można będzie również upowszechniać i wdrażać w innych regionach kraju w ramach obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich.
Całość przedsięwzięcia została podzielona na dwa etapy, ze względu na możliwości jego finansowania.
W ramach pierwszego etapu projektu zbudowany zostanie system integracji, natomiast w przyszłości, w ramach kontynuacji projektu, możliwe będzie finansowanie dokumentów planistycznych na obszarach gmin.
Projekt jest realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działania 4.1. Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość wynosi 5 387 024,00 zł, w tym dofinansowanie UE 5 079 424,93 zł (94,29%), zaś budżet państwa 307 599,07 zł (5,71%).


Projekt w pliku PDF
<< Informacja.pdf>>

Wiata taneczno-widowiskowa 
Wiata taneczno-widowiskowa 

W mijającym roku, w ramach działań związanych z Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2017-2020, we wsi Wola Rafałowska, na tzw. Placu Arena, wybudowana została wiata taneczno-widowiskowa. Realizację zadania sprawnie przeprowadziła Spółdzielnia Rzemieślnicza „BUDOWLANI” w Rzeszowie. Całkowity koszt inwestycji pn. „Urządzenie Placu Arena – miejsca rekreacyjno-sportowo-kulturalnego; Etap I – Budowa wiaty taneczno-widowiskowej” zamknął się kwotą 111 783,42 złotych. Budowa finansowana była ze środków budżetu Gminy Chmielnik, w tym: z Funduszu Sołeckiego wsi Wola Rafałowska przeznaczono kwotę 20 228,40 złotych, a dofinansowanie inwestycji środkami PPOW na lata 2017-2020 wyniosło 10 000,00 złotych. Zwieńczeniem całego projektu była impreza plenerowa „Święto Przedsiębiorczości”, która została zorganizowana w dniu 25 sierpnia br. i promowała przedsiębiorczość i aktywność społeczności wsi oraz podsumowywała i promowała działania w ramach zrealizowanego projektu. 

Strategia SR 

Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy


Szanowni Państwo,

Strategia rozwoju gminy to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorządy gminne. Stanowi ona długookresowy program zawierający zbiór celów rozwoju gminy, określający kierunki i priorytety działania, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonych celów w określonym horyzoncie czasowym.
Potrzeba opracowania aktualnej Strategii Rozwoju naszej Gminy oparta była na wielu istotnych przesłankach. Jedną z najistotniejszych był wymóg dostosowania zapisów Strategii do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej, a także fakt, iż perspektywa czasowa wcześniejszego dokumentu dobiegała końca. Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029 roku nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych przez gminne władze samorządowe. Dokument ujmuje również zapisy, które są wyzwaniem dla całej społeczności i wszystkich organizacji i instytucji działających na terenie naszej Gminy. Budowanie i rozwijanie aktywnych partnerstw lokalnych prowadzić może do realizacji wielu skutecznych działań prorozwojowych. Na terenie Gminy Chmielnik mamy wiele przykładów lokalnych organizacji społecznych aktywnie wpływających na nasze otoczenie. Zachęcam wszystkich Państwa do współpracy. Jestem również przekonany, że dokument Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik pozwoli na jej zainicjowanie i systematyczne rozwijani. Jestem przekonany, że nowa Strategia jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania wszystkich mieszkańców naszej Gminy.
Zaangażowanie reprezentantów samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców i lokalnych liderów życia społecznego sprawiło, że dokument Strategii stanowi syntezę świadomych wyborów i rekomendacji przedstawicieli różnych społeczności tworzących wspólnotę samorządową. Jestem bardzo wdzięczny za udział i współpracę w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

mgr inż. Krzysztof Grad
Wójt Gminy Chmielnik

Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwoju Gminy Chmielnik na lata 2019-2029, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia  18.12.2019 r.


