Tekst pochodzi ze strony: http://www.chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy Instalacje fotowoltaiczne dla mieszka?ców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.


Zapraszamy na bezp?atne szkolenia informacyjne dla mieszka?ców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotycz?cego monta?u i u?ytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
W ramach szkole? przedstawione zostan?:

 • zasady dzia?ania instalacji fotowoltaicznej, korzy?ci stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
 • warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
 • praktyczne aspekty zwi?zane z udzia?em w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest równie? panel pyta? i odpowiedzi.

Szkolenia odb?d? si? w ka?dej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg za??czonego harmonogramu (za??cznik: Harmonogram spotka?) - ilo?? szkole?, ich miejsce i termin w ka?dej z Gmin zosta?y zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze wzgl?dów organizacyjnych zaleca si?, aby osoby zainteresowane udzia?em w szkoleniach uczestniczy?y w nich w swojej miejscowo?ci. Zastrzega si?, ?e w we wskazanych terminach i lokalizacjach b?dzie mog?a wzi?? udzia? tylko taka liczba uczestników na jak? pozwol? okre?lone przepisami prawa wzgl?dy bezpiecze?stwa, st?d liczba uczestników mo?e zosta? ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotka?.

Nabór wniosków przyst?pienia do projektu odbywa? si? b?dzie w dniach 11 – 29 wrze?nia 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urz?dów Miast/Gmin (dok?adne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostan? podane na minimum 2 tygodnie przed 11 wrze?nia 2017 roku) – zastrzega si? mo?liwo?? zmiany terminów naboru.

Wszelkie materia?y i informacje dotycz?ce projektu, w tym zasad naboru i udzia?u w projekcie dost?pne s? na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urz?dów Miast/Gmin w?a?ciwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bie??ce i uwa?ne ?ledzenie stron internetowych wskazanych powy?ej, poniewa? to tylko za ich po?rednictwem b?d? przekazywane wszelkie i wi???ce informacje (w tym tych o zmianach) dotycz?ce projektu.

Zasady udzia?u Mieszka?ców w projekcie okre?la Regulaminem naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (za??cznik: Materia?y_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie si? z regulaminem!

W przypadku pyta? zwi?zanych z udzia?em w projekcie prosimy o kierowanie ich wy??cznie drog? elektroniczn? na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania b?d? publikowane wy??cznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

 

Prosimy o dok?adne zapoznanie si? z Regulaminem naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” okre?laj?cym zasady uczestnictwa Mieszka?ców w Projekcie, wraz z za??cznikami.

 1. Harmonogram spotka?
 2. Regulamin naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 3. Wniosek przyst?pienia do Projektu,
 4. Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 5. Wzór karty weryfikacji technicznej,
 6. O?wiadczenie dot. zasiedlenia budynku b?d?cego w fazie budowy,
 7. O?wiadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalacj? fotowoltaiczn? na potrzeby dzia?alno?ci gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 8. O?wiadczenie dotycz?ce wymiany pokrycia dachowego,
 9. O?wiadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 10. Szacunkowe koszty instalacji PV,
 11. Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia,
 12. O?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich
 13. Procedura przeprowadzania naboru oraz oceny wniosków

Pocz?wszy od dnia 11 lipca 2017 roku dost?pne b?d? równie? do pobrania materia?y informacyjne prezentowane podczas szkole?.


W dniu 22.08.2017 r. Zarz?d Stowarzyszenia ROF przyj?? zmiany Regulaminu naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. Zmian dokonano równie? we Wniosku przyst?pienia do Projektu oraz w Projekcie umowy uczestnictwa w Projekcie.

