Gmina Chmielnik

Ogłoszenia własne:

 • OGŁOSZENIE WÓJTA o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej (...czytaj)
 • Zarządzenie Nr 44/2018 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (...czytaj)
 • Informujemy mieszkańców Gminy Chmielnik, że worki na odpady komunalne na II półrocze 2018 r. będą rozdawane przez sołtysów poszczególnych sołectw terminach podanych w ogłoszeniu (...czytaj)
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2018 r. (...czytaj)

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHMIELNIK z dnia 02 lipca 2018 roku

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art.15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (j.t.: Dz. U. z 2018 r. poz.450 z póź. zm.), oraz zapisami Programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok ,Wójt Gminy Chmielnik zaprasza organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Nabór na członków komisji konkursowych odbywa się w terminie od 03 do 12 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chmielnik).

Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 w/w ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3,biorące udział w konkursie.

Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielnik (pokój 32) lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Chmielnik ,36-016 Chmielnik 50 z dopiskiem ”Kandydaci na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację zadań publicznych Gminy Chmielnik w 2018 roku w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”.

Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowej muszą spełniać łącznie następujące kryteria:

 1. muszą być obywatelami RP i korzystać z pełni praw publicznych;
 2. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz. 23 z późn. zm.) ;
 3. mają doświadczenie w przedmiocie określonego zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018, poz. 1000).

Zadaniem członków komisji jest badanie i ocena ofert na realizację zadań publicznych złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Posiedzenia komisji odbywają się w Urzędzie Gminy Chmielnik w godzinach pracy urzędu.

Wyboru kandydatów do komisji dokona Wójt Gminy Chmielnik.

O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie do 17 lipca 2018 r.

W przypadku pytań informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Chmielnik,
tel. 17 2304052 pokój 40 , osoba do kontaktu Zofia Budak
.

 

Formularz zgłoszeniowy <<Formularz_zgloszeniowy.docx>>

Ogłoszenie w pliku PDF
<<Ogloszenie.pdf>>


Zarządzenie Nr 44/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w 2018 zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 11a ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2018 r. poz.994 z późn.zm.),art.11, art.13 oraz art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.DZ.U. z 2018 r. poz.450 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXIII/207/2017 Rady Gminy Chmielnik z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu w ramach regrantingu na realizację w formie wsparcia w 2018 roku zadań publicznych Gminy Chmielnik w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

§ 2

Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Na realizację zadań w ramach ogłoszonego konkursu przeznacza się kwotę 6.000 zł.

§ 4

Ogłoszenie o konkursie ofert podlega zamieszczeniu:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chmielniku,
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 3. na stronie internetowej Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełny teks zarządzenia w pliku PDF
<<Z_2018_044.pdf>>


OGŁOSZENIE

Informujemy mieszkańców Gminy Chmielnik,
że worki na odpady komunalne
na II półrocze 2018 r.

będą rozdawane przez sołtysów poszczególnych sołectw
w następujących terminach:

 • Borówki – Dom Ludowy
  - 28 czerwca 2018 r.
  (czwartek) w godz. od 1400 do 1700
  - 29 czerwca 2018 r.
  (piątek) w godz. od 1500 do 1700
 • Błędowa Tyczyńska – Remiza OSP
  - 25 i 27 czerwca 2018 r.
  (poniedziałek i środa) w godz. od 1000 do 1400
  - 26 czerwca 2018 r.
  (wtorek) w godz. od 1400 do 1800
 • Chmielnik – Urząd Gminy „sala posiedzeń”
  - 25
  do 29 czerwca 2018 r. (poniedziałek - piątek) w godz. od 800 do 1800
 • Wola Rafałowska – Dom Ludowy
  - 26
  i 27 czerwca 2018 r. (wtorek i środa) od 1000 do 1800
 • Zabratówka – Dom Ludowy
  - 26 czerwca 2018 r.
  (wtorek) w godz. od 730 do 1000 i od 1630 do 1900

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA II PÓŁROCZE 2018 R.

Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (gospodarka odpadami - pokój nr 37) tel. 17 23 04 048

Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Chmielnik wykonuje firma:
Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Kotulak Jerzy, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28

Harmonogram w pliku PDF
<<Harmonogram_II_połrocze.pdf>>