W celu wypełnienia ankiety należy:

 1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SR_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
 2. Zapisać ten plik na dysku.
 3. Wypełnić ankietę.
 4. Wypełnioną ankietę zapisać.
 5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
 6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
Strategia SRPS 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku
Projekt roboczy

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik jest dokumentem, stanowiącym podstawę do realizacji kierunków interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy jakości życia mieszkańców. Dotyczy to w szczególności tych mieszkańców, którzy są zagrożeni lub dotknięci marginalizacją i wykluczeniem społecznym, aby w konsekwencji doprowadzić do ich aktywizacji i integracji ze społecznością lokalną.
Oparcie funkcjonowania polityki społecznej w gminie na długofalowym planowaniu i przejrzystych celach pomaga zarządzać sferą społeczną (skutecznie zapobiegać i rozwiązywać problemy społeczne) i ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację interwencji społecznych. Pozwala również na zintegrowanie i skoordynowanie działań różnych instytucji i podmiotów, działających na polu polityki społecznej (jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli, podmiotów polityki społecznej, gospodarki, rynku pracy i zatrudnienia, organizacji pozarządowych i innych) wokół potrzeb i oczekiwań głównych odbiorców tej polityki, nadrzędnego kierunku działań (misja polityki społecznej w gminie) oraz kluczowych problemów i pożądanych interwencji w tej sferze.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych jest dokumentem, który uświadamia społeczności lokalnej skalę zjawisk i problemów społecznych oraz wychodzi naprzeciw jej potrzebom, natomiast dla samorządu stanowi kompleksowy i uporządkowany zbiór celów, działań i metod, ukierunkowanych na wprowadzenie skutecznych rozwiązań w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Projektowane działania służą zapobieganiu zjawiskom skutkującym wykluczeniem społecznym oraz likwidacji ich przyczyn, a w przypadku wystąpienia problemów - szybkiej ich diagnozie oraz podejmowaniu skutecznych interwencji społecznych.
Strategia postępowania w obszarze bezpieczeństwa społecznego w Gminie Chmielnik  opierać się będzie na racjonalnej, adekwatnej do zdiagnozowanych potrzeb oraz zmian struktury społecznej, nowoczesnej polityce społecznej, realizowanej w ramach szerokiej współpracy międzyorganizacyjnej i międzysektorowej.


Celem formularza jest zebranie uwag dotyczących treści projektu dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku.

Wypełnione formularze prosimy dostarczyć drogą korespondencyjną (Urząd Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50) lub elektronicznie na adres: sekretariat@chmielnik.pl z dopiskiem Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Chmielnik do 2029 roku, albo złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Chmielnik (36-016 Chmielnik 50) w godzinach pracy Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.12.2019 roku.


W celu wypełnienia ankiety należy:

