Tekst pochodzi ze strony: http://www.chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Gmina Chmielnik

Gmina Chmielnik to 52,9 km2 malowniczego, pagórkowatego terenu, zamieszkiwanego przez ponad 6 tys. mieszka?ców, obejmuj?cego pi?? miejscowo?ci: Chmielnik, Wola Rafa?owska, B??dowa Tyczy?ska, Zabratówka i Borówki, po?o?onego w s?siedztwie miasta Rzeszów – stolicy województwa podkarpackiego.
Dobra infrastruktura techniczna i drogowa, wielofunkcyjne boiska sportowe daj?ce wiele sportowych mo?liwo?ci, zró?nicowany krajobraz pokryty wieloma kompleksami le?nymi i stawami ?ródle?nymi, sprawia, ?e dobrze si? tutaj mieszka i aktywnie sp?dza wolny czas.
Gmina Chmielnik to tak?e zabytki sakralne, dost?pno?? do produktów ekologicznych, imprez integracyjnych i kultywowanie miejscowych tradycji.


Urz?d Gminy w Chmielniku
36-016 Chmielnik 50
tel. 17 22 96 606
fax 17 22 96 600
www.chmielnik.pl
www.bip.chmielnik.pl
e-mail: sekretariat@chmielnik.pl


Ko?ció? w Chmielniku

Najstarszy z zabytków - Ko?ció? w Chmielniku - powsta? oko?o 1357 r. pod wezwaniem ?w. Bart?omieja, jako obiekt drewniany. W 1624 r. ko?ció? spalili Tatarzy, a wyniesiony ze zgliszczy obraz Matki Bo?ej ?askawej umieszczono w g?ównym o?tarzu wybudowanego w 1636 r. nowego drewnianego ko?cio?a, który istnia? tutaj przez ponad sto lat. W latach 1740 – 1750 na miejscu ko?cio?a drewnianego wzniesiono nowy ko?ció? murowany, kamienny, barokowy, konsekrowany w 1753 r. W 1891 r. zosta? on rozbudowany przez przed?u?enie jednej nawy. Umieszczono w nim zachowany obraz Matki Bo?ej ?askawej  - olejny, malowany na desce, uznany za cudowny i w 1997 r. koronowany. W ko?ciele znajduj? si? tak?e organy z pocz?tku XVIII w. i rokokowa kropielnica z po?. XVIII w. W latach 1957 – 1958 ?wi?tyni? ponownie rozbudowano dodaj?c nawy boczne. Kilkakrotne rozbudowy ko?cio?a naruszy?y struktur? gruntu i w 1976 r. konieczne by?o przeprowadzenie kosztownych i skomplikowanych prac ratunkowych.


Zabytkowy Ko?ció? w Woli Rafa?owskiej
Ko?ció? w Woli Rafa?owskiej  mimo, i?  wzniesiony w latach 1891-1899  wpisano do rejestru zabytków dopiero w 2008 r. Powsta? on w miejsce wcze?niejszej drewnianej ?wi?tyni. W jego wn?trzu wkomponowano cz??? wyposa?enia rozebranego drewnianego ko?cio?a z XVI w., umieszczony zosta? tutaj pó?norenesansowy o?tarz z 1613 r. Skonstruowany on zosta? w formie tryptyku o nieruchomych skrzyd?ach opatrzonych herbami Pó?kozic  Odrow?? oraz  obrazami malowanymi na drewnie przedstawiaj?cych ?wi?tych.


Odrestaurowana zabytkowa rze?ba Matki Bo?ej w kapliczce w Zabratówce
Ten zabytkowy obiekt ma?ej architektury  wzniesiono w ko?cu XVIII w., usytuowano na niewielkim wzniesieniu, murowany z kamienia i ceg?y, na zaprawie wapienno-piaskowej, otynkowany, bielony,  na kamiennym cokole; w jego wn?trzu posadowiono  du??, drewnian? pe?noplastyczn? rze?b? Matki Bo?ej Niepokalanej z 2 po?. XVIII w. z wtórn? polichromi?. W 2007 roku rze?ba poddana zosta?a konserwacji technicznej i estetycznej. Kapliczka posiada warto?ci architektoniczne i stanowi znacz?cy element krajobrazu kulturowego wsi. Rze?ba Matki Bo?ej Niepokalanej nosi cechy warsztatu Thomasa Huntera, rze?biarza pó?nego baroku.


Izba Tradycji w Domu Ludowym w Woli Rafa?owskiej
Powsta?a w 2010 r. w budynku Domu Ludowego, eksponuje i ocala od zapomnienia sprz?ty, narz?dzia, naczynia, u?ywane dawniej w domach i gospodarstwach. Jest miejscem spotka? i warsztatów  tutejszych mieszka?ców.


Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
To ju? nie jest ta biblioteka, co dawniej… Teraz tutaj nie tylko czyta i wypo?ycza si? ksi??ki, ale koordynuje si? taniec, ?piew, poezj?, nauk?, zabaw?, kultur?, tradycj?, od juniora po seniora…
Dogoterapia dla najm?odszych, zaj?cia plastyczne, imprezy plenerowe, warsztaty…


Po?o?enie 


 
Wy?wietl wi?ksz? map?