Najwa?niejsze zmiany dotycz?:

 1. W przypadku budynków nowobudowanych, które zgodnie z o?wiadczeniem Mieszka?ca zostan? oddane do u?ytkowania i zamieszkania do dnia 31.03.2018, Karta weryfikacji technicznej powinna zosta? opracowana na podstawie dokumentacji technicznej budowanego budynku.
 2. Dopuszcza si? sytuacj?, w której stron? umowy z dostawc? energii jest cz?onek gospodarstwa domowego.
 3. W celu otrzymania punktów w kryterium podatkowym – Mieszkaniec zobowi?zany jest przed?o?y?, za rok 2016, dla ka?dej z osób zamieszka?ych w budynku pod adresem, pod którym ma by? wykonany monta? instalacji fotowoltaicznej, kopi? deklaracji podatkowych ??cznie z dokumentami potwierdzaj?cymi ich z?o?enie (chyba ?e ten fakt zosta? potwierdzony przez urz?d skarbowy na deklaracjach) i innymi dokumentami lub ich kopiami - niezb?dnymi dla potwierdzenia spe?nienia kryterium podatkowego. Dopuszczalne jest zamaskowanie (ukrycie) danych uj?tych na dokumentach lub ich kopiach, ale poza danymi potwierdzaj?cymi spe?nienie kryterium. Dokumenty, o których mowa powy?ej nale?y z?o?y? razem z wnioskiem przyst?pienia do projektu, a w przypadku sk?adania kopii dokumentów przed?o?y? do wgl?du ich orygina?y (dla potwierdzenia zgodno?ci orygina?u i kopii).
 4. Na potwierdzenie stanu prawnego nieruchomo?ci Mieszkaniec jest zobowi?zany dostarczy? w szczególno?ci jeden z poni?szych dokumentów (kserokopi? a orygina? do wgl?du):
  a) Wyci?g z ksi?gi wieczystej,
  b) Akt notarialny,
  c) Postanowienie s?du,
  d) Wypis z ewidencji gruntów i budynków

Pozosta?e zmiany maj? charakter redakcyjny, b?d? doprecyzowuj?cy.

UWAGA – OBOWI?ZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU PRZYST?PIENIA DO PROJEKTU, w którym zamieszczono dodatkowe pola do uzupe?nienia przez Mieszka?ca informuj?ce o kryteriach punktowych.


Nast?pi?a kolejna zmiana regulaminu naboru wniosków w ramach projektu parasolowego, wniosku przyst?pienia do projektu oraz projektu umowy.

Wi?kszo?? zmian ma charakter doprecyzowuj?cy, natomiast podstawowa zmiana polega na dodaniu kolejnego za??cznika w postaci O?wiadczenia o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich ze wzgl?du na to, ?e do aplikowania o dofinansowanie wykorzystujemy dane osób trzecich np. cz?onków rodziny.

Poni?ej przesy?am linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_29.08.2017.pdf
Wniosek - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/01%20Wniosek%20przyst%C4%85pienia%20do%20Projektu_29.08.2017.docx
Umowa - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_29.08.2017.docx
O?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_29.08.201....docx
W dniu 4.09 br., Zarz?d Stowarzyszenia ROF przyj?? zaktualizowan? wersj? Regulaminu naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”.

Zmiana dotyczy umieszczenia w cz??ci II Regulaminu pkt. 10 dotycz?cego szczegó?owego opisu procedury wzywania Mieszka?ca do ewentualnych wyja?nie?.
Dodatkowo w cz??ci IV Regulaminu, pkt. 1 dodano ppkt. j) O?wiadczenia o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób (je?li dotyczy) b?d?cy konsekwencj? zmiany Regulaminu z dnia 29.08 br.

Poni?ej linki do dokumentów:

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_4.09.2017.pdf
W dniach 7.09 i 8.09 br. Zarz?d Stowarzyszenia ROF dokona? zmian w Regulaminie naboru wniosków, Projekcie umowy oraz O?wiadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich.