 1. Pobrać plik PDF Formularz_zglaszania_uwag_SRPS_Gmina_Chmielnik.pdf (do edycji potrzebny jest bezpłatny program Adobe Acrobat Reader).
 2. Zapisać ten plik na dysku.
 3. Wypełnić ankietę.
 4. Wypełnioną ankietę zapisać.
 5. Wysłać ankietę do Urzędu Gminy Chmielnik na adres sekretariat@chmielnik.pl lub
 6. Wydrukować i dostarczyć ankietę tradycyjną pocztą lub osobiście.
ŚWIĘTOWANIE DNIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Ubiegły roku obfitował w wydarzenia upamiętniające i podkreślające wagę 100. rocznicy odzyskania niepodległości, ale czy 101. rocznica jest mniejszą okazją do hucznego świętowania? Mieszkańcy Gminy Chmielnik udowodnili, że dzień 11 listopada powinien być zawsze wyjątkowym dniem. W 2019 roku obchodziliśmy również Święto Wolności, ponieważ 4 czerwca minęła 30. rocznica pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Polsce. Ten jubileusz także wybrzmiał podczas tegorocznych obchodów, które miały miejsce w Centrum Promocji Dziedzictwa Kulturowego w Chmielniku.
Zazwyczaj podczas takich uroczystości oddajemy hołd  żołnierzom poległym w boju, politykom i osobom zasłużonym dla Polski zapisanym na stałe na kartach historii. Ten rok zadedykowaliśmy zwyczajnym Polakom, którzy  prawie przez sześć  pokoleń mimo represji i prześladowań dbali o polską kulturę, czytali polskie książki, śpiewali pieśni i piosenki w ojczystym języku, uczyli swoje dzieci i wnuki pacierza po polsku, wyszywali na sztandarach hasła: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.  Ta praca u podstaw pozwoliła podtrzymać narodową tożsamość i ducha narodu, który miał w sobie siłę aby przeciwstawiać się zaborcom podczas postań narodowych i nie ustawać w dążeniu do wolności.
Chmielnicką uroczystość rozpoczęliśmy od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Przewodnicząca Rady Gminy Grażyna Małgorzata Drążek i Wójt Gminy Chmielnik Krzysztof Grad przywitali zebranych i uroczyście otworzyli lokalne obchody. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć program słowno- muzyczny w wykonani uczniów Szkoły Podstawowej im por. Jana Bałdy w Chmielniku. „Legenda o orle białym” jaką zaprezentowali była skróconą lekcją historii, która sprawiła że w niejednym oku zakręciła się łza. Po tych wzruszeniach publiczność została zaproszona do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych, bo czymże byłoby czczenie odzyskania niepodległości bez tego akcentu.
Tak umocnieni słowem, wierszem, obrazem  i pieśnią zebrani mogli przejść na plac przed budynkiem Urzędu Gminy i posilić także ciało, przygotowaną na kuchni polowej przez wykwalifikowanych kucharzy zupą ziemniaczaną.
Zakończenie tego dnia było bardzo widowiskowe. W niebo poleciały sztuczne ognie aby ogłosić wszem i wobec, że to dla Polaków ważny dzień.
Chmielnickie świętowanie zostało zainicjowane przez radnych gminy Chmielnik cztery lata temu. Rokrocznie gromadzi coraz liczniejszą publiczność. To dowodzi, że Polska nie jest nam obojętna i chętnie jako naród stajemy w szeregu by to podkreślić, nie tylko w błysku fleszy w dużych metropoliach, ale także w takich małych miejscowościach jak nasza.

Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla mieszkańców gminy Chmielnik 

SPOTKANIA INFORMACYJNO-SZKOLENIOWE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY CHMIELNIK

wszystkie spotkania rozpoczynają się o godzinie 18.00

Dom Ludowy w Chmielniku - 02.12.2019 r.
Dom Strażaka Zabratówka - 05.12.2019 r.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach

Informujemy, że dodatkowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe
odbędzie się 16 grudnia 2019 r. o godz. 17:00
w miejscowości Wola Rafałowska - świetlica w starej plebanii (budynek obok kościoła parafialnego)


Informacje związane z realizacją projektu: https://rof.org.pl/realizowane-projekty/wymiana-zrodel-ciepla-na-terenie-rof/

Handzlowskie kijki 02 
Handzlowskie kijki 01 

Centrum Kultury Gminy Łańcut, oraz kadra Nordic Walking Poland zapraszają mieszkańców Gminy Chmielnik do uczestnictwa w zawodach „Handzlowskie kijki" czyli ogólnopolskich zawodach nordic walking i biegu przełajowym. Po raz pierwszy na terenie Handzlówki gościć będziemy zawodników nordic walking. Zawody rozpoczną się na stadionie sportowym w Handzlówce 13 października 2019 r. Pierwszy start zaplanowany jest na godzinę 12.00. Zawodnicy mogą wybrać, na jakim dystansie będą rywalizować - przejść z kijkami można 5 lub 10 kilometrów. Rozegrany zostanie również bieg przełajowy na dystansie 10 km.

Pełny harmonogram zawodów oraz wszystkie potrzebne informacje można znaleźć na stronach www.ck.gminalancut.pl oraz https://elektronicznezapisy.pl/


Więcej informacji w pliku PDF.

Promesa na drogę 

W dniu 13 września otrzymaliśmy promesę gwarantującą dofinansowanie w kwocie 1 568 132 zł do realizacji zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 108266R Zabratówka Wieś – Błędowa Tyczyńska km 0+000 – 2+841 i nr 108267R Zabratówka – Markówki – Grzegorzówka w km 0+284 – 1+185". Zadanie zostanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z listą zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów 30 sierpnia 2019 r. Kwota dofinasowania to 70% całkowitej wartości zadania, która wynosi 2 240 188,60 zł.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2023-06-01 15:59
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 375 193