Tekst pochodzi ze strony: http://www.chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Ostatnia aktualizacja komunikatów 30-01-2018 r.OG?OSZENIE

Wójt Gminy Chmielnik informuje, ?e zosta?y rozpocz?te roboty budowlane w ramach zadania pn. „Budowa sieci wodoci?gowej wraz z przy??czami do budynków, zbiorników naziemnych wody pitnej, zestawu hydroforowego w zabudowie kontenerowej wraz z wewn?trznymi instalacjami i studni pomiarowej  w miejscowo?ci Chmielnik – Wielkopolska”. Zainteresowani pod??czeniem do nowobudowanej sieci mieszka?cy posiadaj? mo?liwo?? budowy przy??czy wodoci?gowych do swoich budynków w ramach zadania prowadzonego przez Gmin? Chmielnik, która b?dzie inwestorem zast?pczym przy realizacji przy??czy. Kwota wykonania przy??cza, która pokrywa koszt robocizny i materia?u wynosi 1500 z?. Gmina Chmielnik jako inwestor zast?pczy przyst?pi do realizacji przy??cza wodoci?gowego po zawarciu umowy pomi?dzy stronami.
W tym celu prosimy o osobisty kontakt z Urz?dem Gminy Chmielnik pok. Nr 23 lub 22. Wi?cej informacji po nr telefonu 17 2296609.


og?oszenie.pdf180112_og?oszenie.pdf


U W A G A

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik
obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2018 r.


 


...wi?cej


Lista wniosków zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie

        

 

Lista wniosków Mieszka?ców zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”   Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego pe?ni?ce funkcj? Lidera Projektu informuje, ?e zako?czy?a si? ocena wniosków przyst?pienia do projektu.


Przesy?am link:

http://www.rof.org.pl/24-aktualnosci/208-aktualnosci/359-instalacje-fotowoltaiczne-dla-mieszkancow-gmin-rzeszowskiego-obszaru-funkcjonalnego.html

do strony ROF, pod którym zosta?a umieszczona Lista wniosków Mieszka?ców zakwalifikowanych do udzia?u w projekcie pn. „wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.