Tekst pochodzi ze strony: http://www.chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Ostatnia aktualizacja komunikatów 12-09-2017 r.


Zebrania wiejskie we wrze?niu 2017 r.

 

B??DOWA TYCZY?SKA
24 wrze?nia 2017 r. o godz. 15.00 w budynku remizy w B??dowej Tyczy?skiej;

BORÓWKI
17 wrze?nia 2017 r. o godz. 10.30 w Sali Domu Ludowego w Borówkach;

CHMIELNIK
17 wrze?nia 2017 r. o godz. 14.00 w Sali Posiedze? Urz?du Gminy;

WOLA RAFA?OWSKA
24 wrze?nia 2017 r. o godz. 12.00 w Sali Domu Ludowego w Woli Rafa?owskiej; 

ZABRATÓWKA
17 wrze?nia 2017 r. o godz. 11.30 w Sali Domu Ludowego w Zabratówce; 


ZAWIADOMIENIE


SO?TYS  WSI  CHMIELNIK

zawiadamia
mieszka?ców wsi, ?e w dniu 17 wrze?nia 2017 r.
(niedziela) 
o godz.14.00  w Sali Posiedze? Urz?du Gminy odb?dzie si?
ZEBRANIE WIEJSKIE

 

Tematami zebrania b?d?:

  1. Uchwalenie podzia?u Funduszu So?eckiego Wsi Chmielnik na 2018 r.
  2. Sprawy gospodarcze i bie??ce wsi.

W przypadku braku wymaganej liczby mieszka?ców (1/5 uprawnionych do g?osowania) zebranie odb?dzie si? w II terminie tj. tego samego dnia o godzinie 14.15.

 

 

So?tys  wsi Chmielnik


Przebudowa odcinków dróg powiatowych

Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów - ?w. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11 +544"

 

Informujemy, i? w zwi?zku z prowadzeniem robót budowlanych na ca?ej szeroko?ci jezdni w dniach 18 sierpnia 2017 - 10 wrze?nia 2017 (Uwaga!!! Ze wzgl?du na warunki atmosferyczne zako?czenie prac przewiduje si? na dzie? 14 wrze?nia 2017 r.) droga powiatowa Nr 1398R Rzeszów - ?w. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544 zostanie ca?kowicie zamkni?ta dla ruchu ko?owego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr KT.7120.70.2017.WA z dn. 11.08.2017.

 

Prosimy o objazd wskazanego odcinka wg informacji na tabliczkach oznakowuj?cych drog? wojewódzk? nr DW 877 oraz droga gminn? nr 1396 R, zgodnie z do??czon? map? objazdu.

 

Za powsta?e utrudnienia bardzo przepraszamy.


Informacja_drogi.pdf170817_Informacja_drogi.pdf

 

mapa.pdf170817_mapa.pdf