Zakres zmian:
Zmiana  w zasadach naboru (Regulamin i Projekt Umowy) dotyczy usuni?cia zapisu mówi?cego o tym, ?e po okresie trwa?o?ci projektu instalacja zostanie przekazana w formie darowizny, natomiast pozostawiono zapis o nieodp?atno?ci przekazania.
Ponadto, w cz??ci VI Regulaminu, w pkt. 4 dotycz?cym Kryterium podatkowego wprowadzono zapis wymagaj?cy ukrycia m.in. danych finansowych zawartych w deklaracji PIT. Dodatkowo usuni?to wskazywany termin z?o?enia deklaracji podatkowej za 2016 rok.
W O?wiadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich dodano pe?n? nazw? projektu.

Poni?ej linki do dokumentów:
Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_8.09.2017.pdf
Projekt umowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/02%20Projekt%20umowy%20uczestnictwa%20w%20Projekcie_7.09.2017.docx
O?wiadczenie o przetwarzaniu danych osobowych osób trzecich - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/10%20O%C5%9Bwiadczenie%20o%20przetwarzaniu%20danych%20osobowych%20os%C3%B3b%20trzecich_8.09.201....docx

Dodatkowo, zgodnie z Pa?stwa sugestiami przekazanymi na wczorajszym spotkaniu, Zarz?d uchwa?? dokona? zmiany Procedury w zakresie uszczegó?owienia Listy sprawdzaj?cej na etapie naboru wniosków (za??cznik nr 1 do Procedury), któr? równie? przesy?am.

Ponadto, poni?ej przesy?am kilka kwestii poruszanych podczas spotkania:
1. Wniosek mo?e do Gminy dostarczy? osoba, która nie jest wnioskodawc?.
2. W przypadku O?wiadczenia o pomocy de minimis dla osoby, która nie prowadzi dzia?alno?ci gospodarczej w polu „prowadz?cy/a dzia?alno?? gospodarcz? NIP” wpisujemy „nie dotyczy”.


28-09-2017 r. Zmiana w dokumencie dotyczy tylko zmiany terminu zako?czenia naboru.

Plik ZIP - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip

Regulamin - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_25.09.pdf

W najbli?szym czasie zostanie do Pa?stwa równie? przes?ana zmieniona Procedura, której zmiany b?d? nast?pstwem wyd?u?enia terminu naboru wniosków.


Uchwa?? Zarz?du Stowarzyszenia ROF z dnia 9.10-2017 r. zosta? przed?u?ony termin naboru wniosków, termin oddania nowobudowanego budynku do u?ytkowania oraz wymiany eternitu w projekcie parasolowym, wg nast?puj?cych zasad:

WNIOSKI PRZYST?PIENIA DO PROJEKTU MO?NA SK?ADA? DO DNIA 31 PA?DZIERNIKA BR.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej mo?liwe jest na budynkach nowobudowanych pod warunkiem z?o?enia o?wiadczenia, ?e budynek zostanie oddany do u?ytkowania i zamieszkany (zameldowana co najmniej jedna osoba) do 31 lipca 2018 roku.
W?a?ciciele budynków pokrytych eternitem mog? wzi?? udzia? w projekcie pod warunkiem z?o?enia o?wiadczenia o wymianie pokrycia dachowego do 31 lipca 2018 roku.

Przesy?am linki do dokumentów z pro?b? o zamieszczenie na stronie.

Plik ZIP dokumentacji - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/Materia%C5%82y_projekt_OZE_parasolowy.zip
Regulamin naboru wniosków - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/00%20Regulamin%20naboru%20wniosk%C3%B3w_09.10.2017.pdf
O?wiadczenie dotycz?ce zasiedlenia budynku b?d?cego w fazie budowy - http://www.rof.org.pl/static/img/k02/04%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20zasiedlenia%20budynku%20b%C4%99d%C4%85cego%20w%20fazie%20budowy_09.10.2017.docx
O?wiadczenie dotycz?ce wymiany pokrycia dachowego http://www.rof.org.pl/static/img/k02/06%20O%C5%9Bwiadczenie%20dotycz%C4%85ce%20wymiany%20pokrycia%20dachowego_09.10.2017.docx

 


Szkolenia wspó?finansowane s? ?rodków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020